Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 23 april 2019

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen Bestuur -  Goedkeuring verslag vergadering college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemene Financiering – rechtszaak – aanstellen advocaat.

 

01.03 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve schrappingen.

Betrokken  personen worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister/ vreemdelingenregister op 23 april 2019.

 

01.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Site politie Tieltsesteenweg - opmaak oriënterend bodemonderzoek - stopzetting plaatsingsprocedure.

De plaatsingsprocedure voor "site politiekantoor Tieltsesteenweg - opmaak en indienen van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek" wordt stopgezet.

Het college geeft opdracht aan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek om een bodemonderzoek uit te voeren. Via het milieucontract met de provincie Oost-Vlaanderen wordt een korting van 50% gegeven.

 

01.05 Vrije Tijd - Evenementen - Baloise Belgium Tour: Politiereglement (12/06/2019).

Het politiereglement naar aanleiding van de Baloise Belgium Tour op 12 juni 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 3 april 2019.

 

01.06 Vrije Tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement n.a.v. de Avondmarkt op 1 mei 2019.

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van de avondmarkt op 1 mei 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 8 april 2019.

 

01.07    Vrije Tijd - Evenementen - Afwijking geluidsnormen: Rock Oasis (10/05/2019).

Het college  verleent een afwijking van de geluidsnormen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 aan College O.L.V. Ten Doorn voor de organisatie van Rock Oasis op vrijdag 10 mei 2019 op hun schooldomein.

 

01.08 Vrije Tijd - evenementen - tijdelijk politiereglement n.a.v. Lekker Diep op 3 mei 2019 in de Huysmanhoeve

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van Lekker Diep op 3 mei 2019 in de Huysmanhoeve wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 4 april 2019.

 

02       Omgeving

 

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend in beroep door de Deputatie aan Taveirne Maria.

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie , waarbij de omgevingsvergunning in beroep wordt verleend aan Taveirne Maria voor het regulariseren van een appartement op het gelijkvloers en berging op de verdieping, kadastraal bekend: Eeklo, 2e  afdeling, sectie E, nr. 1489/B.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - Goethals Luc.

Het college neemt akte van de melding ingediend door Goethals Luc, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit zijnde de exploitatie van een ondergrondse propaanhouder van 2.950 liter voor verwarming en huishoudelijk gebruik.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkoopattest verkaveling V129/10.

Het college stelt vast dat de verkavelaar voldaan heeft aan alle onmiddellijk uit te voeren lasten verbonden aan de verkavelingsvergunning, waardoor de  verkoop/vervreemding van de loten uitvoerbaar wordt.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies omgevingsvergunning - College O.-L.-V.-Ten Doorn.

Het college verleent ongunstig advies aan de aanvraag van de vzw College O.L.Vr. ten Doorn  voor  het bouwen van een loods (SH), en gunstig advies voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van de bestaande  onderwijsinrichting.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving/handhaving - Herstelvordering.

Het college beslist een vordering tot het herstel in de oorspronkelijke staat in te leiden bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg, overeenkomstig artikel 6.1.41 van de VCRO.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - T'Jonck Zilke.

Het college verleent vergunning aan mevrouw T'Jonck Zilke voor het wijzigen van de functie van een vergunde appartement naar een praktijkruimte vrij beroep.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - nv Carrefour Belgium.

Het college verleent vergunning aan de nv CARREFOUR BELGIUM voor  het wijzigen van de publiciteit op de zijgevel van de aanpalende woning  (deels regularisatie) en ten behoeve van het aanpalende handelspand.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Stockman.

Het college verleent vergunning aan  Stockman Sandra voor het wijzigen van de functie van een appartement naar kantoor.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Antwerpse Heirweg 11 – Lagast.

Het college verleent vergunning aan Lagast Tiny voor  het verbouwen van een driegevelwoning.

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Elçin Selim.

Het college verleent vergunning aan Elçin Selim voor het aanbrengen van publiciteit (verlichte belettering) op de voorgevel.

 

02.11    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Mey.

Het college verleent vergunning aan mevrouw De Mey Katie en de heer en mevrouw De Mey Stefaan-De Pauw Mireille voor het verbouwen van een ééngezinswoning tot woning met zorgwoning.

 

02.12 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering  De Muyt.

De aanvraag ingediend door De Muyt Marleen Kamilla voor het bouwen van een tuinhuis, wordt geweigerd.

 

02.13 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering - DS Cleaning & Construct.

De aanvraag ingediend door DS Cleaning & Construct voor het bouwen van een woning na afbraak bestaande woning wordt geweigerd.

 

02.14 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning - Leus Joseph.

De aanvraag ingediend door Leus Joseph voor het bouwen van vier ééngezinswoningen, wordt geweigerd.

03       Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering – bestelaanvragen.

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering – mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/92

 

04       Kleine beslissingen

 

04.01    Algemeen Bestuur - lidmaatschap Mayors for Peace.

Het college beslist het lidmaatschap te vernieuwen en zal meewerken aan het initiatief om het netwerk tussen 6 en 9 augustus zichtbaar te maken door de vlag van Mayors for Peace op te hangen op een zichtbare plek in de stad. Het college is bereid om in het najaar een Ginkgo te laten planten in de stad.

 

04.02    Algemeen Bestuur - Veneco - Bevraging over noden ICT en GIS.

De stad gaat akkoord om de voorgestelde antwoorden door te geven aan Veneco.

 

04.03    Algemeen Bestuur - SVPP - Deelname aan Tournée Pédale.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker SVPP om mee te doen aan Tournée Pédale.

