Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2019

Het college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2019

 

 

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Schoonmaak openbare toiletten door derden 2019 - goedkeuring gunning

De schoonmaak an de openbare toiletten op Eekloos grondgebied wordt voor 2019 gegund.

 

01.03 Mobiliteit & Werken - Beperkte heraanleg en onderhoud van stadswegen 2014-2017-Goedkeuring - definitieve oplevering

De opdracht beperkte heraanleg en onderhoud van stadswegen 2014-2017  wordt definitief opgeleverd.

De tweede helft van borgtocht nr. 10/302584 (Borgstellingskas: Deposito- en Consignatiekas) mag worden vrijgegeven.

 

01.04 Mobiliteit & Werken - Wegen - aankoop aanhangwagen - Goedkeuring gunning

De opdracht aankoop plateau aanhangwagen  wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs).


01.05 Mobiliteit & Werken - Communicatievoorzieningen - stopzetting contract Clear Channel

Het college gaat ermee akkoord om de opdracht voor het leveren en plaatsen van publicitair straatmeubilair door Clear Channel Belgium nv niet verder te zetten. Zoals vermeld in het bestek met nummer 06 van 11/09/2003 wordt de opdracht beëindigd op 11 september 2019.

 

01.06 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve inschrijving

Betrokken persoon wordt ambtshalve ingeschreven in het bevolkingsregister op 11 januari 2019.

 

01.07 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen opvangcentrum

De in de lijst vermelde personen worden ambtshalve geschrapt uit het wachtregister op 26 februari 2019.

 

01.08 Vrije Tijd - dienst evenementen - Tijdelijk politiereglement nav de 70's Cycle Run Classic Sprint op zondag 1 september 2019

Het tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de 70's Cycle Run Classic Sprint op 1 september 2019 wordt goedgekeurd zoals opgenomen in het advies van de politie van 25 januari 2019.

 

01.09 Vrije Tijd - Evenementen - Retrokoers 21/07/2019: Politiereglement

Het tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Retrokoers op 27 juli 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 4 februari 2019.

 

01.10 Vrije Tijd - Evenementen - BBQ De Corner (20/06/2019): Politiereglement en afwijking geluidsnormen

Het politiereglement naar aanleiding van BBQ De Corner op 20 juni 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 7 februari 2019. Tevens wordt een afwijking verleend van de geluidsnormen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012

 

01.11 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement Bouwpunttriatlon (30/0/2019)

Het tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Bouwpunttriatlon op 30 juni 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 25 januari 2019.

 

01.12 Vrije Tijd - Evenementen - aankoop hout voor gekleurde fietsen

In afwijking van zijn beslissing van 17 juli 2018 beslist het college niet in te gaan op het voorstel tot aankoop van houten panelen voor het vervaardigen van nieuwe fietsjes. De nog beschikbare oude fietsen dienen verder te worden gebruikt.

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - melding NV Calas Noord - Bus 1

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 14 februari 2019, waarbij er akte werd genomen van de melding aan NV Calas Noord voor het uitvoeren van tijdelijke werken bij een bronbemaling horende bij een windturbine gelegen op een perceel  kadastraal bekend: Eeklo, 1e afdeling, sectie C, nr. 228/T.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - Aug. V. Ackerstraat 7-5 - not. Demolder

Het college heeft geen opmerkingen inzake de vraag van het Notariskantoor Lieven Demolder  tot het splitsen van de rijwoning met aanhorigheden op en met grond, kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 253D, met een oppervlakte van 75ca en de aanpalende rijwoning met aanhorigheden op en met grond   kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sie. E nr. 256L, met een oppervlakte van 01a 11ca. De huidige bestemming, nl. bewoning zal behouden blijven.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies aanvraag omgevingsvergunning - Electrabel - Mekensweg

De aanvraag van Electrabel NV voor het plaatsen van 2 nieuwe elektriciteitscabines met bijhorende kabels wordt gunstig geadviseerd mits naleving van de in de vergunning opgelegde voorwaarden.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies aanvraag omgevingsvergunning - Ringlaan 56

De aanvraag van IVM ov voor het veranderen door uitbreiding van een groencomposteringsinstallatie + bijstelling wordt gunstig geadviseerd mits naleving van de in de vergunning opgenomen voorwaarden.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure tegen de weigering van een omgevingsvergunning - K. Albertstraat 54

Het standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2018, zijnde weigering van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een appartement en een berging blijft integraal gehandhaafd.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - De Dapper - Roze 144

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een berging aan de woning (regularisatie).

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - De Goque - Cocquytstraat 40

Het college verleent een omgevingsvergunning voor het slopen van een deel van een bestaand bijgebouw en afdak, slopen van een tuinmuur en opdelen van een bestaand gebouw in garages.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Stevens - Boelare 116

Het college verleent vergunning aan de heer Stevens Tony voor het wijzigen van de functie van het gelijkvloers van kantoorruimte naar handelsruimte.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering bijstellen verkavelingsvoorschriften - John Buyckstraat 25 - D'Hoore

Het college weigert een omgevingsvergunning af te leveren voor het bijstellen van de verkavelingsvergunning m.b.t. max. oppervlakte bijgebouw in achtertuin en max. breedte verharding in voortuinstrook.

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen verkavelingsvoorschriften - H.D.Lowiestraat 18 - Goegebeur


02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Oostveldstraat 233


03 Bestelaanvragen en mandaten03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten 2018/278 en 2019/43

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemene Financiering - dwangbevelen deurwaarder - dwangbevelen deurwaarder


04.02 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VVSG - Vertegenwoordiging in VVSG-bestuursorganen


04.03 Algemeen Bestuur - ICT - Testomgeving migratie naar de cloud


04.04 Algemeen Bestuur - vraag gebruik parking stadskantoor voor geven van motortraining.

Het college verleent toelating voor het gebruik van de parking van het stadskantoor voor het geven van motortraining.

