Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 04 juni 2019

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 4 juni 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

 

 

01.01 Algemeen Bestuur -Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2019.

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - dienst Facilty - Meerwerken BKO @bij verrrekeningsvoorstel 6, 8, 12b en 13

Het college gaat ermee akkoord  om volgende werken te laten uitvoeren door de firma PIC: voorzien van een alternatieve luchtgroep, brandwerend dampscherm en branddeur kapel.

 

01.03 Welzijn - Sociale energieprojecten - Vernieuwen samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo en SOM vzw ivm huishoudelijke energiescans

Aan de Som vzw (waarvan Woonwijzer een afdeling is) om op haar grondgebied huishoudelijke energiescans uit te voeren en sociale energie efficiënte projecten te begeleiden.

 

02 Omgeving

 

 

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - weigeren van omgevingsvergunning door Deputatie in beroep 

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 16 mei 2019 houdende weigering van de omgevingsvergunning aan bvba Smitz en Co voor het regulariseren van het verbouwen van de burelen tot toezichtswoning.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkoop/splitsing 

Het college heeft geen opmerkingen op de voorgenomen afsplitsing van drie woningen en een aanpalend perceel grond, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sectie D, nrs. 40K4, 40F4, 40N3 en 40L4, met een respectieve oppervlakte van 345,73 m², 211,79 m² en 219,19 m². De huidige bestemming van de drie woningen met tuin blijft behouden.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies omgevingsvergunning - cvba Fluvius System Operator

De aanvraag van cvba Fluvius System Operator, tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een transformator voor een distributiecabine + het slopen van een distributiecabine en het bouwen van een distributiecabine wordt gunstig geadviseerd.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

De aanvraag van de  nv Huysman Promoties voor het bijstellen van de verkaveling nr. V503, meer bepaald voor het wijzigen van de inrichting van de zone voor openbaar domein gelegen tussen de rooilijn en de rijweg, wordt vergund.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Boute-Van Basselaere

Het college verleent vergunning aan  de heer en mevrouw Boute Patrick & Van Basselaere Peggy voor het uitbreiden van een ééngezinswoning.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Rode - Kruisstraat 14A - Lampaert-Van den Bulke

Het college verleent vergunning aan de heer en mevrouw Lampaert Pieter & Van den Bulke Marieke voor het bouwen van een eengezinswoning.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - - De Beir

Het college verleent vergunning aan  de heer De Beir Koen voor het regulariseren van een verlichte reclame op de voorgevel van zijn pand.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Moeie 18

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/119.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Algemeen Bestuur - Facility - Onderhoudscontract brand-, gas-, en inbraakinstallatie sportpark / BKO Dolfijn

Het college gaat ermee akkoord  om het onderhoudscontract voor de brand-, gas-, inbraakinstallatie af te sluiten bij de firma Verstuyft.

 

04.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Aanmeerplan - antwoord Vlaamse Waterwegen

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennisgenomen van het aangepast aanmeerplan voor de Eeklose jachthaven. Het college heeft geen bezwaar tegen locatie en de opname van de ‘Orthoboot’ op het plan. Het is immers ook volgens de huidige realiteit. Anderzijds merkt het college op dat de huidige en positief bevonden aanlegplaatsen, in 2004 vastgelegd in een RUP, niet realistisch blijken ter hoogte van de groenzone. Het college wenst de huidige aanlegplaatsen te behouden. Over dit laatste aspect houdt het college zijn advies in beraad.

 

04.03 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - ER -  betreffende opstelling marktkramen donderdagmarkt - advies

uitstel voor onbepaalde tijd

 

04.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Woonbeleid - Ruilen van de gronden 

In afwijking van zijn beslissing in zitting van 7 mei 2019 gaat het college akkoord met de ruil van Lot 1 (eigendom van Stad Eeklo) en Lot 2 (eigendom van de heer Luc De Smaele), mits een opleg in het voordeel van de Stad Eekl0. Alle kosten die gemaakt worden in het kader van deze ruil, zijn ten laste van de aanvrager.

