Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 21 mei 2019

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 14 mei 2019.

Het verslag van de zitting van college van burgemeester en schepen van 14 mei 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - kohier van de activeringsheffing - indeling: niet-vervallen verkavelingen - aanslagjaar 2018

Het college stelt het kohier betreffende de activeringsheffing - indeling: niet-vervallen verkavelingen aanslagjaar 2018 vast en stelt het uitvoerbaar.

 

01.03    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - Kohier activeringsheffing - indeling: woongebied - aanslagjaar 2018

Het college  stelt het kohier betreffende de activeringsheffing op niet bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied - indeling: woongebied - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

 

01.04    Algemeen Bestuur - Vrije Tijd - ICT - Softwarepakket vrijetijdsdiensten en toegangscontrolepoortjes zwembad - definitieve oplevering

De opdracht “Aankoop softwarepakket vrijetijdsdiensten en toegangscontrolepoortjes nieuwbouwzwembad” wordt definitief opgeleverd. De borgtocht wordt vrijgegeven.

 

01.05 Algemeen Bestuur - Organisatiebeheersing - Werkkledij schoonmaakpersoneel

Het college gaat akkoord met de voorgestelde kledij wat model en materiaal betreft. Het college kiest voor de kleur grijs met enkel het groene logo van de stad Eeklo. De aangekochte kledij zal mee worden opgenomen in het onderhoudscontract.

 

01.06 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Verdeling kosten conformiteitsattest

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de bestaande basisdienstverlening van Woonwijzer Meetjesland voor het werkingsjaar 2019 (periode juni tot en met december) uit te breiden

 

01.07    Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - aanvraag begraving urne in volle grond

Het college gaat akkoord met het bij plaatsen van de urne met as van wijlen Eliana Antheunis in volle grond in het graf van wijlen Ronny Antheunis, gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte) wegel BD nummer 9593. Wat het tarief betreft volgt het college het advies van de financieel directeur. De duurtijd van de concessie wordt met 10 jaar verlengd.De nieuwe concessie loopt tot 28 november 2038.

 

01.08    Vrije Tijd - Academies - Duurzame renovatie en herinrichting KA! - aanstellen ontwerper - gunning

De opdracht “Duurzame renovatie en herinrichting KA! - aanstellen ontwerper” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Aiko Architecten & Ingenieurs.

 

01.09    Vrije Tijd - Evenementen - aankoop podiumelementen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunning

Het college gaat niet over tot de gunning voor de aankoop van podiumelementen en geeft opdracht om een nieuwe prijsvraag uit te schrijven bij minstens 3 leveranciers voor het huren van podiumelementen.

 

01.10    Vrije Tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement en - Politiereglement + geluidsafwijking n.a.v. Lekker Diep 24/5/19 in de Huysmanhoeve  - vervanging besluit van 23 april 2019.

Het politiereglement en de geluidsafwijking naar aanleiding van “Lekker Diep” dat georganiseerd wordt op 24 mei 2019 wordt goedgkeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 4 april en 21 mei 2019.

 

01.11 Vrije Tijd - Evenementen - Geluidsafwijking opening sporttreinen (24/05/2019)

Het college verleent een afwijking van de geluidsnormen van besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 voor een fuif voor de opening van de sportterreinen die doorgaat op vrijdag 24 mei 2019 en zaterdag 25 mei 2019

 

01.12 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement feestproject 'nen Ommegang' 25-26/05/2019

Het politiereglement naar aanleiding van het feestproject "nen Ommegang" dat georganiseerd wordt op 25 en 26 mei 2019 wordt goedgkeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 3 mei 2019.

 

01.13    Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - Schilderwerken Chalet Heldenpark - goedkeuring wijze van gunnen en lastvoorwaarden.

Het college van burgemeester en schepenen stemt in met de uitvoering van de overheidsopdracht “dringende schilderwerken chalet Heldenpark”. Het bestek ter zake wordt goedgekeurd. De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

02 Omgeving

 

02.01    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door Deputatie aan NV Electrabel.

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 2 mei 2019, waarbij er een omgevingsvergunning wordt verleend aan nv Electrabel voor het plaatsen van twee nieuwe elektriciteitscabines met bijhorende kabels.

 

02.02    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Coryn

Het college verleent vergunning aan mevrouw Coryn Myriam Paul voor het renoveren van een tuinmuur met recuperatie bakstenen.

 

 

02.03    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen  omgevingsvergunning - Claeys Donald

Het college verleent vergunning aan Claeys Donald voor het regulariseren van een tuinberging.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten 

 

03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

Het college gaat akkoord met de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de voorgelegde mandatenlijst.

