Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2019

01 Routinebeslissingen 

01.01 Goedkeuring verslagen vergaderingen college van burgemeester en schepenen van 30 april en 7 mei 2019.

De verslagen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van 30 april en 7 mei 2019 worden goedgekeurd.

 

01.02    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - kohier van de belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018

Het college stelt het kohier, betreffende de belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen – aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

01.03    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - eerste kohier van de belasting op ongeschiktheid/onbewoonbaarheid van woningen - AJR 2018

Het college stelt het eerste kohier betreffende de belasting op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen - aanslagjaar 2018. vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

01.04    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - tweede kohier van de belasting op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen - AJR 2018

Het college stelt het tweede kohier betreffende de belasting op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen - aanslagjaar 2018.

 

01.05 Algemeen Bestuur - Facility - Meerwerken BKO @bij_verrekeningsvoorstel 5

Het college  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst gebouwen om de bijkomende werken (herstel metselwerk en plaatsen betonnen ringbalk)  werken te laten uitvoeren door de firma PIC .

 

01.06 Algemeen Bestuur - Facility - Meerwerken BKO@dij - verrekeningsvoorstel 3

Het college  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst gebouwen om de bijkomende werken aan de nieuwe trap ter hoogte van de winterkapel te laten uitvoeren door de firma PIC.

 

01.07 Algemeen Bestuur - Extra toetreding Green Deal Circulair Bouwen

Het college wenst toe te treden tot de Green Deal Circulair Bouwen. Het engagementsdocument zal op één van de inspiratiedagen ondertekend worden.

Er wordt gekozen voor

- aanbieden van werven om mee te experimenteren

- uitvoeren van onderzoek over circulair bouwen

 

01.08    Mobiliteit & Werken - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Leopoldlaan verplaatsen bebouwde kom

Het aanvullend politiereglement aangaande het verplaatsen van de bebouwde kom van Leopoldlaan -Brugsesteenweg (ovonde) naar kruispunt N9-R43 wordt goedgekeurd.

 

01.09    Mobiliteit & Werken - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer  Blommekens – Zandvleuge: verboden links af te slaan

Het aanvullende politiereglement op het verkeer waar het verboden worden links af te slaan naar de Zandvleuge, komende van Blommekens.

 

01.10    Mobiliteit & Werken - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Droomschip Galgenstraat schoolstraat - proef

Het aanvullend politiereglement op het verkeer aangaande een proefperiode om een schoolstraat te installeren in de week van 3 juni 2019 tot eind schooljaar in Galgenstraat tussen rotonde Blakstraat en Schependreef wordt goedgekeurd.

 

01.11    Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - niet-geconcedeerde graven met einddatum in 2018

Artikel 1

Er wordt een concessie toegekend voor de niet-geconcedeerde graven, waarvoor een omvorming tot een concessie werd aangevraagd.

Artikel 2.

Er zal tot ontruiming worden overgegaan van de niet-geconcedeerde percelen waarvoor geen omvorming tot een concessie werd aangevraagd

 

01.12 Vrije Tijd - Evenementen - Zomerkermis (19-24/06/2019): politiereglement

Het college keurt het tijdelijk politiereglement voor de organisatie van de zomerkermis Van 19 tot 24 juni 2019 goed in de voorwaarden van het advies van de politie van 24 april 2019.

 

01.13 Vrije Tijd - Evenementen - Memorial Day Ceremony : Politiereglement (28/05/2019)

Het college keurt het tijdelijk politiereglement voor de organisatie van de Memorial Day Ceremony op 28 mei 2019 goed in de voorwaarden van het politie van 24 april 2019.

 

01.14 Vrije Tijd - Evenementen - Railway To Liberty : Politiereglement (17-19/05/2019)

Het college keurt het politiereglement voor de organisatie van Railway to Liberty van 17 tot 19 mei a.s. goed in de voorwaarden van het advies van de politie van 24 april 2019.

 

02 Omgeving

02.01    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - Oostveldstraat 97

Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 16 april 2019, waarbij het beroep tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in beroep door de deputatie voor het vervangen en uitbreiden van de bestaande (nietvergunde) carport door een nieuwe carport, wordt verworpen.

