Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2019

 

 

01 Routinebeslissingen


01.03 Algemeen Bestuur - Gebouwen - aankoop bureaustoelen - raamovereenkomst

Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot een raamovereenkomst voor het aankopen van bureaustoelen voor stad en OCMW Eeklo. Deze raamovereenkomst loopt vanaf de dag van de betekening tot 31 december 2019.

De opdracht wordt -bij wijze van de aanvaarde factuur- gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Buro International nv.

 

01.04 Algemeen Bestuur - Gebouwen - Vervangen ramen Chalet Heldenpark -Goedkeuring niet-gunning(v1) – stopzetting procedure – goedkeuring

De opdracht “vervangen ramen Chalet Heldenpark” (v1) wordt stopgezet en niet gegund.

Het bestek met nr. B084-2019 voor deze opdracht wordt aangepast naar termijnen.

 

01.05 Algemeen Bestuur - Afbraak AZ Alma - VS9 – Sloop- en conserveringswerken en asbestverwijdering van deel van gebouwencomplex Hartwijksite

Vorderingsstaat 9 en 10 van Aclagro, voor de opdracht “Sloop- en conserveringswerken en asbestverwijdering van een deel van het gebouwencomplex Hartwijksite worden goedgekeurd.

 

01.06 Mobiliteit & Werken - Wegenonderhoud 2019 - goedkeuring vorderingsstaat 1

Vorderingsstaat 1 van C-DS bvba, voor de opdracht “Wegenonderhoud 2019” worden goedgekeurd.

 

01.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Verkaveling V514 De Platanen (Broedersplein) - goedkeuring proces-verbaal van voorlopige oplevering

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 18 december 2018 van de wegen-, riolerings- en beplantingswerken in verkaveling V514 De Platanen (Broedersplein) wordt goedgekeurd.

 

01.08 Vrije Tijd - dienst evenementen - tijdelijk politiereglement nav de bloemenmarkt op zondag 5 mei 2019

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van de bloemenmarkt op 5 mei 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 7 maart 2019.

 

01.09 Vrije Tijd - dienst evenementen - tijdelijke politiereglement nav de motorrit van de Hartrijders op zondag 27 oktober 2019

Het politiereglement naar aanleiding van de motorrit van de Hartrijders op 27 oktober 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden va het advies van de politie van 12 maart 2019.

 

01.10 Vrije Tijd - Evenementen - Fuif ‘Iconic 80’s : Politiereglement (19/10/2019)

Het politiereglement voor de organisatie van de fuif 'Iconic 80/s op 19 oktober 2019 wordt goedgekeurd volgend de voorwaarden van de politie van 15 maart 2019.

 

01.11 Vrije Tijd - Evenementen - aankoop vlaggenmasten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunning.

Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot aankoop van 35 vlaggenmasten in aluminium.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de aanvaarde factuur en  wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder.

 

01.12 Vrije Tijd - Muziek - Aankoop buffetpiano

Het college handhaaft zijn beslissing van 12 maart 2019 om de nieuwe buffetpiano aan te kopen.

 

01.13 Mobiliteit & Werken - aanv regl laadpalen - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - elektrische laadpalen

Het aanvullend reglement wordt goedgekeurd.

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - weigering omgevingsvergunning in beroep 

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie  van 14 maart 2019, waarbij de omgevingsvergunning in beroep wordt geweigerd voor het verbouwen van een woning en bouwen van een carport met fietsenberging/atelier , kadastraal bekend: Eeklo, 1e  afdeling, sectie B, nrs. 718E, 718N en 718F.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding

Het college neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde de exploitatie van een propaangastank van 1.200 liter, kadastraal gekend: EEKLO 1e afdeling, sectie C, 0752 P.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename van meldingsplichtige werken

Het college  neemt akte van de melding, voor het plaatsen van een terrasoverkapping, kadastraal gekend als: Afdeling EEKLO 1 AFD, sectie C, 0075 B .

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning

Vergunning wordt verleend voor het regulariseren en wijzigen van de bestemming van een meergezinswoning (omvormen woning bij handelszaak naar 2 woongelegenheden).

