Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 02 juli 2019

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 2 juli 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Algemeen bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen 25 juni 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Facility - Aanstellen van aannemer voor de sloopwerken op de Sportsite.

De opdracht "Sloopwerken op de Sportsite Oostveldstraat 162" wordt gegund aan de economische meest voordelige regelmatige bieder, zijnde Aclagro bvba.

 

01.03 Algemeen Bestuur - Facility - Aankoop was-en droogautomaat Sportpark.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop en plaatsing van een wasmachine en droogautomaat voor het Sportpark bij Miele.

 

01.04 Vrije Tijd - Evenementen - Buurtfeest Visstraat: politiereglement (7 juli 2019).

Het politiereglement naar aanleiding van het buurtfeest Visstraat op 7 juli 2019 wordt goedgekeurd, in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 12 juni 2019.


01.05 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement Buurtfeest Deurwaarderhoek (zaterdag 6 juli 2019).

Het politiereglement naar aanleiding van het buurtfeest Deurwaarderhoek op 6 juli 2019 wordt goedgekeurd, in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 13 juni 2019.


01.06 Vrije Tijd - Evenementen - Vlaanderen Zingt: politiereglement en geluidsafwijking (7 juli 2019).

Het politiereglement naar aanleiding van Vlaanderen Zingt op 7 juli 2019 wordt goedgekeurd, in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 12 juni 2019.

 

02 Omgeving02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Splitsing onroerende goederen fietspad Zandvleuge.

Het college neemt kennis van de vraag van de afdeling Vastgoedtransacties van 28 februari 2019 tot het splitsen van diverse delen grond, kadastraal gekend als Eeklo 1ste afdeling sectie A, deel van nrs.  617D, 608C, 612B, 607A, 605A, 639A, 647E, 657A, 658A, 661B, 671C, 671D, 675B, 678A, 688E, 691A, 701F, 703B, 706B, 712A, 895G, 921B, 896Y, 920B, 898B, 902G7 en sectie B, deel van nrs. 716D, 725E, 725D, 715D, 724D, 658B, 656D, 656C, 654K en 646/2 en aangeduid als loten 1 tot en met 32 op het bijgevoegde opmetingsplan van de dienst Mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, behandeld.

Het college heeft geen opmerkingen.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Artikel 5.2.2.-splitsing onroerend goed- Geassocieerde notarissen De Raedt - Pauwels.

Het college neemt kennis van de vraag van de geassocieerde notarissen De Raedt-Pauwels van 17 juni 2019 tot het splitsen van een perceeltje grond, kadastraal gekend als Eeklo 2de afdeling sectie F, deel van nr. 1035Y2, met een oppervlakte van 50,45 m².

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen van een omgevingsvergunning.

Het college verleent vergunning aan TMVW voor het slopen van een oud zwembad en aanhorigheden.


02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen van een omgevingsvergunning - Meetjeslandse Schroothandel bvba.

Het college verleent vergunning aan de bvba Meetjeslandse Schroothandel voor het regulariseren van betonverharding en van sorteerruimtes schroot + aanvraag plaatsen van draadafsluiting op sorteerruimtes, het plaatsen van een toegangshek + het veranderen van een inrichting voor het sorteren van schroot en de depollutie van autowrakken.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen omgevingsvergunning - Gheerardyn.

Het college verleent vergunning aan Gheerardyn Vivianne voor het regulariseren van een bestaand tuinhuis.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen van een omgevingsvergunning.

Het college verleent vergunning aan De Meyer Jan – Maes Sharon voor het rooien van drie bomen en het bouwen van een bijgebouw (na slopen bestaande).

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen omgevingsvergunning - Govado nv.

Het college verleent vergunning aan Govado nv - de heer Goeminne Frans, voor het wijzigen van de stedenbouwkundige vergunning: het opdelen van de woonentiteit op de derde verdieping in 2 erkende assistentiewoningen.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen omgevingsvergunning - De Reu Wesley-Ladon Cathy.

Het college verleent vergunning aan de heer en mevrouw De Reu Wesley - Ladon Cathy voor het bouwen van een garage.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene financiering - bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.


03.02 Algemene financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/139.

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemeen Bestuur - Geannuleerde gasboete.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing GAS/18/EEK/90 van de sanctionerend ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

04.02 Algemeen Bestuur - GAS-boete zonder gevolg.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing GAS/19/EEK/375 van de sanctionerend ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

04.03 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - Aanvraag éénmalige inname standplaats.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst markten en foren om onder gewone voorwaarden DVV verzekeringen Meetjesland een standplaats voor hun handelszaak te laten innemen op voorgestelde donderdag tijdens de wekelijkse markt.