De aanvraag is aldus definitief geweigerd.

 

02.02    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - aktename melding Deputatie nv Betoncentrale Van den Braembussche

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie  van 25 april 2019, waarbij er akte wordt genomen van de melding klasse 3-inrichting van nv Betoncentrale Van den Braembussche voor het uitvoeren van een bronbemaling, kadastraal bekend: Eeklo, 1e afdeling, sectie A, nr. 789/b.

 

02.03    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunningsaanvraag

Het college handhaaft zijn beslissing van 26 maart jl., zijnde weigering omgevingsvergunning aan  de heer De Smet Robby, voor het regulariseren van het bekleden van een gracht.

 

02.04    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename van meldingsplichtige werken

Het college neemt akte van de melding ingediend door mevrouw Isabel Immesoete, voor het uitbreiden van een woning, kadastraal gekend Afdeling EEKLO 2 AFD, sectie F, 0101S.

 

02.05    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing van een onroerend goed

Het college heeft geen opmerkingen op de voorgenomen splitsing van een deel grond,  kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sectie A, deel van nr. 572G2, om als tuingrond te behouden.

 

02.06    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan mevrouw Huyghebaert Hélène voor het regulariseren van het verbouwen van een bestaande eengezinswoning.

 

02.07    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan mevrouw Huyghebaert Hélène voor het regulariseren van het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning.

 

02.08    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan door BCA nv en de heer en mevrouw De Smet Bjorn & Maenhout Elisa voor het bouwen van twee aaneengesloten eengezinswoningen.

 

02.09    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan mevrouw Coppens Cindy voor het verbouwen van een ééngezinswoning.

 

02.10    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan Fluvius System Operator voor het plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut (en slopen bestaande cabine).

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst S/2019/107.

 

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemeen Bestuur - borden Clear Channel

Het college vernam uit bestuurlijke gesprekken met de firma Clear Channel dat het contract te laat werd opgezegd.

Er dient bijgevolg door de aankoopdienst onderhandeld te worden in kader van inplanting en exploitatie.

 

04.02    Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - hernieuwing grafconcessies vervallen in 2018

Het college  besluit dat de graven die genoteerd zijn op de voorgelegde lijst worden hernieuwd met de periode conform het huishoudelijk en retributiereglement van toepassing op de begraafplaats.

 

04.03    Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - aanvraag éénmalige inname standplaats

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst markten en foren om E.K.T.T.een standplaats te laten innemen onder gewone voorwaarden op voorgestelde donderdagen tijdens de wekelijkse markt

 

04.04 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - aanvraag inname standplaats

Het college verleent toelating aan  de vereniging Holebi spirit om een standplaats te laten innemen onder gewone voorwaarden op voorgestelde donderdagen tijdens de wekelijkse markt én op het back to school -evenement.

 

04.05    Vrije Tijd - dienst evenementen - Aanvraag vergunning Zomerbar van 12/7 tot 11/8 - organisatie Pingouin café

Het college  verleent toelating aan Pingouin café om een zomerbar te organiseren op privé-domein mits naleving van de adviezen van de omgevingsambtenaar en de ambtenaar lokale economie.

 

04.06    Vrije Tijd - dienst evenementen - Vergunning voor het uitbaten van een zomerbar tijdens juni-juli-aug - organisator Thai Chang

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Thai Chang om een zomerbar te organiseren in de tuin van Bob d'Haeseleer, mits naleving van de adviezen van de omgevingsambtenaar en de ambtenaar lokale economie.

 

04.07 Vrije Tijd - UiTPAS - terugbetalingen verenigingen UiTPAS maart 2019

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief  voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand maart 2019 uit te voeren.

 

04.08 Vrije Tijd - cultuur - aanvraag buurtfeestsubsidie Wijk stuivenberg

Het college  gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om een subsidie te voorzien voor het buurtfeest in de Wijk Stuivenberg op 25 augustus 2019.

 

04.09    Vrije Tijd - sport - vraag tot aanpassing van de compensatieregeling voor dansclub Spression voor uitwijken tijdens de bouwwerken

Het college handhaaft zijn standpunt ingenomen in zitting van 14 maart 2017.

 

04.10    Vrije Tijd - sportraad - sportraad - noden/wensenvan de sportclubs voor de komende zes jaar

Het college neemt kennis van de noden en de wensen van de Eeklose sportclubs.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01 Algemene Financiering - Jaarrekening 2018 van de stad Eeklo

Deze jaarrekening zal voorgelegd worden aan de gemeenteraadscommissie van 4 juni 2019 en de gemeenteraad van 17 juni a.s.

 

05.02    Mobiliteit & Werken - Onderhoudswerken N9 - Grondwerken middenbermen zone station - ovonde

Het college neemt kennis van de twee adviezen en beslist het advies van de financieel directeur te volgen.

 

05.03 Vrije Tijd - sport - gebruiksmodaliteiten van de nieuwe hockeyterreinen

Het college is akkoord met de  gebruiksmodaliteiten voor het nieuwe hockeyterrein zoals voorgesteld door de sportdienst en dit wordt genotuleerd in de gebruikersovereenkomst en vrijwilligersovereenkomst die door Farys met de club wordt afgesloten.

 

05.04    Vrije Tijd - sport - openstellen minigolfterreinen voor particuliere gebuikers tijdens de zomer van 2019

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de minigolfterreinen in exploitatie bij

Farys tijdens de zomer van 2019 als volgt te exploiteren:

- de minigolfclub zorgt voor de opnet en onderhoud van de terreinen en mag de terreinen gebruiken voor hun trainingen en wedstrijden. Ze kunnen gebruik maken van de refter van het sporthome voor de logistieke ondersteuning.

- de concessionaris van het sportpark verzorgt tijdens de zomer van 2019 de exploitatie van de minigolf voor particuliere gebruikers vanuit de cafetaria van het sportpark en verkrijgt in ruil voor het uitvoeren van deze taak de inkomsten van verhuur van de stokken en ballen. De concessionaris dient zelf in te staan voor de aankoop van de nodige materialen.

 

05.05    Vrije Tijd - sport - Modaliteiten en tarief voor gebruik van de nieuwe tennisterreinen aan het sportpark

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de modaliteiten voor het gebruik van de nieuwe tennisterreinen aan het sportpark zoals voorgesteld door de sportdienst en TC Dubbeloo.

Hierbij staat Farys in voor het groot onderhoud en wordt het dagelijks onderhoud verricht door TC Dubbeloo. De taakomschrijving en gebruiksmodaliteiten worden vastgelegd in een gebruikersovereenkomst en vrijwilligerscontract van Farys zoals ook voor de andere gebruikers van het sportpark.

 

05.06    Vrije Tijd - sport - sportpark - huurovereenkomst duikerslokalen Sportpark met Duikclub De Kreeft en Aktieve Duikschool E

Het college handhaaft de eerder genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen  van 4 december 2018.

 

06 Kennisgevingen

06.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Project Mooimakers onderdeel sigarettenpeuken.

Het college wenst dat de wekelijkse metingen met gedragobservatie door de gemeenschapswacht worden stopgezet en dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen.

Het college beslist dat er peukentegels moet worden aangekocht met het logo van de stad Eeklo;hetzelfde geldt voor peukenzakjes. Met ingang van de zomervakantie dienen deze twee acties zichtbaar te zijn in de stad.

Het college wenst tevens dat er op diverse plaatsen in de stad camera’s dienen te worden aangebracht in het kader van overlast, al dan niet in overleg met de IVM. Dit dossier dient door de dienst SVPP en de dienst Omgeving te worden voorbereid (kostprijs, locaties, opvolging, …).

 

06.02    Vrije Tijd - dienst evenementen - Kennisname verslag vergadering evenementencel van 26 april 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender. Het college heeft geen opmerkingen.

 

06.03    Algemeen Bestuur - SVPP - Convenant wijkcentrum De Kring en stad Eeklo - ter kennisgeving - inhoudelijk verslag brugfiguur

Het college neemt kennis van de inhoudelijke evaluatie brugfigurenproject schooljaar 2018.

 

07 Rondvraag en kennisdeling

08        Personeel


Zoeken