Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2019

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 25 juni 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen

 

 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 18 juni 2019.

Het college van burgemeester en schepen keurt het verslag van 18 juni 2019 goed.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Facility - Aanstellen van aannemer voor de sloopwerken op de Sportsite Oostveldstraat 162

Afgevoerd van agenda

 

01.03 Mobiliteit & Werken - Vergunning voor de exploitatie v/e dienst voor verhuren van voertuigen met bestuurder - vernieuwingi

Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning aan de CV Verenigd Ziekenvervoer Meetjesland voor een periode van vijf jaar, zijnde van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2021.

 

01.04 eekloVrije Tijd - Evenementen - Helden in het Park (1,8,15,22/08/2019) - politiereglement + geluidsafwijking.

Het politiereglement en de geluidsafwijking naar aanleiding van Helden in het Park op 1, 8, 15 en 22 augustus 2019 wordt goedgekeurd, in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 15 maart 2019.

 

02 Omgeving

 

 

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroep omgevingsvergunningsaanvraag - Leopoldlaan 2-4-6 / H. Grafstraat

Het voorwaardelijk gunstig standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019 inzake deze aanvraag tot omgevingsvergunning blijft integraal gehandhaafd.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Kunstberg lot 5

Het college heeft geen opmerkingen op de voorgenomen splitsing van een deel grond, kadastraal gekend onder Eeklo, 1ste afdeling sectie A, nrs. 833K, 836A en 838A, met een respectieve oppervlakte van 4.586 m².

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - voorwaarde omgevingsvergunning 09.04.2019 - Nieuwendorpe 33C - Biscuiterie Willems

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigd rioleringsplan en hemelwaterformulier voor het plaatsen van een infiltratievoorziening en geeft toelating om de werken aan te vatten. Er is voldaan aan de desbetreffende voorwaarde gesteld in de omgevingsvergunning van 9 april 2019.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - recht van voorkoop: Stationsstraat 68

 

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Zandrugweg 20-22-24 - nv. Huysman Bouw

Het college verleent vergunning aan nv Huysman Bouw voor het bouwen van 3 aaneengesloten woningen en 3 carports.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Koningin Fabiolalaan 5 - Caussyn Ben

Het college verleent vergunning aan Ben Caussyn voor het isoleren en aanbrengen van een houten gevelbekleding.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Linnenstraat 2 - PGco

Het college verleent vergunning aan PGco voor het bouwen van een eengezinswoning HOB.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Zandstraat 92

Het college verleent vergunning aan Angelov Radi Yordanov voor het aanbrengen van isolatie en crepi op de voorgevel.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - Polydoor Lippenslaan 7 - De Brée Sofie

De aanvraag ingediend door De Brée Sofie voor het bouwen van een afdak en een tuinberging - regularisatie wordt geweigerd.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

 

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/136.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Algemeen Bestuur - SVPP - strategisch veiligheids- en preventieplan 2018-2019 - schuldvordering 2018

De schuldvordering 2018 met betrekking op het SVPP 2018-2019 wordt door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.

 

04.02 Algemeen Bestuur - participatie meerjarenplanning - traject burgers - outreachende benaderling voor specifieke doelgroepen

Het college gaat er mee akkoord dat op de drie vermelde momenten op een outreachende manier het doelpubliek van Wijkcentrum De Kring wordt bevraagd i.v.m. hun insteken rond TROTS OP EEKLO.

 

04.03 Welzijn - psychische gezondheid - kandidatuur Warme steden en gemeenten

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het indienen van de kandidatuur warme steden en gemeenten via de website www.warmestedenengemeenten.be.

 

04.04 Vrije Tijd - cultuur - sluiting bibliotheek i.k.v. migratie Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)

Het college van schepenen en burgemeester gaat akkoord met de sluitingsperiode van 30 september 2019 tot en met maximum 10 oktober 2019, in functie van een efficiënte migratie naar het Eengemaakt BibliotheekSysteem.

 

04.05 Vrije Tijd - dienst evenementen - FRANK HOSTE CHALLENGE op 29 juni 2019 - gratis gebruik en aanvoer nadars

 

04.06 Vrije Tijd - cultuur - 'Hallo'-zones

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het inrichten van “HALLO-zones”, met als eerste testzone de Romeinse wegel, tussen de Magermansdreef en de Schaapsdreef.

 

04.07 Vrije Tijd - Cultuur - Eekloverdag - receptie na ondertekenen afsprakennota adviesraden/beheersorganen.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel om, op zondag 7 juli, de genodigden en ondertekenaars van de afsprakennota een drankje aan te bieden in de Bakkerei.

 

04.08 Vrije Tijd - sport - vraag van ALTIS tot aanpassingen aan deur turnzaal in het sportpark

Het college van burgemeester en schepenen geeft aan gymclub Altis de toelating om, via een erkende aannemer, de inkomdeur van de turnzaal 80 cm te verplaatsen. 

 

05 Te bespreken punten

 

 

05.01 Algemeen Bestuur - Klacht i.v.m. openbare werken - doortocht N9

Het college neemt kennis van en hecht zijn goedkeuring aan volgend ontwerp van antwoord.

 

05.02 Algemeen Bestuur - Heldenpark - Huurovereenkomst pop-up Chalet

Het college van burgemeester en schepenen keurt de huurovereenkomst pop-up en het begeleidend schrijven goed.

 

05.03 Algemeen Bestuur - Voorstel warme luchtballon voor de stad Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op het voorstel 

 

05.04 Algemeen Bestuur - SVPP - uitbreiding convenant vzw Apart: kandidaten voor proefproject NAFT in de lagere scholen

Het college gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker SVPP, de stafmedewerker jeugdwelzijn en preventie kinderarmoede om basisschool De Meidoorn en GO! Basisschool De Tandem Eeklo te selecteren voor dit proefproject.

 

 

05.05 Algemeen Bestuur - SVPP - oprichten zonaal LIVC in het kader van radicalisering

Het college van burgemeester en schepenen keurt het samenwerkingsprotocol "Zonaal LIVC EekloKaprijke-Sint-Laureins" goed.

 

05.06 Algemeen Bestuur - SVPP - Generatie Rookvrij: welzijnscampus De Zuidkaai in de toekomst rookvrij maken

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het rookvrij maken van de publieke ruimte planmatig aan te pakken

 

05.07 Algemeen Bestuur - communicatie - Fotowedstrijd 'Zomers Eeklose foto'

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst communicatie.

 

05.09 Mobiliteit & Werken - rechtszaak

 

05.11 Welzijn - Lokaal Dienstencentrum - Advies ivm oprichting lokaal dienstencentrum door vzw Avondzegen

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen advies te verstrekken

 

05.12 Welzijn - Dienstencentrum Zonneheem - Wachtlijst flatjes Zonneheem

Het college hecht zijn goedkeuring aan de volgorde van de wachtlijst.

 

05.14 Vrije Tijd - cultuur - stand van zaken verbouwingsdossier CC De Herbakker

 

05.17 Vrije Tijd - Cultuur - Open Monumentendag 2019

Het college neemt kennis van het programma van Open Monumentendag.

 

06 Kennisgevingen

 

 

06.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving/handhaving - Wijziging wetgeving bevoegdheid herstelvordering

Het college neemt kennis van de wijziging.

 

07 Rondvraag en kennisdeling

 

09.01 Vrije Tijd - Viering jubilarissen.

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de viering van jubilarissen te laten doorgaan op zaterdag 27 juli 2019 in Salons Mimosa.

 

09.02 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - uitbreiding terrassen tijdens Eeklo Beach.

Het college van burgemeester en schepenen beslist de horeca-uitbaters van HorecaMarkt toelating te verlenen om hun terras uit te breiden tijden Eeklo Beach van 2 tot en met 18 augustus 2019.

 

09.03 Vrije Tijd - Sport - goedkeuring aan farys om een ontwerper aan te stellen voor het ontwerp en aanleg - aanpassing beslissing.

In afwijking van zijn beslissing van 11 juni 2019 beslist het college van burgemeester en schepenen enkel aan Farys te vragen om het dossier omtrent het aanstellen van een ontwerper voor de buitensportsite zo snel mogelijk op te starten

 

09.04 Vrije Tijd - Sport - gebruik evenementenzaal - inline skating.

 

 

 


Zoeken