Er zal een team: "Eeklo" worden aangemaakt. Personeelsleden en burgers zullen – via een oproep via sociale media -  worden gestimuleerd om aan de actie deel te nemen en zich aan te sluiten bij de groep.

 

04.04    Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - aanvraag éénmalige inname standplaats.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat wijkcentrum De Kring, onder gewone voorwaarden, een standplaats inneemt op de wekelijkse markt van 25 april 2019.

 

04.05    Wonen, Leven & Ondernemen - Vraag goedkeuring aanstellen schatter.

Het college gaat akkoord om de opdracht voor het schatten van het stuk grond door te geven aan Teccon bvba.

Het college geeft opdracht aan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek om een bodemonderzoek uit te voeren. Via het milieucontract met de provincie Oost-Vlaanderen wordt een korting van 50% gegeven.

 

04.06    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving/handhaving - Nota verkaveling Pijkensakker.

Het college gaat akkoord met het versturen van de voorgelegde brief naar de eigenaars van de woningen in de verkaveling Pijkensakker, alsook met de organisatie van een infovergadering.

 

04.07    Vrije Tijd - plechtigheden en ontvangsten - Ontvangst van de koorleden van Het Tweede Couplet op zondag 23 juni 2019.

 

04.08    Vrije Tijd - plechtigheden en ontvangsten - Memorial Day Ceremony - herdenking Karel Roegiers.

 

04.09    Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag "party on tour" (2-4/08/2019).

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag Wesley Croes van Party on Tour om dit evenement te organiseren op de Parkeervrije markt in de zomer van 2019.

 

04.10    Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag gebruik Ceremonieplein zondag 22 september 2019.

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag om te kunnen parkeren op het Ceremonieplein op zondag 22 september tussen 10u30 en 12 uur met tien tot twaalf oldtimers.

 

04.11    Vrije Tijd - Evenementen - Loterij '24-uren fietsmarathon' (30/04/2019).

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om de evenementenzaal en het gevraagde materiaal gratis ter beschikking te stellen.

 

04.12    Wonen, leven en ondernemen – noord-zuid – verdeling broodzakken aan diverse bakkers.

 

05       Te bespreken punten

 

05.01    Algemeen Bestuur - gebouwenbeheer - site blokhutten – bunker.

Om veiligheidsredenen beslist het college dat de bunker niet langer mag worden gebruikt en onmiddellijk dient te worden afgesloten.

 

05.02    Algemeen Bestuur - Facility - Uitbreiden van de bevoegdheid van de gebouwendeskundigen als bestellers.

 

05.03    Algemeen Bestuur - Facility - Verkoop afgedankt materiaal.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorgestelde afgedankte goederen en materialen te koop te zetten.

 

05.04    Algemeen Bestuur - SVPP - convenant Wijkcentrum De Kring vzw en stad Eeklo - afrekening 2018 en voorschot 2019.

Het college beslist om -op basis van de afrekening van 2018- het resterende saldo voor het actieplan jongerenwerking  uit te betalen. Daarnaast zal ook het voorschot van 2019  worden uitbetaald aan Wijkcentrum De Kring.

 

05.05    Mobiliteit & Werken - vraag AWV - Nieuwendorpe ontsluitingsweg.

Het college beslist het project on hold te plaatsen en opnieuw op te starten wanneer er meer duidelijkheid is over Sanel.

 

05.06    Mobiliteit & Werken - aanvragen parkeerplaatsen voor mindervaliden.

Het college gaat niet in op de diverse aanvragen voor het aanleggen van parkeerplaatsen voor mindervaliden.

 

05.07    Wonen, Leven & Ondernemen - projectsubsidies - EFRO-oproep - Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale/provinciale besturen.

Het college van burgemeester en schepenen gaat er mee akkoord om de projectfiche in te dienen bij EFRO.

 

05.08    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving – Lilan.

Het college gaat akkoord om een schatter aan te stellen om de site te schatten.

 

05.09.   Wonen, Leven & Ondernemen – omgeving – aanvraagfomulier projectsubsidie paterskerk en omgeving.

Het college gaat akkoord met het indienen van het aanvraagformulier.

 

05.10    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Verkiezingen 26 mei 2019.

In afwijking van zijn beslissing van 2 april 2019 hecht het college van burgemeester en schepenen zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst burgerzaken om de kost die aan de externe opleider in onkostenvergoeding zelf te dragen.

 

05.11    Vrije Tijd - Sport - Goedkeuring aangepaste statuten, jaarverslag en jaarrekening 2018 van de ILV MBSD.

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van mei worden voorgelegd.

 

05.12    Vrije Tijd - Jeugd - Brugprojecten worden Aanloopfase Duaal Leren.

Het schepencollege verklaart zich akkoord om blijvend in te zetten op kwalitatieve en bovendien gekwalificeerde uitstroom door middel van aanloopfase duaal leren.

 

05.13    Vrije Tijd - Jeugd - Sinterklaasfeest 17/11/2019.

Het schepencollege geeft toestemming om voorgelegd concept verder uit te werken.

 

06       Kennisgevingen

 

06.01    Algemene Financiering - Vlaamse energielening - te vorderen rente 2018 – kennisneming.

Het college neemt kennis van deze mededeling.

 

06.02    Mobiliteit & Werken - Eeklo Net - Stand actiepunten coachingtraject Mooimakers.

Het college neemt hier kennis van.

 

06.03    Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - voortijdige beëindiging concessie graf.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanplakking.

 

 

 

  


Zoeken