 

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - veldbloemenactie.

 

04.06 Wonen, Leven & Ondernemen - Dag van het Park - Samen aan tafel op dag van het park

Het college gaat akkoord met de organisatie, het voorgestelde programma en het budget dat hiervoor noodzakelijk is. De aangekochte tenten dienen wel eigdendom te blijven van de stad.

 

04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Takko Fashion Belgium - vraag privatief gebruik van de openbare weg


04.08 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Herroepen toegekende opschorting - leegstaande woningen - Blommekens 80 en 82


04.09 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag standplaats circus Pipo (29/09 - 6/10/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van de organisatie van Circus Pipo om te kunnen rekenen op een standplaats en de bijhorende voorzieningen.

 

04.10 Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag filmopnames FC De Kampioenen (11-15/03/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de organisatie van FC De Kampioenen om te mogen filmen 

In de voorwaarden van het hierboven vermelde retributiereglement dient de organisatie 180 euro te betalen voor de dossierkost en de huur van de 10 extra nadarhekkens.

 

04.11 Vrije Tijd - sport - Inline Skatinclub - Eurostartornooi 2019 - gewijzigd advies.

In afwijking van zijn beslissing van 22 januari 2019 en gelet op het gewijzigd advies van de sportdienst gaat het college akkoord om  naast de evenementenhal- ook de grote sporthal ter beschikking te stellen aan de Inline Skatingclub Eeklo, mits naleving van de gestelde voorwaarden.

 

04.12 Vrije Tijd - Jeugd - Promotie jeugdhuis en artistiek project


05 Te bespreken punten05.01 Algemeen Bestuur - Rechtzaken - STAD EEKLO / VLAAMSE BELASTINGDIENST - Hoger beroep


05.03 Mobiliteit & Werken - N9 startnota draftversie

Het college gaat ermee akkoord deze draftversie van de startnota N9 voor te leggen aan de eerstvolgende GBC.

 

05.04 Mobiliteit & Werken - Voertuigen - Oude busjes Zonneheem - extra vragen bij beslissing SC 12/02/19

In afwijking van zijn beslissing van 12 januari 2019 beslist het college beide busje openbaar te verkopen. De koper dient verplicht te belettering van de busjes te verwijderen.

 

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Bevlagging kernwinkelgebied

Om haar kernversterkend beleid te benadrukken kiest de stad voor het bevlaggen van het kernwinkelgebied.

Voorgelegd voorstel wordt hierbij goedgekeurd.

 

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Groene Ruimte - Gratis groenafvalzakken


05.08 Welzijn - Jeugdwelzijn - Ondertekening engagementsverklaring RTJ De Tafels

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de goedkeuring en ondertekening van voorgelegde engagementsverklaring.

 

05.09 Welzijn - PWA-DCO-Wijkwerk


05.10 Vrije Tijd - Jeugd - Veranderingen vakantiewerkingen jeugd

Het schepencollege verklaart zich akkoord met de nieuwe vorm van de vakantiewerking jeugd.

Het schepencollege verklaart zich akkoord met de ondersteuning van 3 vakantiejobs per maand om de verschillende werkingen op te volgen en de coördinatoren te ondersteunen.

Het schepencollege verklaart zich akkoord met volgende aanpassing van de animatorenvergoedingen:

18 euro voor animator (zonder attest) en 25 euro voor animator (met attest) + indexatie.

vrijwilligersvergoeding conform sportdienst en kinderopvang.

Het schepencollege verklaart zich akkoord dat de vrijetijdswerkingen van de stad verder afstemmen naar de toekomst toe.

 

05.11 Vrije Tijd - cultuur - samenstelling Beheersorganen Openbare Bibliotheek en Cultuurcentrum De Herbakker


05.12 Vrije Tijd - Evenementen - organisatie Helden in het Park (1,8,15,22/08/2019) - vraag medewerking.


05.13 Algemeen Bestuur - gemeenteraad maart - te bespreken punten


05.13.01 Algemeen Bestuur - Klachtenbehandeling stad Eeklo - jaarverslag 2018

Dossier zal aan de gemeenteraad van maart worden medegedeeld.

 

05.13.02 Algemene Financiering - belastingreglement - Contantbelasting op afgifte administratieve stukken - aanslagjaar 2018-2019 - wijziging 2

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 18 maart a.s. worden voorgelegd.

 

05.13.03 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Audio - interne auditcharter

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 18 maart a.s. worden voorgelegd.

 

05.13.04 Algemene Financiering - Vrije Tijd - Aankoop voetbalterrein Balgerhoeke


05.13.05 Algemeen Bestuur - Verkoop stadsgrond t.h.v. Sint-Robertus aan Imano voor realisatie verkaveling

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 18 maart a.s. worden voorgelegd.

 

05.14 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda gemeenteraad van 18 maart


05.15 Algemeen Bestuur - Communicatie - verlenging abonnement GoPress.


06 Kennisgevingen


06.01 Vrije Tijd - BKO - Financieel balans opening sportpark

Het college neemt kennis van het overzicht van de uitgaven gedaan in het kader van het openingsweekend van het sportpark.

 

06.02 Vrije Tijd - sport - Sportpark - overzicht budgetten.

Het college neemt kennis van het voorgelegde overzicht van de budgetten betreffende het Sportpark Eeklo.

 

06.03 Vrije Tijd - KA - Verslag Bijzonder Onderhandelingscomité Kunstacademie

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag BOC Kunstacademie van 8 februari 2019.

 

07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel


09 Einde van de zitting

 

 


Zoeken