 

04 Kleine beslissingen 

 

04.01 Algemeen Bestuur - data zittingen college zomervakantie

De data van de zittingen van het college tijdens de zomervakantie worden als volgt vastgelegd:

- dinsdag 2 juli 2019

- dinsdag 16 juli 2019

- dinsdag 30 juli 2019

- dinsdag 13 augustus 2019

- dinsdag 27 augustus 2019.

 

04.02 Algemeen Bestuur - Vraag tot appreciatie zelfstandig schoenmaker

De burgemeester zal betrokkene een attentie bezorgen.

 

04.03    Algemeen Bestuur - Aanvraag verspreiden flyer en plaatsen van een "verbindingsbus" aan BKO Kinderpoort

Het college gaat niet in op de vraag tot het verspreiden van flyers en plaatsen van een verbindingsbus.

 

04.04    Algemeen Bestuur - ontvangsten en plechtigheden - Vraag De Geuzen voor ontvangst de heer Sven Tuytens

Het college van burgemeester en schepenen zal de heer Sven Tuytens ontvangen in de stedelijke bibliotheek op woensdag 29 mei om 17 u voorafgaand aan de voorstelling van zijn boek "Las Mamas Belgas" in het STIP. Er zal een kleine receptie worden aangeboden.

 

04.05 Algemeen Bestuur - ontvangsten - Lustrum 50 jaar Retorika 1970 - vraag ontvangst.

Omwille van precedenten gaat het college niet in op de vraag van Alexander Deene om de oud-leerlingen van de richting Retorika te ontvangen in het stadhuis.

 

04.06 Algemeen Bestuur - Aflevering 1Eeklo TV 2019 - Aflevering 1Eeklo TV 2019

Het college van burgemeester en schepenen kiest er voor om volgende 2 informatieve onderwerpen uit te lichten:

-    Informatie: - Mooimakerstraject – interview met burgemeester Luc Vandevelde en Thalita Voet

-    Herinrichting N9 – interview met schepen Christophe De Waele en Kristof De Spiegeleire.

volgende 2 evenementen uit te lichten:

-    Parkeervrije markt – interview met schepen Ann Van den Driessche en Anneleen Adriaenssen

-    Vlaanderen zing- interview met schepen  Isaura Calsyn en Frederik Rogiers.

 

04.07 Algemeen Bestuur - Omgeving - Sluikstortcamera's

Het college geeft de administratie opdracht om een werkgroep samen te stellen die cameratoezicht zowel op juridisch, administratief als praktisch gebied voorbereidt. Eventueel kan er met deze werkgroep een studiebezoek aan een stad worden gebracht, die hiermee ervaring heeft. De bevoegde beleidsverantwoordelijke voor dit project is de burgemeester. Het college heeft als streefdatum voor dit project werkjaar 2020.

 

04.08 Algemeen Bestuur - participatie - naam digitaal participatieplatform

Het college beslist om het digitaal participatieplatform de naam “ikdoemee.eeklo.be”.te geven. De burgemeester en schepen van cultuur dienen betrokken te worden bij de voorbereiding van dit dossier.

 

04.09    Algemeen Bestuur - participatie meerjarenplanning - trajecten burgers - adviesraden - andere stakeholders

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde wijze van participeren van de stakeholders en geeft opdracht aan de expertisepool participatie om dit verder uit te werken.

 

04.10    Algemeen Bestuur - Afbraak AZ Alma - Vervuiling site oud AZ Alma door chemische vaten

Het college beslist geen verdere stappen te ondernemen. Het dossier wordt afgesloten.

 

04.11    Algemeen Bestuur - Facility - Verantwoording factuur Ecopower - levering warmte 2017-2018

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de betaling van de factuur FV1-116 334.

 

04.12    Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - aanvraag éénmalige inname standplaats

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst markten en foren om N-VA Eeklo een standplaats te laten innemen onder gewone voorwaarden op donderdag 11 juli tijdens de wekelijkse markt.

 

04.13    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Informatieavond Groepsaankoop zonnepanelen

Schepen Bob D'Haeseleer zal deze informatieavond inleiden.

 

04.14    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Zwerfkattenbeleid Eeklo - voorstel verlenging subsidie voor sterilisatie

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst omgeving om het subsidiereglement voor het onvruchtbaar laten maken van huiskatten te verlengen voor zes maanden: van 1 juli 2019 t.e.m 31 december 2019. Subsidies zullen worden uitbetaald tot het beschikbare budget is uitgeput.

 

04.15    Vrije Tijd - dienst evenementen - Vraag plaatsen tijdelijke publiciteitsborden - Akzie - Infodag Kisp Campus Eeklo

Het college verleent toelating toelating voor het plaatsen van de borden. De borden mogen de zichtbaarheid van de andere weggebruikers niet hinderen en dienen onmiddellijk na de periode van de inschrijvingen te worden verwijderd. Aan Akzie wordt gevraagd om de juiste locatie van de borden mee te delen.