 

04.04 Welzijn - markten en foren - Overname standplaats wekelijkse markt.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de markten en foren om de standplaats aan dhr. Verstraeten Jeroen over te laten.

 

04.05 Vrije Tijd - bko - Aanstelling voorzitter LOK.

Het college gaat akkoord met de aanstelling van Petra Van Deynze als voorzitter van het lokaal overleg kinderopvang.

 

04.06 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Machtiging onderzoekers.

Het college van burgemeester en schepenen duidt de heer Tony Van den Hende en de heer Wim Crepain, in de schoot van de interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland, aan om conformiteitsonderzoeken uit te voeren.

04.07 Vrije Tijd - UiTPAS - Terugbetalingen verenigingen UiTPAS mei 2019.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand mei 2019 uit te voeren.

 

04.08 Vrije Tijd - Evenementen - Jumping 6 juli Jan Blondeel ism Meetjeslandse Vrije Jumping.

Het college van burgemeester en schepenen wenst de toepassing van het reglement en gaat niet in op de vraag van Jan Blondeel om voor de Jumping op 6 juli 2019 te kunnen rekenen op het gratis gebruik van materiaal.

Betrokkene dient de ontlening van het materiaal en dossierkosten te betalen.


04.09 Vrije Tijd - Evenementen - Balloonmeeting- VIP podium - aanvraag budget huur rijplaten.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het toekennen van extra budget voor

de huur van de rijplaten ifv het VIP podium van de balloonmeeting bij de firma Adecon.

 

04.10 Vrije Tijd - Evenementen - Dzjuu Fest - Back To School: 31 augustus 2019.

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de organisatie van Dzjuu Fest om bij te dragen in de kosten van de PA. Deze kosten zijn voor het gebruik van Stad Eeklo van de PA (2 tal uur), ingehuurd door Dzjuu Fest (1/4de van de huurprijs van de PA).

Stad Eeklo biedt een publicatie in het Eikenblad aan + een gedeelde affiche met Back To School.

 

04.11 Vrije Tijd - zaalverhuur - Verhuur zaal voor drugsseminarie Oost-Vlaanderen op woensdag 27 november 2019.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de directeur Cultuur en gaat akkoord de zaal in CC De Herbakker te verhuren aan het tarief voor organisaties van categorie 2.

Het drugsseminarie wordt georganiseerd door de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, sectie drugs/hormonen Gent, in samenwerking met Stad Eeklo, op woensdag 27 november 2019.

 

04.12 Vrije Tijd - Evenementen - Vraag Herbakkersfestival: publiciteit aan invalswegen

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de organisatie voor het plaatsen van de publiciteitsborden aan de invalswegen. De organisatie dient zelf de borden te ontwerpen en aan te leveren bij de technische dienst.

 

05 Te bespreken punten


05.01 Algemeen Bestuur - Data, internet en VoIP - Consultancy voor data, internet en VoIP.

Het Stadsbestuur Eeklo gaat principieel akkoord om samen te werken met Runa bvba.

Het college van burgemeester en schepenen vraagt om het contract aan te vullen met een resultaatgarantie.

 

05.02 Algemeen Bestuur - SVPP - Opties in het dossier schorsen subsidies project brugfiguur.

Het college van burgemeester en schepenen machtigt Mtr. Filip Gijssels, om namens de stad Eeklo een procedure bij de Raad van State in te leiden en verder alle handelingen te stellen die nodig zijn in deze procedure.

 

05.03 Wonen, Leven & Ondernemen - Bronbemaling.

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst Omgeving om bronbemaling op te nemen in de voorwaarden bij het afleveren van een omgevingsvergunning.

Bij weersomstandigheden met code oranje is recuperatie via bronbemaling verplicht, in alle andere gevallen wordt dit meegegeven als suggestie.

 

05.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Aankoop gronden Moerstraat/Hoogstraat - samenwerking Natuurpunt.

Het college gaat akkoord met het voorzien van een toelage aan Natuurpunt in 2020 voor de aankoop van de aangeboden gronden.

Natuurpunt dient de aankoop te prefinancieren. Wanneer Stad Eeklo de subsidies ontvangt, zullen deze rechtstreeks naar Natuurpunt doorgestort worden.

Het college van burgemeester en schepenen wenst naar een structurele samenwerking met Natuurpunt te gaan voor bosaankopen binnen de omtrek van de strategische ligging.

 

05.05 Welzijn - Gezondheid - Project Bewegen op Verwijzing.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Stad Eeklo momenteel niet ingaat op de vraag op in te stappen in het Project Bewegen op Verwijzing.

 

05.06 Welzijn - Zomeractiviteiten Zonneheem - Zomerheemse feesten 2019.

Het college gaat akkoord met de vooropgestelde programmatie en kostenraming voor Zomer in Zonneheem 2019.

 

05.07 Vrije Tijd - evenementen - Parkeervrije markt.

Voor de aanleg van het strand (aanleveren zand) zullen prijzen worden opgevraagd bij diverse leveranciers. 

Na afloop van het evenement worden de boordstenen gerecupereerd en opgeslagen op het recyclagepark. 

Het zand zal worden gerecupereerd voor het aanleggen  van een zandstrook in het parcours voor de Ethias-cross die georganiseerd zal worden op 8 september 2019.

Indien er speelpleintjes zijn van de stad die extra zand kunnen gebruiken, zal de technische dienst deze opvullen met het zand van Eeklo Beach. 

 

05.08 Vrije Tijd - Evenementen - Parkeervrije markt: Back To School (31 augustus 2019) - goodiebag.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een goodiebag met de voorgestelde artikelen opgesomd uit te delen op Back To School op 31 augustus 2019.

 

05.09 Vrije Tijd - Evenementen - Eeklo Beach- vraag Eddy De Ketelaere organisatie Feest op de Ramblas op 13/08/2019

Het college gaat in op de vraag van de heer Eddy De Ketelaere om op 13 augustus op de markt in Eeklo een evenement ‘Feest op de Ramblas’ te organiseren. De organisator kan gebruik maken van het mobiel podium, de stroomvoorzieningen van de stad en krijgt toestemming om op eigen initiatief een barbecue te organiseren. 

De heer Eddy De Ketelaere is evenwel zelf verantwoordelijk voor zijn eigen PA.

Het college gaat niet in op de vraag om de activiteit op te nemen in de stadscommunicatie aangezien het om een particulier initiatief gaat. 

 

05.10 Vrije Tijd - Sport - Sportpark voorstel lessenreeksen 2019 -2020.

Het college keurt de geplande lessenreeksen voor volwassenen, voor het sportseizoen 2019 -2020,

goed.

 

05.11 Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - Ophalen containers en rugbydoelen ter hoogte van sportvelden.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst gebouwen om deze werken te laten uitvoeren door de Meetjeslandse schroothandel.

 

05.12 Vrije Tijd - sport - Aankoop slagplanken op de oefenstrook van het hockeyveld.

Het college geeft aan Farys de toelating om via de aannemer van het hockeyterrein ‘Sportinfrabouw NV’ de bestelling te plaatsen van slagplanken op de opwarmzone, zodat de omheining wordt beschermd tegen de harde hockeyballen.

 

05.13 Vrije Tijd - Sport - overeenkomst Ethias Cross.

Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van de Ethias Cross op 8 september 2019.

De overeenkomst met vzw Sportidee mag opgemaakt. De overeenkomst zal ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd.

 

05.14 Vrije Tijd - Cultuur - verzekering werken tentoonstellingen VVV in Jeneverhuis.

Het college van burgemeester en schepen gaat ermee akkoord dat de Stad Eeklo de kosten draagt voor het verzekeren van werken die tentoongesteld worden bij organisatie van een tentoonstelling door de V.V.V. in het Jeneverhuis. 

 

06 Kennisgevingen


06.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Kosten voor Repaircafé.

Het college neemt kennis van de kosten t.b.v. het Repaircafé in 2015, 2016 en 2017.


06.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - Beëindiging concessie na procedure verwaarlozing stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte).

Het college neemt kennis van het feit dat er geen reactie is gekomen op de aanplakking aan betrokken. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de beëindiging van de grafconcessie.

Het grafmonument wordt eigendom van Stad Eeklo. Het grafmonument en de boom worden verwijderd.


06.03 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - Voortijdige beëindiging concessie graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud

Het college neemt nota van de aanplakking met betrekking tot de voortijdige beëindiging van het graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte) wegel D nr. 435.

 

06.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - Voortijdige beëindiging concessie graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud

Het college neemt kennis dat het het graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte), wegel W nr. 986/D, wordt teruggenomen door de Stad Eeklo. Het graf zal worden verwijderd.

 

06.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Huisvesting - Leegstand.

Het college neemt kennis van de verduidelijking omtrent de leegstandsheffing op het betrokken pand.

 

06.07 Vrije Tijd - Jeugd - Uitbetaling toelagen jeugdwerk 2018.

Het schepencollege gaat akkoord met de uitbetaling van de toelages voor het jaar 2018 aan de jeugdverenigingen en de werkingsmiddelen van de jeugdraad.

 

 


Zoeken