Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2019

Het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2019

Gepubliceerd op 31 januari 2019

 

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2019 wordt goedgekeurd.


01.02 Algemene Financiering - bezwaarschrift - activeringsheffing AJ 2017

 

01.03 Algemeen Bestuur - ICT - afname van telecommunicatiediensten via raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap

De stad /het OCMW doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen:

  • Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie,
  • Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik,
  • Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX).
 

01.04 Welzijn - Woon- en zorgcentra - renovatie ramen 2019-2021

Het bestek met nr. B072-2019 en de raming voor de opdracht “DC Zonneheem - flats - renovatie HEFSCHUIFRAMEN 2019-2021” , opgesteld door de stedelijke aankoopdienst in samenspraak met de dienst gebouwen worden goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

01.05 Mobiliteit & Werken - Wegen - Onderhoud schuilhuisjes 2019-2022

Het bestek met nr. B071-2019 en de raming voor de opdracht “Opnet en onderhoud schuilhuisjes 2019” met mogelijke verlenging tot 2022, worden goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure en is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben.

 

01.06 Vrije Tijd - Sport - Zwembad - omgevingsaanleg - VS3bis

De vorderingsstaat 3bis en de bijhorende factuur nr. 18.0099 van Tijdelijke handelsvereniging THV Artes Depret-Artes Roegiers, betreffende het stadsaandeel in de overheidsopdracht bouwen van een duurzaam zwembad met buitenschoolse kinderopvang worden goedgekeurd. Het betreft de uitgevoerde werken tijdens de maand juli 2018 voor wat betreft de omgevingsaanleg.

 

02 Omgeving

 

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing/opstalrecht Schaperijstraat 111

Het college van burgemeester en schepenen verleent gunstig advies tot het splitsen van een perceel grond gelegen te Eeklo, Schaperijstraat 111 eigendom van het Gemeenschapsonderwijs.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename van de melding - Moeie 18 - NV Verhelst Aannemingen

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door NV Verhelst Aannemingen, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20181207-0045, zijnde het breken van puin aan het oude ziekenhuis, kadastraal gekend Afdeling EEKLO 2 AFD, sectie E, 1465 W.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunning - Sint-Jansdreef 20

Het college van burgemeester en schepenen handhaaft zijn standpunt van 27 november 2018, zijnde weigering van een opmgevingsvergunning aan Mathieu De Clerck en Barbara Defoort voor het verbouwen van de ééngezinswoning en bouwen van een carport met fietsenberging/atelier in de Sint-Jansdreef 20 te 9900 Eeklo.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies inzake aanvraag omgevingsvergunning - Van Den Braembussche - Brugsesteenweg 303

Gunstig advies wordt verleend aan de aanvraag van Van Den Braembussche NV voor het veranderen door wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een betoncentrale.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit - Bus 7 - Wittoeck Peter

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van gehele overdracht van het rundveebedrijf vroeger vergund op naam van Dellaert LV (overlater), en thans vergund op naam van Peter Wittoeck (overnemer).

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Hippocrates - Koning Albertstraat 65

Vergunning wordt verleend aan Comm.VA Hippocrates voor het bouwen van een meergezinswoning (vier woonentiteiten) na slopen bestaande bebouwing.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Floreal-Germinal - Kerkstraat 45

Vergunning wordt verleend aan de vzw Floreal-Germinal voor het regulariseren van het samenvoegen van twee appartementen tot één. De aanvraag voor het regulariseren van het wijzigen van de raamopening in de achtergevel wordt uit de vergunning gesloten.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Damman - Oostveldstraat 51

Vergunning wordt verleend aan Steffie Damman voor het regulariseren van het verbouwen van een eengezinswoning.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling - Zandstraat105A

Vergunning wordt verleend aan Savat Ignace-Van Leeuwe Astrid voor het bijstellen van de voorschriften van een verkaveling, kadastraal gekend Eeklo, 2de afd. sie F, nr. 609/P4.

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Tieltsesteenweg 40D - Promovi

Vergunning wordt verleend aan nv Promovi voor het bouwen van een scheidingsmuur en bergingen.

 

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Machtiging woningcontroleur Wooncentrum Meetjesland

Het college van burgemeester en schepenen duidt de een woningcontroleur, in de schoot van de interlokale vereniging Wooncentrum Meetjesland, aan om conformiteitsonderzoeken uit te voeren.


03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen.

De voorgelegde bestelaanvragen worden goedgekeurd met uitzondering van onderhoudscontract planten Zonneheem.

 

03.02 Algemene Financiering - mandaten

De rekeningen gehecht aan de mandatenlijsten 2018/241 en 2019/7 worden goedgekeurd.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Algemeen Bestuur - ontvangsten en plechtigheden - Aanvraag De Geuzen ontvangst stadhuis


04.02 Algemeen Bestuur - Basket Meetjesland - vraag toelating koekjesverkoop

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een koekjesverkoop op 23 maart 2019 op het ceremonieplein.

 

04.03 Algemeen Bestuur - Akzie - Vraag plaatsen tijdelijke publiciteit

Het college van burgemeester en schepenen verleent hiervoor geen toelating.

 

04.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Markten en foren - Markten op feestdagen 2019

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst markten en foren om de wekelijkse markt op feestdagen in 2019 te laten doorgaan.


04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Markten en foren - wekelijkse markt - overdracht standplaats


04.06 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - wekelijkse markt - overdracht standplaats


04.07 Welzijn - Regierol sociale economie 2020-2025 - Open oproep "regierol voor steden en gemeenten op vlak van de lokale sociale economie 2020-2025"

De opdracht tot indiening van de aanvraag in het kader van de open oproep "Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2020-2025" uit te besteden aan Welzijnsband Meetjesland.

 

04.08 Welzijn - zorg- en ouderenbeleid - Advies vraag vzw De Verstelling Repaircafé


04.09 Vrije Tijd - Cultuur - aanvragen buurtfeesten


04.10 Vrije Tijd - Cultuur - afrekening gemeenschapsvormende projecten 'Buiten De Kunst'


04.12 Vrije Tijd - BKO - Organisatie trefdag Kinderopvang in Eeklo

 

05 Te bespreken punten

 

05.05 Vrije Tijd - sport - vraag van Inlineskatingclub Eeklo om het Eurostartornooi te organiseren en een bijkomende vloer te

Het college van burgemeester en schepenen geeft enkel toelating aan Inlineskatingclub Eeklo om de evenementenzaal te gebruiken voor de organisatie van het jaarlijks Eurostartornooi.

 

05.06 Vrije Tijd - sport - vraag van Farys om de projectopvolging op te starten om de Olympische turnvloer te vernieuwen

Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring aan Farys om de projectopvolging uit te voeren voor de aankoop van een Olympische turnvloer.

 

05.07 Vrije Tijd - sport - aanleg van 3 tennisterreinen in het sportpark - toewijs

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de aanleg van 3 tennisterreinen toe te wijzen aan de laagste aanbieder Sportinfrabouw NV ingevolgde de gunningsverslag van 16/01/19 van Farys.

Het college vraagt aan de sportdienst en sportraad om een gebruikersreglement en tariefreglement uit te werken voor deze 3 terreinen.

 

06 Kennisgevingen

 

06.01 Vrije Tijd - Sport - verloning lesgever voor lessenreeks tai chi

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van deze verloning.


07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel


Einde van de zitting 


Zoeken