Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2019

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 18 juni 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen

Betrokken personen worden ambtshalve afgevoerd uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 18 juni 2019.

 

01.03 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen opvangcentrum

Betrokken personen worden ambtshalve geschrapt uit het wachtregister op 18 juni 2019.

 

01.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Begraafplaatsen - aankoop columbariumelementen - Goedkeuring gunning

De opdracht “Begraafplaats - aankoop columbariumelementen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Nauwelaerts bvba.

 

01.05 Vrije Tijd - Kinderopvang - BKO Dolfijn - parasols - goedkeuring lastvoorwaarden en gunning

De aankoop van de parasols wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, firma Beau-Fort, optie 4x parasol en 4x bloembak ZONDER optie wielen en remmen en ZONDER optie goten.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde

 

01.06 Vrije Tijd - dienst evenementen - vervanging tijdelijk politiereglement nav het jaarmarktcriterium op 20/6/2019

Het politiereglement naar aanleiding van het jaarmarktcriterium op 20 juni 2019 wordt goedgekeurd, in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 13 juni 2019.

 

01.07 Vrije Tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de jaarmarkt op 20 juni 2019.

Het politiereglement naar aanleiding van de jaarmarkt op 20 juni 2019 wordt goedgekeurd, in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 7 juni 2019.

 

01.09 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement Triatlon De Meidoorn (26/06/2019)

Het politiereglement naar aanleiding van de triatlon De Meidoorn op 26 juni 2019 wordt goedgekeurd, in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 19 juni 2019.

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies omgevingsvergunning - BVBA Recycling Express TDC

De vraag van BVBA Recycling Express TDC voor  het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een papier- en kartonverwerkend bedrijf + het verbouwen van het bedrijfsgebouw + een bijstelling wordt gunstig geadviseerd.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies omgevingsvergunningsaanvraag - Recycling Express

Uitbreiding van een papier- en kartonverwerkend bedrijf + het verbouwen van het bedrijfsgebouw + een bijstelling wordt gunstig geadviseerd.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies omgevingsvergunningsaanvraag - Haegeman

De aanvraag van Haegeman Luc, voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een gemengd veeteeltbedrijf (runderen + varkens)  + bouwen van een landbouwloods en sleufsilo's wordt gunstig geadviseerd, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan Timmerman Energy & Heat Solutions nv voor het plaatsen van waterdoorlatende verharding en verandering door uitbreiding van een metaalbewerkingsbedrijf, met uitsluiting van de meest noordelijke 7 m strook verharding.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan mevrouw Vandermeeren Caroline Thérèse voor het bouwen van een meergezinswoning met handelsruimte en verbouwen bestaand pand (na slopen bestaande bebouwing), met uitsluiting van het bouwvolume op de eerste en tweede verdieping op de achterste perceelsgrens ter realisatie van appartement aangeduid op de bouwplannen als 42/1c. Het plat dak van de onderliggende handelszaak moet volledig als groendak aangelegd worden.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Euerardstraat 57 - Van Holderbeke Kurt

Het college verleent vergunning aan de heer Van Holderbeke Kurt voor het bouwen van een carport, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Dewebo

Het college verleent vergunning aan bvba Dewebo, voor  het bouwen van acht eengezinswoningen en carports, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Verstraete Michiel namens OCMW Eeklo

Het college verleent vergunning aan de heer Verstraete Michiel  voor het aanbrengen van een geïsoleerd gevelsysteem in sierpleister op de voorgevel, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingvergunning - Coppens Frederik

Het college verleent vergunning aan de heer Coppens Frederik voor  het bouwen van een veranda, mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/131.

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - Urne in nieuw graf 25 jaar

Het college gaat akkoord met het inzetten van een urne met as van wijlen de heer Antoine Van Nieuwerburgh in volle grond.

 

04.02 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - overlegtafel vastgoedsector op 27/09/2019

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van een overlegtafel voor de vastgoedsector in de halfronde zaal van het stadskantoor, het vooropgestelde programma, alsook met het aanbieden van een broodjesmaaltijd. Het college stelt evenwel voor dit te organiseren op 20 september 2019.

 

04.03 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - infoavond verhuurders op 26/09/2019

Het college gaat akkoord om op 26 september 2019 een infoavond voor verhuurders te organiseren in de halfronde zaal van het stadskantoor en gaat akkoord met het programma.

 

04.04 Vrije Tijd - Jeugd - Promotie van de GEKKO-werking

Het college verklaart zich akkoord dat de kinderen en jongeren eenmalig gratis een halve dag kunnen deelnemen aan de GEKKO-activiteiten tijdens de startweek en dus de afscheurstrook mag worden toegevoegd aan de bladwijzer.

 

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - aanvraag uitbreiding terras

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Le Lion d'or  voor uitbreiding van zijn terras op donderdag 20 juni tussen 14 en 19 uur naar aanleiding van de jaarmarktkoers.

 

05 Te bespreken punten


05.01 Algemeen Bestuur - SVPP - Uitbreiding convenant met vzw aPart: Proefproject: NAFT-trajecten op Eeklose basisscholen

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om vzw Apart een extra toelage toe te kennen ter ondersteuning van het proefproject: “NAFT in de lagere school” dat van september tot december 2019 zal lopen. De scholen zullen worden geselecteerd op basis van het aantal leerlingen die in aanmerking komen voor de SES-indicatoren.

 

05.02 Algemeen Bestuur - participatie - wijkraden / buurtplatformen

Het college beslist om van start te gaan met het voorgestelde concept en kiest voor de naam “buurtoverleg”.

In eerste instantie kan een buurtoverleg in Balgerhoeke, Sint-Jozef en de Witte wijk worden opgestart.

De methodiek wordt nog verder uitgediept binnen de expertisepool. Er dient een stappenplan te worden opgesteld om concrete voorstellen te doen.

 

05.03 Mobiliteit & Werken - Brugsesteenweg asfalteringswerken - Brugsesteenweg asfaltering en markering

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met optie 2 met wegenverf type A.

De prijs voor de rode kleurcoating met wegmarkering fietspad bedraagt ± 35.000 euro, excl. btw.

De asfalteringswerken zullen worden uitgevoerd door de huisaannemer voor een bedrag van 152.000 euro, btw inclusief.

 

05.05 Vrije Tijd - Evenementen - Parkeervrije markt - Programmatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de inbreng van de Horeca Markt van 58.000 euro. Het college voorziet 46.000 euro voor de programmatie en overheadkosten van Eeklo Beach.

 

05.06 Vrije Tijd - Jeugd - Vervanging keukenmateriaal JC Kubiek

Het schepencollege verklaart zich akkoord het nodige investeringsbudget  te voorzien voor de vervanging van het technisch materiaal in het jeugdcentrum.


05.07 Algemeen Bestuur - ICT - beamers huren - Beamers huren via het BaaS-principe

De stad Eeklo gaat principieel akkoord voor nieuwe beamer in BAAS-principe via Didakta BVBA

• 1 of 2 voor de uitleendienst (dienst evenementen)

• 1 voor de buitenschoolse kinderopvang @Bij.

Indien vaststaat welke beamer noodzakelijk is voor @Bij, dient dit aan het college te worden voorgelegd.

 

06 Kennisgevingen


06.01 Algemeen Bestuur - diverse dossiers - kennisneming


06.02 Algemeen Bestuur - Project "Krügershopping Eeklo - uitvoeren van werken na 21u00 - vraag afwijking

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 12 juni 2019 waarbij toelating wordt verleend aan de NV Messiaen, om met ingang van heden en tot einde van de werken (eind juni) werkzaamheden uit te voeren tussen 21u00 en 00u30 op het Krügercentrum te Eeklo.

 

06.03 Vrije Tijd - Evenementen - Goedkeuring verslag evenementencel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender. Het college heeft geen opmerkingen.

 

07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken