Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019

01 Routinebeslissingen


01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - aankoop planningstool

De opdracht aankoopplanningstoepassing wordt gegund aan ARINTO cvba. De opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.


01.03 Algemeen Bestuur - Gebouwenbeheer - Vervangen ramen Chalet Heldenpark - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het college keurt het bestek met nr. B084-2019 en de raming voor de opdracht “Vervangen ramen Chalet Heldenpark”, goed. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.


01.04 Algemeen Bestuur - Facility - Verminderingen in offerte Aclagro

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om de voorgestelde  bedragen in mindering goed te keuren.

 

01.05 Mobiliteit & Werken - Wegen - Opnet en onderhoud schuilhuisjes 2019 met mogelijke verlenging tot 2022 Goedkeuring gunning

De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Groep Intro vzw, Charles Parentéstraat 6 te 1070 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag.

De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

 

01.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Begraafplaatsen - aankoop columbariumelementen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek voor de opdracht "Begraafplaats - aankoop columbariumelementen" wordt goedgekeurd.

De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

01.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Begraafplaatsen - Aankoop arduin en graniet - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek met nr. B082-2019 voor de opdracht “Begraafplaats - aankoop arduin en graniet”, wordt goedgekeurd.

De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

01.08 Welzijn - Woon- en zorgcentra - Flatjes Zonneheem - renovatie ramen 2019-2021

Het bestek en de raming voor de opdracht “DC Zonneheem - flats - renovatie hefschuiframen 2019-2021”, die werden goedgekeurd in zitting van schepencollege van 22 januari 2019 blijven ongewijzigd. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

01.09 Vrije Tijd - Evenementen - Fuif Club 41(06/07/2019) : Politiereglement en afwijking geluidsnormen

Het college verleent toelating voor:

- de organisatie van de fuif "Club 41" op 6 juli a.s., mits naleving van de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 4 februari 2019.

- voor een afwijking van de geluidsnormen van zaterdag 6 juli 22.00 uur tot zondag 7 juli om 4.00 uur.

 

01.10 Vrije Tijd - dienst evenementen - tijdelijk politiereglement n.a.v.de filmopnames FC De Kampioenen van 11.03.2019 tot 15.03.2019

Het besluit van de burgemeester van 1 maart 2019 houdende tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de filmopnames FC De Kampioenen van 11 maart tot en met 15 maart 2019, wordt bekrachtigd.


01.11 Vrije Tijd - KA! - besteding investeringsbudget 2019 deel 1 - aankoop piano.

Het college gunt de aankoop van de Yamaha B2 piano  aan de firma Jacek & Svetlo, die de goedkoopste aanbieder is.

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - Filip Trenson en Martine De Tollenaere

Het college neemt akte van de melding ingediend door Filip Trenson en Martine De Tollenaere voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), zijnde een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder, kadastraal gekend Afdeling Eeklo 1 AFD, sectie D, 0107/E

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - Noord Busch Akker - Alonco aannemingen bvba

Het college  neemt akte van de melding ingediend door Van Hoylandt Anton Paul, in opdracht van Alonco aannemingen bvba, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), zijnde de stockageplaats voor slib uit de slotgracht rond de Huysmanhoeve, kadastraal gekend Afdeling EEKLO 1 AFD, sectie C, 0290/R (vroeger 0290/N).

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - NV Recon Bouw

Het college neemt akte van de melding ingediend door NV RECON BOUW voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde de tijdelijke bemaling voor het bouwen van een ondergrondse kelder.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - melding overname omgevingsvergunning - Van Tomme Kurt.

Het college neemt akte van de melding van gehele overdracht van het bedrijf voor aluminium raamconstructie , vroeger vergund op naam van Van Tomme Roger (overlater), thans vergund op naam van Van Tomme Kurt (overnemer).

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Muynck Matthias & Vercauteren Kelly

Het college verleent vergunning aan De Muynck Matthias en mevrouw Vercauteren Kelly voor het herbouwen van een woning, het regulariseren van gedeeltelijk uitgevoerde werken en het aanleggen van verharding.


02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Roelandt Mike

Het college verleent vergunning aan Roelandt Mike voor het verbouwen van een bestaande woning tot 3 appartementen.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan  de voorgelegde bestelaanvragen

 

03.02 Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten 2018/281 en 2019/47.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Algemene Financiering - ontheffingen - ontheffingen

Het college gaat niet akkoord met deze ontheffing.

Het college beslist in de toekomst geen ontheffingen meer toe te staan.


04.02 Algemene Financiering - dwangbevelen deurwaarder

Het college gaat akkoord met de opmaak van een dwangbevel voor een van de openstaande facturen.

 

04.03 Algemeen Bestuur - ontvangsten en plechtigheden - Nalatenschap mevrouw Marie Cecile Oosterlinck

Het college beslist het advies van Comeet te volgen. Er zullen praktische afspraken worden gemaakt met de V.V.V. en het stadsarchief.

 

04.04 Mobiliteit & Werken - Mandeweegsken kort parkeren - Mandeweegsken kort parkeren

Het college beslist dat er 2 parkeerplaatsen zullen worden voorzien via het systeem van inname openbare weg. Dit zal nadien worden geëvalueerd.

