Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

Het dagelijks bestuur van de stad wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen. Op dit ogenblik bestaat dit uit de burgemeester, vijf schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De leden van het college van burgemeester en schepenen vormen van rechtswege ook het vast bureau.

 

Het college bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college bepaalt zelf zijn vergaderritme. In regel is er wekelijks op dinsdag een vergadering. De burgemeester zit de vergadering voor en kan in dringende gevallen het college bijeenroepen. De vergaderingen zijn niet openbaar en de beslissingen worden allemaal collegiaal genomen. Dit betekent dat het college van burgemeester en schepenen de beslissing neemt en niet de individuele schepen.

 

 schepencollege 2019 klein

 

lvdv

Burgemeester 

Luc VANDEVELDE

(SMS) 

tel. 09 218 28 73 

burgemeester@eeklo.be

 

zitdag van de burgemeester: 

elke dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur na afspraak

 

 

 • Algemeen bestuur/Coördinatie tussen de verschillende departementen
 • Beleids- en Kwaliteitscel (incl. GIS, burgerparticipatie)
 • Secretariaat/Dienstverlening
 • Communicatie (interne en externe)
 • Personeel/Preventie-veiligheid op het werk
 • Facility (Aankoopdienst - Beleid stads- en OCMW-patrimonium)
 • Archief
 • Informatieveiligheid
 • Noodplanning
 • SVVP (strategische Veiligheids- en preventieplannen)
 • Coördinatie van het veiligheidsbeleid (Politie, brandweer en openbare orde)
 • Betrekkingen met de hogere overheid, regionale en internationale organisaties en gemeenten
 • Politieke organen
 • Officieel ceremonieel (plechtigheden – ontvangsten)
 • Land –en tuinbouw
 • Handhaving

 

cdw

Eerste schepen 

Christophe DE WAELE

(Open VLD)

schepen van openbare werken, mobiliteit, ondernemen en ICT

tel. 0496 51 03 67
cdw@eeklo.be

 

 

 

 

 

 • Ringmanagement
 • Openbare werken (in eigen beheer en door derden) (incl. Eeklonet)
 • Operationeel beheer van de nutsvoorzieningen
 • Mobiliteit, openbaar vervoer en parkeerbeleid
 • Ondernemen (Lokale economie, Horeca, Middenstand, Socio-economische vergunning)
 • Werkgelegenheid
 • Beheer van industriële en ambachtelijke zones
 • ICT
 • Operationeel beheer stads- en OCMW-patrimoniumbobdh

Tweede schepen 

Bob D'HAESELEER

(Groen)

schepen van ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, omgeving en duurzaamheid

tel. 0486 44 44 90
bob.dhaeseleer@eeklo.be

 

 

 

 

 • Dienst Omgeving (Ontwerp publieke ruimte en straten, Ruimtelijke ordening, Huisvesting, woon- en woonactiveringsbeleid, Vergunningenbeleid)
 • Duurzaamheid, energie en klimaat
 • Bossen, parken en plantsoenen, groendienst
 • Dierenwelzijn en biodiversiteit
 • Huisvuil en afval (Recyclagepark)
 • Waterbeleid (o.a. betrekkingen met Polders en Wateringen, RIO-P en Aquafin)

 

marcwindey

Derde Schepen 

Marc WINDEY 

(SMS)

schepen van financiën, toerisme en sport

tel. 0492 130 712
marc.windey@eeklo.be 

 

 

 • Financieel beheer en financiële controle (Budgetten en jaarrekeningen van de stad en de daaraan verbonden overige publieke besturen (politie, brandweer, OCMW en kerkfabrieken))

 • Toerisme
 • Verzustering
 • Sport

avdd

Vierde Schepen 

Ann VAN DEN DRIESSCHE
(Open VLD)

schepen van BKO, burgerzaken en evenementen

tel. 0498 91 38 95
ann.van.den.driessche@eeklo.be

 

 

 • Kinderopvang
 • Ambtenaar burgerlijke stand
 • Dienst burgerzaken (incl. groenbeheer en organisatie van de stedelijke begraafplaatsen)
 • Verkiezingen
 • Evenementen
 • Markten en foren 

 

isauracalsyn

Vijfde Schepen 

Isaura CALSYN

(Groen)

schepen van jeugd, cultuur en onderwijs

tel. 0471 47 82 11
isaura.calsyn@eeklo.be • Jeugd
 • Dienst cultuur (Cultuurcentrum, Openbare bibliotheek, Cultuurdienst - Socio-cultureel werk en verenigingen)
 • Participatie (Vrijwilligers en buurtwerking)
 • Kunstacademie
 • Onderwijs
 • Monumentenzorg en archeologie 

 

 

 

dannysmessaert

 

 

Zesde Schepen 

Danny SMESSAERT 

(SMS)

voorzitter BCSD en schepen van welzijn

tel. 0497 81 98 33
danny.smessaert@eeklo.be

 

 

 • Werking Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 • Regie en actor van het lokaal sociaal beleid
 • Sociaal Huis

Sociale dienst (Werkloosheidsbeleid, o.a. sociaal activeringsbeleid, regierol sociale economie)
Thuiszorgdienst (zorg- en ouderenbeleid) - seniorenbeleid - LDC Zonneheem
Diversiteit/integratie/gelijke kansen

 • Gezondheidsbeleid

 

meike 

Meike VAN GREMBERGEN

algemeen directeur

tel. 09 218 28 52

meike.vangrembergen@eeklo.be

 • De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de stedelijke diensten en OCMW Eeklo. De algemeen directeur, die wordt benoemd door de gemeenteraad, staat aan het hoofd van het stads- en OCMW-personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Ze is verantwoordelijk voor de werking van de stedelijke en OCMW-diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. De algemeen directeur bereidt de dossiers voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, de gemeenteraadscommissie, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau worden voorgelegd.

 • Zij woont de vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, de gemeenteraadscommissies en het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau bij en maakt de verslagen van deze vergaderingen.
 • De algemeen directeur zit het managementteam voor en adviseert de beleidsorganen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak.

 

 


 

 

 

besluiten en reglementen

Besluitenlijsten


Zoeken