Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2019

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag vergadering zitting college van burgemeester en schepenen van 23 april 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van 23 april 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Voertuigen - Verkoop afgedankte voertuigen - gunning

Het schepencollege gaat akkoord om de voertuigen te verkopen aan de bieders met het hoogste bod, zijnde aan Autohandel Pieter Jan (4 voertuigen) en Stefan Heremans (2 voertuigen).

 

01.03 Algemeen Bestuur - Gebouwen - Handhygiëne - testfase KA! en OCMW.

Het college gaat akkoord om de dispensers met zigzagdoekjes in KA! waar het verbruik momenteel hoog is, te gaan vervangen door dispensers met papieren handdoeken. Voor de nieuwbouw van het OCMW worden zelfde type dispensers met papieren handdoeken aangekocht.

 

01.04 Wonen, Leven & Ondernemen - V524 Calvarieberg - goedkeuring proces-verbaal  van definitieve oplevering

Het proces-verbaal van definitieve oplevering van 8 april 2019 van de wegen-, riolerings- en beplantingswerken in verkaveling Calvarieberg wordt goedgekeurd.

 

01.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Groene Ruimte - Zomerbebloeming 2019 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunning.

Het bestek met nr. B089-2019 voor de opdracht “Zomerbebloeming 2019”, wordt goedgekeurd. Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Signco bvba.

 

01.06 Vrije Tijd - dienst evenementen - tijdelijk politieregelement nav het jaarmarkcriterium op 20 juni 2019

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van het jaarmarktcriterium op 20 juni 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 16 april 2019.

 

02 Omgeving

 

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed  - notaris Demolder - Kunstberg lot 2

Het college heeft geen opmerkingen inzake de  splitsing van een deel grond, gelegen te Eeklo, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sectie A, deel van nrs. 818C, 819C, 820A en 829A, met een oppervlakte van 13.092 m², aangeduid als lot 2 op het bijgevoegde opmetingsplan van bvba Vandewoude Kris.

Het af te splitsen goed kadert in de aanleg van een globaal industriepark en zal bestemd worden voor de oprichting van een voedingsbereidingsbedrijf.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Raverschootstraat 281 - Musiqi Hajriz.

Het college verleent vergunning aan de heer Musiqi Hajriz voor het bouwen van een vrijstaande garage.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Linnenstraat 10 - Vervynck

Het college verleent vergunning aan de heer en mevrouw Vervynck Wim-Van Maldegem Eva voor het bouwen van een ééngezinswoning.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/98.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Algemeen Bestuur - Plechtigheden - Medaille van Stadsverdienste

Het college gaat akkoord met de uitreiking van de Medaille van en de bijhorende tekst die zal voorzien worden voor de bijhorende oorkonde.

 

04.02 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Blommekens 80 en 82 - herziening leegstandsbelasting - wijzigen bestemming

Het college  beslist om niet in te gaan op de vraag tot bijstelling van de eerdere beslissing van 26 februari 2019 en gaat ook niet in op de vraag tot advies/persoonlijk onderhoud met de bevoegde schepen voor toerisme.

 

04.03 Vrije Tijd - Cultuur - uitbetaling buurtfeestsubsidie Kruiskenskermesse Vive la Route

Het college gaat akkoord met voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om een buurtfeestsubsidie toe te kennen aan Kruiskenskermesse.

 

04.04 Vrije Tijd - evenementen - 70 jaar scouts - overnachting.

Het college gaat ermee akkoord dat de kapoentjes overnachten in het Sporthome tijdens de nacht van 3 op 4 mei 2019.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01 Algemeen Bestuur - inkanteling stad-OCMW - processen/producten ondersteunende diensten - wegwerken verschillen - PLAN VAN AANPAK

Het college gaat akkoord met het plan van aanpak om de verschillen in processen/producten bij de ondersteunende diensten verder uit te werken, alsook met de prioriteiten die worden gesteld aan de uitwerking van dit plan van aanpak.

 

05.02 Algemeen Bestuur - participatie - Artistiek project elektriciteitskasten

Het gaat akkoord om het artistiek project rond de elektriciteitskasten in te zetten als eerste traject op ons digitaal participatieplatform en legt enkele engagementen naar de burger vast..

 

05.03 Vrije Tijd - bko - Goedkeuring criteria opvangplaatsen baby's en peuters

Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van mei worden voorgelegd.

 

05.04 Vrije Tijd - UiTPAS - overzicht UiTPAS 2018 en goedkeuring opmaak afsprakennota 2020-2025

Het college neemt kennis van de verantwoordingsnota in het kader van de afsprakennota voor vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede en gaat akkoord dat er voor de beleidsperiode 2020-2025 een nieuwe afsprakennota wordt ingediend en een nieuw lokaal netwerk wordt samengesteld.

 

05.05 Vrije Tijd - Cultuur - Eekloverdag en Vlaanderen Zingt

Het college beslist dat op 7 juli 2019 'Vlaanderen Zingt’ op het Herbakkerspiein wordt georganiseerd. Het college neemt kennis van het feit dat de werkgroep Eekloverdag zich heeft ontbonden. Het college beslist dat aan de concessionaris van het cultuurcafé De Bakkerei mag worden voorgesteld om een barbecue in eigen beheer te organiseren.

 

05.06 Algemeen Bestuur - financiën - Indienen subsidiedossiers - principe

Het college behoudt zich het recht voor om, na een goedgekeurd subsidieproject, de effectieve opstart ervan alsnog niet te doen, indien zou blijken dat dit de bestuurlijke draagkracht te boven gaat, bv. om de gevraagde inspanningen van het bestuur meer zijn dan het oorspronkelijk ingediende subsidie-aanvraag.

 


Zoeken