 

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Nota aanbod scholen - Aanbod traject of workschop aan scholen

Het college gaat ermee akkoord om voor schooljaar 2019-2020 scholen in Eeklo een voorstel van traject of workshops rond duurzaamheid en wereldburgerschap aan te bieden.

Het college gaat akkoord met de volledige betaling van de kosten van dit aanbod naar scholen toe met een maximum. Het college wenst dat elke deelnemende school op basis van een evaluatieformulier het aantal deelnemende klassen en leerlingen verantwoordt.

 

04.06 Vrije Tijd - Cultuur - verlenging verzekering 'Nood Gods'

Het college gaat akkoord dat het kunstwerk Nood Gods blijft hangen in het Jeneverhuis.

 

04.07 Algemeen Bestuur - / - Occasionele drankvergunning Plattelandscentrum Meetjesland

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toestemming aan Plattelandscentrum Meetjesland om gin te verkopen tijdens het evenement "Meetjesland Cafédag" op maandag 10 juni 2019 op de Huysmanhoeve wegens de laattijdigheid van hun aanvraag.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01 Algemeen Bestuur - Afbraakwerken AZ Alma - Proces-Verbaal tot vaststelling van inbreuken n.a.v. het arbeidsongeval van 5 oktober 2018

Het dossier wordt aangegeven aan verzekeraar Ethias

 

05.02 Algemeen Bestuur - Chalet Heldenpark - Concessie Chalet Heldenpark

Dit dossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van juni 2019.

 

05.03 Wonen, Leven & Ondernemen - toerisme - Jachthaven - diverse vragen VZW Eyk

 

05.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Vraag Telenet zendmast omgeving Heldenpark/Sportpark

 

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Werken N9 - vraag Thomas Haeck, uitbater Eglantier

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde ontwerp van antwoord.

Dit antwoord zal worden overgemaakt aan de heer Thomas Haeck.

 

 

05.08 dossiers gemeenteraad juni 2019

 

 

05.08.01 Veiligheid - Preventie - Bijzonder nood- en interventieplan Herbakkersfestival 2019

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van 17 juni 2019 worden voorgelegd.

 

05.08.02 Veiligheid - Preventie - Bijzonder nood- en interventieplan AVS Balloonmeeting 2019

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van 17 juni 2019 worden voorgelegd.

 

05.08.03 Vrije Tijd - Bibliotheek - Samenaankoop van boeken, audiovisuele materialen en strips door Comeet als aankoopcentrale – goedkeu

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van 17 juni worden voorgelegd.

 

05.08.04 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Jaarrekening 2018 Audio lokale besturen

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van 17 juni worden voorgelegd.

 

05.08.05 Algemene Financiering - - - Budgetwijziging nr. 2.

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van 17 juni 2019 worden voorgelegd.

 

05.08.06 Welzijn - Woon- en zorgcentra - Aankoop van voedingswaren voor restaurant en cafetaria van lokaal dienstencentrum Zonneheem.

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van 17 juni worden voorgelegd

 

05.08.07 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Audi - beslissing toetreding diverse lokale besturen.

Dit dossier wordt aan de gemeenteraad van 17 juni 21019 voorgelegd.

 

05.09 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda van de gemeenteraad van 17 juni 2019

In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het college aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda van gemeenteraad van maandag 17 juni 2019 te bezorgen aan de raadsleden.

 

06 Kennisgevingen

 

 

06.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Wijk Oostveld en omgeving

Op voorwaarde dat er geen meerkosten of bijkomende kosten zijn, gaat het college in op de vraag om dit project ‘energiewijk’ verder uit te werken met het project Oostveld en omgeving.

Het college wenst regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het rapport en ideeën.

 

07 Rondvraag en kennisdeling

 

 

09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken