Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2019

Het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2019

Gepubliceerd op 28 februari 2019

 

01 Routinebeslissingen 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Busvervoer BKO - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek met nr. B074-2019 en de raming voor de opdracht  Busvervoer BKO worden goedgekeurd. De opdracht gebeurt volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

01.03 Algemeen Bestuur - Onderhoudswerken aan waterlopen 3de categorie 2018 - afrekening Slependammepolders

Het college keurt de afrekening voor de onderhoudswerken aan waterlopen van derde categorie op het grondgebied van de stad op het werkgebied van de Slependammepolders tijdens het dienstjaar 2018 goed.

 

01.04 Mobiliteit & Werken - Wegen - Brugsesteenweg - - integrale heraanleg gedeelte tussen ovonde en Sint-Jansdreef - Goedkeuring vorderingsstaten 6, 7 en 9.

Vorderingsstaat 6, 7 en 9 en de bijhorende factuuren van De Jonghe BVBA, betreffende het stadsaandeel in de overheidsopdracht de integrale heraanleg van de Brugsesteenweg en dit tussen de ovonde en de Sint-Jansdreef, worden goedgekeurd. Het betreft de uitgevoerde werken tijdens de maanden september, oktober en december 2018.

 

01.05 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - aankoop terminal bancontact

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanschaf van één extra betaalterminal bij ING volgens de voorgestelde formule.

 

01.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Asbestverwijdering Lange Moeiakker

Het college gaat akkoord met de financiering van de saneringswerken door middel van het voorziene budget op A.2.5.1.

 

01.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Verwijderen van asbesthoudende gronden t.h.v. Moeie 49 - stopzetting van de plaatsingsprocedure.

De plaatsingsprocedure wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal opnieuw opgestart worden.

 

01.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Verwijdering van asbesthoudende gronden t.h.v. Moeie 49 - goedkeuring lastvoorwaarden 2de procedure

Het bestek met nr. B077-2019 en de raming voor de opdracht “Verwijdering van asbesthoudende gronden t.h.v. Moeie 49” , worden goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

02 Omgeving

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning NV Ryckaert M.

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 7 februari 2019, waarbij de omgevingsvergunning gedeeltelijk werd verleend aan NV Ryckaert M. voor de hernieuwing en verandering van een slachthuis, kadastraal bekend: Eeklo, 2e afdeling, sectie F, nr. 305/G, 306/C, 306/E.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Dakwerken Boelaert

Het college verleent vergunning aan bvba Dakwerken Boelaert voor het bouwen van een bedrijfgsgebouw voor een dakwerkersbedrijf.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Steven Tony en Dobbelaere Cindy

Het college verleent vergunning aan Tony Stevens en Cindy Dobbelaere voor het bouwen van een ééngezinswoning met berging/carport.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning – Colim.

Het college verleent vergunning aan cvba COLIM voor  het uitbreiden van een parking na slopen van twee woningen en bijgebouwen.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten 

03.01 Algemene Financiering -  - bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten 2018/276 en 2019/38.

 

04 Kleine beslissingen 

04.01 Algemeen Bestuur - Algemeen Bestuur - Vraag tot sponsoring project "Helden voor Helden" van College Onze Lieve Vrouw Ten Doorn

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag om het project "Helden voor Helden" te sponsoren.

 

04.02 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - De Corner - aanvraag terras

Het college van burgemeester en schepenen is principieel tegen het plaatsen van gesloten terrassen in de Boelare.

 

04.03 Vrije Tijd - Jeugd - Muziekrechten in openbare gebouwen: Sabam

Het schepencollege gaat akkoord met het centralisatiecontract vanuit Sabam voor de publieke muziekrechten voor de verschillende stadsgebouwen.

 

04.04 Vrije Tijd - Evenementen - Vraag bachelorproef - evenementen

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord dat de dienst evenementen een e-mail stuurt naar de organisatoren van evenementen in 2018 en hen door te verwijzen naar deze student, dit in het kader van zijn studie.

 

04.05 Vrije Tijd - Evenementen - Bezoek Belfort Eeklo - PCDO (25 februari en 1 maart)

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van POCD om een bezoek te brengen aan het Belfort en het torentje.

 

04.06.   Algemeen bestuur - Historisch Genootschap van het Meetjesland – vraag gebruik raadzaal.

Het college gaat akkoord dat de raadzaal van het stadhuis wordt gebruikt voor de voorstelling van het jaarboek “Appeltjes van het Meetjesland”.

 

05 Te bespreken punten 

05.01 Algemeen Bestuur - SVPP - Advies Lokaal Overleg Drugs i.v.m het uitbreiden van vroeginterventie en de ambulante hulpverlening

Het college van burgemeester en schepenen:

-      neemt kennis van het advies van het Lokaal Drugs Overleg in verband met het uitbreiden van de vroeg interventie en de ambulante hulpverlening.

-      is bereid om het bestaande aanbod inzake drughulpverlening uit te breiden en wil hier vanaf 2020 extra financiële middelen voor voorzien

-      gaat ermee akkoord om, in samenspraak met enkele andere lokale besturen, een aantal concrete voorstellen uit te werken tegen september 2019.

 

05.02 Algemeen Bestuur - SVPP - staking uitbetaling en terugvordering reeds gemaakte kosten brugfigurenproject

 

05.03 Algemeen Bestuur - Verkiezingen 2019 - Verkiezingen 26/5/2019: Samenstelling stem- en telbureaus

Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de vrederechter van het kanton Eeklo voor te stellen om bestuursdrukkerij Vanden Broele de aanstellingen voor het hele kanton te laten uitvoeren (optie 5).

 

05.04 Algemeen Bestuur - Facility - Caloriemeters en sturing verwarmingsketel appartementen Zonneheem

Het college van burgemeester en schepen gaat akkoord met het inschrijven van het voorziene krediet, alsook met de opstart van een nieuwe overheidsopdracht.

 

05.05 Algemeen Bestuur - Facility - Extra budget voor renovatie appartementen Zonneheem

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord in de volgende budgetvoorziening een bijkomend bedrag te voorzien voor de renovatie van de appartementen in het Zonneheem.

 

05.06 Algemeen Bestuur - Communicatie - Stadsplan - nieuwe versie voorjaar 2019

Het college beslist geen nieuwe versie van het stadsplan te laten drukken.

 

05.07 Mobiliteit & Werken - R43 startnota - opmerkingen ambtenaren - R43 startnota - opmerkingen ambtenaren

Het college neemt kennis van de diverse aanvullingen en opmerkingen van de stedelijke diensten.
Het college gaat ermee akkoord dat deze besproken worden op een eerstvolgende zitting van de GBC.

 

05.08 Mobiliteit & Werken - Kaaistraat - Kaaistraat en openmaken stadskanaal

Het college gaat akkoord:

-  met het rioleringsontwerp.

-  met de voorgestelde aanpassingen op het voorontwerp bovenbouw.

-  om de plannen met de goedgekeurde aanpassingen te beschouwen als een definitief ontwerp bovenbouw en terug over te maken aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

05.09 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Verkoop oud politiegebouw - Tielsesteenweg

Vooraleer een verkoopsbestek (projectoproep) wordt opgemaakt wenst het college dat:

- 2 schattingsverslagen worden aangevraagd, zijnde:

o een schattingsverslag voor de waarde van het gebouw in zijn huidige toestand

o een schattingsverslag voor de waarde van de bouwrijpe grond (dit is na sloop van de gebouwen).

-  via OVAM een oriënterend bodemonderzoek wordt besteld hetzelfde geldt voor een mogelijks beschrijvend bodemonderzoek.

 

05.10 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Aanvraag stoepbord, bloempot en terras - Chez De Beir, Boelare 22

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Koen De Beir, uitbater van foodbar 'Chez De Beir' om een zwarte bloempot met groen erin én een stoepbord te plaatsen voor zijn zaak. Het stoepbord moet 's avonds worden binnen geplaatst.
De vraag tot het aanbrengen van een terras wordt in beraad gehouden.

 

05.11 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag organisatie Herbakkersfestival 2019 (16-18/08/2019)

 

05.12 Algemeen Bestuur -  - gemeenteraad 18  maart 2019 - te bespreken punten

 

05.12.01 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Volkshaard - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering

Dit dossier wordt aan de gemeenteraad van maart voorgelegd.

 

05.12.02 Mobiliteit & Werken - ANPR camera Oostveldstraat 7 - ANPR- camera Oostveldstraat 7

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 18 maart voorgelegd.


06        Kennisgevingen

07        Rondvraag en kennisdeling

08        Personeel

09        Einde van de zitting


Zoeken