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - 1 boom (ong. voor 3 bomen) - Veldekens-Vaart 

Vergunning wordt verleend voor het rooien van de populier (met de beschadigde schors). Het rooien van de 3 overige bomen (2 chijnacacia’s en 1 populier)  mogen niet gerooid worden en moeten behouden blijven.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Oostveldstraat 21

Vergunning wordt verleend voor het regulariseren van het omvormen en verbouwen van een handelshuis naar twee ééngezinswoningen met regularisatie van een tuinhuis.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Vergunning wordt verleend voor het uitbreiden van een bestaande meergezinswoning met 5 wooneenheden (na slopen bestaande woning) en het rooien van 3 bomen,

 

03 Bestelaanvragen en mandaten03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar  gehecht aan de mandatenlijst 2019/57.

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering Slependammepolders 11/04/19 - Agenda en Volmacht

Het college van burgemeester en schepenen verleent een volmacht aan Luc Vandevelde, burgemeester, om de stad te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Slependammepolders van 11 april 2019.

 

04.02 Algemeen Bestuur - toekennen titel ere-voorzitter

Het college gaat niet akkoord met het voorgelegde  reglement. Teneinde nu en in de toekomst geen precedent te scheppen, is het college van oordeel dat het toekennen van dergelijke titels een interne aangelegenheid van de raden en dat het aan de raden zelf toekomt om hun gewezen voorzitter of andere functies deze titel toe te kennen.

 

04.03 Algemeen Bestuur - Openbare verkoop - Verkoop van afgedankte voertuigen + goederen en materialen

Het college van burgemeester en schepenen beslist om alle afgedankte voertuigen nu al te koop te zetten en niet te wachten op de oplijsting van alle te verkopen goederen en materialen.

Er kan publiciteit worden gevoerd via de sociale media en eventueel andere digitale kanalen, alsook via een affiche aan de stadsbalies.

Er zal 1 bezichtigingsdag worden georganiseerd. Na deze kijkdag kunnen geïnteresseerden hun bod indienen. De omslagen zullen worden geopend in bijzijn van de schepen van financiën.

De toewijs zal gebeuren in zitting van 30 april 2019.

 

04.04 Algemeen Bestuur - Algemeen Bestuur - Locatie ANPR camera Oostveldstraat

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 23 april 2019 worden voorgelegd.

 

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Open wervendag windturbine - stadspersoneel

Het college gaat ermee akkoord dat het personeel wordt uitgenodigd, maar stelt voor om hiervoor eventueel 3 namiddagen tijdens de werkweek te voorzien. Er kan gestart worden met 1 bezoek en naargelang de interesse kunnen later nog 2 bezoeken worden voorzien. Wie deelneemt aan dit bezoek, krijgt na inschrijving en deelname 1u dienstvrijstelling. Ook de leden van de gemeenteraad worden hierbij uitgenodigd.

 

04.06 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - opleiding voorzitters stem- en telbureaus verkiezingen 26 mei 2019

Het college gaat ermee akkoord dat de opleiding aan de voorzitters van de telbureaus wordt gegeven.

Aan de gemeente Maldegem en Sint-Laureins zal een deel worden teruggevorderd als deelname in de kosten.

 

04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - verkiezingen - Catering verkiezingen (26/05/2019)

Het college beslist alle leveringen voor de stem- en telbureaus toe te wijzen aan bakkerij Lancriet.

Voor koffie en bijhorend materiaal kan beroep worden gedaan op Rent a party.

 

04.08 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - organisatie avondmarkt

Het college gaat akkoord de kosteloze organisatie van de avondmarkt op 1 mei door de NDVB.

 

04.09 Vrije Tijd - cultuur - VVV-Eeklo - overzichtstentoonstelling Meetjeslandse (Eeklose) Meesters - vraag medewerking.

Het college beslist zijn gedeeltelijke medewerking te verlenen.

 

04.11 Mobiliteit & Werken - Welzijn - voorbehouden parkeerplaats personen met beperking - verlenging.

Het college beslist deze gratis inname niet verder te verlengen. Betrokkene kan een nieuwe vergunning aanvragen voor inname van de parkeerplaats ter hoogte van zijn woning. Hiervoor is een retributie van 4 euro/dag verschuldigd.

 

05 Te bespreken punten


05.01 Algemene Financiering - Zefir - vereffening verrekeningsfactor D (Storm Wachtebeke)

Het college beslist de aandelen D voorlopig te behouden (met oog op herinvestering).