 

04.16 Vrije Tijd - Jeugd - Aanvraag speelstraat Bagnolstraat

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met inrichting van een speelstraat in de Bagnolstraat van 1 tot 15 juli en van 5 tot 31 augustus.

 

04.17 Vrije Tijd - Jeugd - Tentoonstelling Armoede door Kinderogen

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord om gedurende 14 dagen de zaal ter beschikking te stellen voor de tentoonstelling 'Armoede door Kinderogen'. De organisatie dient enkel te betalen voor de vernissage en finissage, de twee weken voor schoolbezoeken worden kosteloos ter beschikking gesteld. Het college wenst dat de BKO als partner bij dit project wordt betrokken.

 

04.18 Vrije Tijd - Sport - aanleg minigolfterrein - advies sportraad.

Het college neemt kennis van dit advies.

 

04.19 Vrije Tijd - Sport - herbestemming Blokhutten - advies sportraad.

Het college neemt kennis van dit advies.

 

04.20 Vrije Tijd - sport - kampioenenviering - advies sportraad.

Het college gaat in op de vraag van de Sportraad om jaarlijks CC De Herbakker te reserveren voor de Kampioenenviering.

 

04.21 Veiligheid - Gezondheid - AED-toestel Sportpark

Het college:

- gaat akkoord met de plaatsing van het AED-toestel tegen een muur in de buurt van de buitenterreinen van het Sportpark.

- gaat niet akkoord met de gevraagde tussenkomst van 50% in de aankoopprijs van het AEDtoestel.

- gaat akkoord met de aankoop en plaatsing van de buitenmuurkast en het infobord met instructies.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01 Algemeen Bestuur - Site Hartwijk - camerabewaking.

Het college wenst geen verdere kosten voor camerabewaking te doen aan deze site tijdens de afbraakwerken. Het college zal aan de korpschef vragen om met de politiediensten om regelmatige basis rondom de site controle in het kader van inbraakpreventie en vandalisme te doen.

 

05.02    Mobiliteit & Werken - wegen - Gemeentebestuur Kaprijke - principiële vraag aanpak Vrombautstraat

Het college zal een overleg plannen met het gemeentebestuur van Kaprijke op 29 mei a.s. om 16 uur.

 

05.03 Vrije Tijd - Evenementen - Reactie geen subsidie Kaaifeesten

In ruil voor de diverse duurzame inspanningen en gelet op de kwaliteit en de kostprijs van dit gratis programma beslist het college een jaarlijkse toelage te voorzien voor de huur van de tenten.

 

05.04 Vrije Tijd - BKO - Inrichting buitenruimte @bij

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel opgemaakt door de dienst kinderopvang en de voorzitter VZW Patrimonium van de parochie in Eeklo, Kaprijke en St.-Laureins.

 

05.05 Vrije Tijd - Sport - Internationaal hockeytornooi

Het college beslist de organisatoren uit te nodigen voor een gesprek met de burgemeester en bevoegde schepen van sport.

 

05.06 Vrije Tijd - sport - FCE Meetjesland - renovatie VIP.

Het college gaat ermee akkoord dat de stad instaat voor de aankoop van het materiaal. FCE Meetjesland kan het materiaal komen ophalen bij de technische dienst en voert de werken uit. Een bestelaanvraag ter zake zal aan het volgend college worden voorgelegd.

 

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Noord-Zuid - Verslag Wereldmarkt - Herbakkersfestival

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag. Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan de ondersteuning en medewerking van de Wereldmarkt (18/8) door de dienst Noord-Zuid. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde opsplitsing van het budget.

 

06 Kennisgevingen 

 

06.01    Algemeen Bestuur - Facility - Verkoop afgedankt materiaal - aanpassing te verkopen loten

Het schepencollege neemt kennis dat volgende loten, zijnde pingpongtafel en rode blokken blokkade nietverder worden opgenomen in lijst te verkopen goederen.

 

06.02 Algemeen Bestuur - Verkiezingen - Vrijstelling bijzitters toekomstige verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de burgers die worden opgeroepen om tijdens de verkiezingen de stemopneming- en telbureaus te bemannen, zullen vrijgesteld worden voor de volgende verkiezingen die nog tijdens deze legislatuur zullen plaatsvinden.

 

06.03    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering Burggravenstroom van 23 mei 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging en agenda van de algemene vergadering van de Burggravenstroom van 23 mei 2019 te Sleidinge. Het college laat zich verontschuldigen voor deze vergadering.

 

06.04    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor volkswoningen donderdag 23 mei 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging met agenda voor de algemene vergadering van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij van 23 mei 2019 en het activiteitenverslag 2018.

 

06.05    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering VVOG 6 juni 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van de vereniging voor openbaar groen van 6 juni 2019. 


Zoeken