 

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - aanvraag inname standplaats wekelijkse markt

Het college verleent toelating aan de lokale politie Meetjesland Centrum om kosteloos de preventie stand in te nemen op voorgestelde donderdagen tijdens de wekelijkse markt.

 

04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - Lokaal markt (met lokale producenten en bloemen)

Het college van gaat akkoord met de organisatie van een Lokaal- en Bloemenmarkt.

 

04.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Earth Hour  30 maart 2019

Het college gaat akkoord met het gratis doven van de monumentverlichting door Fluvius op 30 maart 2019.

 

04.09 Vrije Tijd - UiTPAS - uitbetalingen verenigingen UiTPAS januari 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief  voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand januari 2019 uit te voeren.

 

04.10 Vrije Tijd - UiTPAS - uitbetaling UiTPAS scholengroep College Ten Doorn schooljaar 2018-2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UitPAS met kansentarief voor de voorliggende scholen uit te betalen.

 

04.11 Vrije Tijd - dienst evenementen - Vrije tijd - Evenementen - Railway to Liberty op 17/18/19-05-2019 - vrijstelling transportkost

Het college verleent geen vrijstelling. De kosten zullen worden aangerekend volgens het retributiereglement.

 

04.12 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag Fiets Wijs! Classic voor wielertoeristen (23/03/2019)

Het college verleent toelating voor de  doortocht van Fiets Wijs! op zaterdag 23 maart 2019.

Het college verleent eveneens toelating voor het aanbrengen van wegwijzertjes ten behoeve van de deelnemers op voorwaarde dat:

  • Zij de verkeerszichtbaarheid van de andere weggebruikers niet hinderen
  • Zij binnen de 48 uur na het evenement worden verwijderd.

 

04.13 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag rondrit Yeomanry: een rit met militaire oldtimers (24/03/2019)

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de organisatie “Yeomanry” om met een rit met militaire oldtimers door onze stad te rijden op 24 maart 2019.

 

04.14 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag antiek en rommelmarkt (17/11/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van Hobby Club voor de organisatie van de antiek en rommelmarkt op 17 november 2019 in de evenementenhal.

 

04.15 Vrije Tijd - dienst evenementen - Diep Open Airop 29 juni 2019 - Afwijking geluidsnormen (sluitingsuur)

Het college van burgemeester en schepenen verleent een afwijking op het sluitingsuur voor Diep Open Air dat doorgaat op zaterdag 29 juni 2019 op de terreinen van de psychiatrie, Oostveldstraat 1, in afwachting van het advies van de politie

 

04.16 Vrije Tijd - Evenementen - Ontbreken 8 nadars na Total FOS-fuif (26/01/2019)

Het college van burgemeester en schepenen beslist de 8 verdwenen nadarhekkens niet aan te rekenen. In de toekomst dienen de aanvragers bij het in ontvangst nemen van de nadars een formulier te ondertekenen waaruit duidelijk blijkt over hoeveel stuks het gaat.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01 Algemeen Bestuur - Communicatie - Samenwerking met AVS – EekloTV – voorstel contractverlenging

Het college gaat akkoord met de offerte en verlenging contract gedurende 1 jaar, tot en met 31 december 2019. Het college hecht zijn goedkeuring aan de bijlage aan het contract Eeklo - TV m.b.t. gratis livestreaming en gratis ter beschikking stellen van het meubilair als decorelementen binnen de huidige offerte Eeklo - TV.

 

05.02 Algemeen Bestuur - Communicatie - Productie van een onthaalfilm

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst communicatie om de powerpointpresentatie te vervangen door een onthaalfilm.

Hiervoor zal een professional worden aangeduid, mits uitschrijven van een overheidsopdracht.

 

05.03 Algemeen Bestuur - deontologie - integriteit - opleiding morele oordeelsvorming / dilemmatraining voor politiek en administratie

Het college keurt het vormingsvoorstel inzake integriteit goed voor de volgende groepen:

  • Deontologische commissie (1 avond)
  • Gemengde groep college burgemeester en schepenen + MAT (1 dag)
  • 2 pilots van in totaal 24 personeelsleden.

 

05.04 Algemeen Bestuur - participatie - (Burger)participatie en adviesraden

Het college neemt hier kennis van.

 

05.05 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Aankopen en herladen van Piaf-toestellen

Het college beslist om het aanschaffen van een Piaf-toestel, alsook de herlaadbeurten, betalend te maken, voor mandatarissen en personeelsleden. Enkel de ambtenaar van burgerlijke stand kan voor het herladen van de kaart een onkostennota indienen.

 

05.06 Mobiliteit & Werken - Brugsesteenweg vertragingsboete - Brugsesteenweg vertragingsboete

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het compromis.

 

05.07 Mobiliteit & Werken - Ondersteunende ontwerper op afroep - Blakstraat - Galgenstraat

Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen. De bewoners zullen hiervan per brief worden geïnformeerd.

 

05.08 Mobiliteit & Werken - Ijzerstraat verkeer - IJzerstraat verkeer

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van ontharden op de plaats waar vroeger de proefopstelling werd geplaatst, zodat er geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer mogelijk is. Wel dient er een doorsteek voor voetgangers en fietsers te worden voorzien, zodat aansluiting op de toekomstige fietsverbinding richting Broeken verzekerd blijft. Tenslotte dient er een bewonersbrief te worden bedeeld waarbij bewoners de kans krijgen naar inspraak omtrent dit voorstel.

 

05.09 Mobiliteit & Werken - NMBS fietsparkeren

Er zal onderhandeld worden met de NMBS omtrent bewaakte fietsenstallingen.

 

05.10 Mobiliteit & Werken - projecten - subsidies - schoolstraatproject - subsidie duurzame mobiliteit

Het college laat de scholen die zich inschreven voor een schoolstraat zelf het initiatief nemen om contact op te nemen met de stad. Het college stemt er mee in om voor het projectenfonds duurzame mobiliteit van de provincie het dossier voor de elektrische dienstfietsen/fietsen voor woon-werkverkeer voor het personeel in te dienen + een dossier voor de infrastructuurwerken aan de schoolomgevingen Blakstraat-Galgenstraat.

Het college geeft de opdracht aan de dienst mobiliteit om alsnog een concreet voorstel vanuit de principes van een schoolstraat uit te werken teneinde een duurzame oplossing te bieden voor de verkeersveiligheid van de fietsers in de Zuidmoerstraat tijdens de piekmomenten.

 

05.11 Mobiliteit & Werken - Atheneum mobiliteitsproject - Atheneum mobiliteitsproject

Het college gaat akkoord om de proefopstelling op het openbaar domein te bestendigen tot aan de paasvakantie.

 

05.12 Algemeen Bestuur - Facility - Meerwerken afbraak AZ Alma ten gevolge van instabiele scheidingsmuur

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst gebouwen om deze werken te laten uitvoeren door de firma Aclagro.

 

05.13 Algemeen Bestuur - Facility - Afvoeren en verwerken vervuild water site AZ Alma

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst gebouwen om het vervuilde water te laten ophalen en verwerken door firma De Bree.

 

05.14 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Aankoop gronden Brugsesteenweg i.f.v. realisatie begraafbos

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aankoop van perceel Afd. 2, sectie E, nr. 1556/k (4.173 m²) voor het geboden bedrag. Het college stelt een notaris aan.

 

05.15 Wonen, Leven & Ondernemen - projecten - subsidies - Oproep stadsvernieuwing 2019 - subsidie

Het college gaat akkoord met het indienen van een subsidie voor stadsvernieuwing voor het dossier Paterskerk. Dit dossier moet op 26 april 2019 ingediend worden.

 

05.16 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Herroeping toegekende opschorting - leegstaande woning - Molenstraat 107

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de belasting op leegstaande woningen en gebouwen in hoofde van de eigenaar Tormesse Investment NV voor het aanslagjaar 2016, 2017 en 2018 verschuldigd is.

 

05.17 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Herroeping toegekende opschorting - leegstaande woning - Molenstraat 109

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de belasting op leegstaande woningen en gebouwen in hoofde van de eigenaar Tormesse Investment NV voor het aanslagjaar 2026, 2017 en 2018 voor het belastbaar feit Molenstraat 109 verschuldigd is.

 

05.18 Vrije Tijd - Jeugd - Veiligheidsrisico balustrades Dolfijn

Het schepencollege neemt kennis van de risicomelding en wijst studiebureau Essa op een snelle aanpassing van de balustrade om het risico op hoofdbeknelling op zeer korte termijn weg te werken.

 

05.19 Vrije Tijd - Evenementen - Vlaanderen zingt

Het college neemt kennis van het voorstel. Er zal overlegd worden met de organisatoren van Eekloverdag.

 

05.20 Vrije Tijd - Jeugd - Regionaal klimaatevent 29/03/2019

Het schepencollege verklaart zich akkoord met het inleggen van een bus naar het regionaal klimaatevent en de jeugddienst mag hiervoor een prijsvraag doen.

 

05.25 Algemeen Bestuur - zitstaking voor Climat

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het initiatief van Youth For Climate om op vrijdag 15 maart tussen 12 en 13 uur een zitstaking te organiseren. 

 

06 Kennisgevingen

 

06.01 Algemeen Bestuur - OCMW - Algemeen administratief toezicht op de raadsbeslissingen van 11 december 2018.

In het kader van het algemeen administratief toezicht neemt het college kennis van de lijst van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2018.

 

06.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Ter kennisgeving - Voorkooprecht gronden omgeving PRUP R43

Het college neemt hier kennis van.

 

06.03 Vrije Tijd - Evenementen - Verslag Evenementencel 15/02/2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender. Het college heeft geen opmerkingen.

 

06.05 Vrije Tijd - Cultuur - brief aan voorzitters van de adviesraden.

Het college neemt kennis van de ontwerpbrief aan de voorzitters van de adviesraden.

 

07 Rondvraag en kennisdeling

 

08 Personeel

 

09 Einde van de zitting


Zoeken