 

05.02 Algemeen Bestuur - Sport - werking Espora - advies sportraad.

Het college neemt kennis van dit advies.

 

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Coöperatieve windturbine Ecopower - financiële participatie

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het participatie-aanbod van Ecopower cvba-so, waarbij wij als stad onze optie gevrijwaard willen zien om een nader te bepalen % aandelen al dan niet op te nemen gedurende de komende 3 jaar.

 

05.07 Welzijn - Welzijn - Foodsharing-vraag naar ter beschikking stellen lokaal

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag om een lokaal van de stad ter beschikking te stellen voor het project Foodsharing.

 

05.08 Vrije Tijd - bko - vraag terbeschikking stellen locatie voor opvanginitiatief.

Het college gaat niet in op de vraag van enkele particulieren om hen een pand ter beschikking te stellen dat kan dienen als extra opvanglocatie voor kindjes van 3 tot 3 jaar.

 

05.11 Vrije Tijd - cultuur - Goedkeuring programma seizoen 2019-2020 CC De Herbakker

Het college gaat akkoord met het programma voor seizoen 2019-2020 van CC De Herbakker.

 

05.12 Vrije Tijd - sport - Principiële beleidsbeslissing inschakeling TMVW + budget + plan van aanpak voor buitenterreinen

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met het voorstel van Farys om TMVW in te schakelen voor het dossier omtrent ontwerp en aanleg van de parking, skate en minigolf op de nieuwe sportsite te Eeklo. Het college vindt het belangrijk dat het ontwerp deze drie aspecten omvat omwille van de landschappelijke ligging van het Sportpark (omgeving buitenterreinen, Heldenpark en buurt Zonnepark). Ook dient er aandacht te zijn voor speeltuigen in de onmiddellijke omgeving van het sportcafé. Het college gaat principieel akkoord met een geraamd budget . Het college maakt evenwel voorbehoud m.b.t. de volledige uitvoering van het ontwerp. Het college wenst te kiezen voor een gefaseerde uitvoering, waarbij voorrang wordt gegeven aan de minigolfterreinen (streefdatum afwerking zomer 2020) en het skatepark. Bij latere meerjarenplan- en budgetbesprekingen kan de heraanleg van de parking worden voorzien of niet. Hierbij bevestigt het college het principe dat er 10% meer parkeerplaatsen dan het huidig aantal moet worden voorzien.

 

05.13 Vrije Tijd - Sport - Veldcross in Eeklo

Het college neemt kennis van dit voorstel en zal dit verder onderhandelen.

Het college betreurt het sowieso dat er meer geld gevraagd wordt  terwijl er minder in de plaats wordt verkregen

 

05.14 Vrije Tijd - sport - vraag van concessionaris cafetaria sportpark om investeringen uit te voeren

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord om het terras van de sportcafé in het sportpark verder in te richten met windschermen en nieuw meubilair op kosten van de concessionaris. Farys als exploitant dient te beschikken over het plan van de concessionaris. Tevens dient Farys deze investering te formaliseren in een overeenkomst en vast te leggen wat er gebeurt met deze investering als de concessie afloopt. Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord om speeltoestellen te integreren in het ontwerp omtrent de integratie van skatepark en minigolf in de buitenterreinen aan het sportpark. Intussen kunnen in de zomermaanden van 2019 de springkastelen van de sportdienst worden gebruikt door de concessionaris op voorwaarde dat hij instaat voor goed gebruik en schoonmaak van de gebruikte materialen. Verder kan worden bekeken om de betonnen picknick-tafels en tafeltennistafels te plaatsen op de grasterreinen aan de nieuwe tennisterreinen.

 

05.15 Algemeen Bestuur - te bespreken punten gemeenteraad april.


05.15.01 Algemeen Bestuur - VZW Meetjeslandse Balloonmeeting - Uittreding van de stad uit de VZW Meetjeslandse Balloonmeeting

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 23 april worden voorgelegd.

 

05.15.02 Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement - Aanpassing Huishoudelijk reglement

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 23 april 2019 worden voorgelegd.

 

05.15.03 Vrije Tijd - cultuur - Wijzigingen Reglement STIP Eeklo

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 23 april worden voorgelegd.

 

06 Kennisgevingen


07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel


09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken