Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2019

Het college van burgemeester en schepenen van 5 februari 2019

Gepubliceerd op 14.02.2019

 

dinsdag 5 februari 2019

 

01 Routinebeslissingen

 

01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - Outplacementbegeleiding - goedkeuring gunning

De opdracht  Outplacementbegeleiding   raamcontract  wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Randstad Professionals NV,  tegen de prijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

01.03 Mobiliteit & Werken - Wegen - Onderhoud en herstellingen stadswegen en voetpaden 2019-2022 - Goedkeuring gunning

De opdracht  Wegenonderhoud 2019-2022  wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde C-DS bvba, tegen een coëfficiënt van 0,95 aanpassingscoëfficiënt.

 

01.04 Mobiliteit & Werken - Wegen - Onderhoud en herstellingen stadswegen en voetpaden 2018 - Goedkeuring VS6

De zesde vorderingsstaat van 16 januari 2019 van ABOG nv,  betreffende de overheidsopdracht opdracht  Onderhoud en herstellingen stadswegen en voetpaden 2018 , wordt goedgekeurd. De btw is te voldoen door de medecontractant.

Het betreft de uitgevoerde werken (heraanleg voetpad t.h.v. Raverschootstraat 267D na schadegeval) in de periode tussen 1 november en 31 november 2018.

 

01.05 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement Schapendag (2/06), Meetjeslandse Cafédag (10/06) en Ambachtendag (23/06)

Politiereglement n.a.v. de Schapendag, de Meetjeslandse Cafédag en de Ambachtendag op diverse data in de Huysmanhoeve wordt goedgekeurd, mits naleving van de voorwaarden van advies van de politie van 22 januari 2019.

 

01.06 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement communiefeest Bremstraat nr 7 (28/04/2019)

Het politiereglement n.a.v. een communiefeest in de Bremstraat wordt goedgekeurd, mits naleving van de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 22 januari 2019.

 

01.07 Vrije Tijd - Evenementen - Afwijking geluidsnormen

Het college van burgemeester en schepenen verleent een afwijking van de geluidsnormen van besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 voor het feest dat doorgaat op zaterdag 16 maart 2019 op de parking van de Yeti.

 

02 Omgeving

 

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving besluit Deputatie 

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen van 17 januari 2019, waarbij de aanvraag tot omgevingsvergunning van bvba Sanel Recycling, op de percelen, kadastraal bekend onder Eeklo, afdeling 2, Sectie F, nrs. 154B, 179C, 154/2, 189D, 173/2, 189E, 170B, 173A, 420E, 164D, 167A, 161A, 156B, 28A, 156C, 157/2, 156A, 27B, 158A en 29R, geweigerd wordt

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing/verkoop

Het college verleent gunstig advies aan de vraag van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen van 11 januari 2019 tot het splitsen van twee percelen grond gelegen te Eeklo, Bus zn., kadastraal gekend als sectie C nummer 228R en 228T, eigendom van OCMW Gent,


02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Vergunning wordt verleend aande  bvba Ametra voor het oprichten van een loods voor het stallen van een vrachtwagen na sloop van bijgebouwen,.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning 

Vergunning wordt verleend aan de heer Van Speybroeck Bjorn voor het bouwen van eengezinswoning na sloop bestaande woning.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Fluvius - Weversstraat

Het college verleent vergunning aan  cvba Fluvius System Operator voor het  plaatsen van een hoogspanningscabine.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

Het college keurt de voorgelegde bestelaanvragen goed.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten 2018/268 en 2019/22.

 

04 Kleine beslissingen

 

04.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Concessieovereenkomst warmtenet - aanvraag uitstel Masterplan

Het college gaat akkoord met de vraag van Veolia/Ecopower tot uitstel van indienen van het Masterplan. Het Masterplan, vergezeld van een uitgewerkt en onderbouwd businessplan en financieel plan, zal worden voorgelegd uiterlijk 9 november 2019.


04.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Aanplant beeldbepalende bomen Markt Eeklo - offertes vooronderzoek

 

04.03 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - verkiezingen 26 mei 2019

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde locaties die zullen worden ingericht  als stembureaus en telbureau bij de verkiezingen van 26 mei 2019.

 

04.04 Vrije Tijd - UiTPAS - uitbetaling UiTPAS scholen

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verrekeningen voor de UitPAS met kansentarief, alsook met de uitbetaling hiervan aan school De Tandem voor het schooljaar 2017-2018.

 

04.05 Vrije Tijd - cultuur - voorstel verkoop affiche

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag tot aankoop van de affiche.


04.06 Vrije Tijd - dienst evenementen - aanvraag logistieke ondersteuning (podium) - tv-uitzending eucharistieviering St.Vincentiuskerk

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee om in de voorwaarden van het retributiereglement,  de podiumelementen en bijhorende poten ter beschikking te stellen voor deze eucharistieviering.

 

04.07 Vrije Tijd - Kinderopvang - gebruik locatie Zuiderzon

Het college gaat in op de vraag van VCOK om gebruik te maken van een lokaal in de Zuiderzon voor het organiseren van vormingsmomenten op 19 maart en 11 juni a.s.

 

05 Te bespreken punten

 

05.01 Algemeen Bestuur - Communicatie - Overheidscommunicatie

Het college neemt kennis van deze nota. Vooraleer een beslissing te nemen wenst het college een aparte zitting te houden over dit thema (incl. intern en extern communicatieplan) met de communicatiedienst omtrent (nieuwe) communicatiemogelijkheden


05.02 Algemeen Bestuur - participatie - (Burger)participatie en adviesraden

Het college neemt kennis van deze nota. Er zal hierover verder politiek overleg worden georganiseerd. Ook de voorzitters van de adviesraden zullen worden uitgenodigd.

 

05.03 Algemeen Bestuur - Klacht bij toezichthoudende overheid m.b.t. installatievergadering - antwoord

Het college neemt kennis van dit antwoord dat werd geformuleerd op de klacht van een raadslid bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

05.04 Mobiliteit & Werken - openbare verlichting - Omschakelen van openbare verlichting naar led.

Artikel 1 - Voor het omschakeling van de openbare verlichting naar led.

Akkoord met het voorgestelde stappenplan en het voorzien van de nodige budgetten.

Het bestuur kiest er voor om bij de omschakeling van deze 1e prioriteitenlijst:

opdracht te geven aan Eandis voor specifieke offertes per straat voor het vervangen van de openbare verlichting volgens hun 1e prioriteitenlijst.

Artikel 2 - Aanpassingen aan de openbare verlichting.

Akkoord met voorgestelde aanpassingen.

Het bestuur maakt de keuze om met armatuurtype Luma (Philips) te werken.

 

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Herroeping toegekende opschorting/vrijstelling - leegstaand gebouw - Gebr. Van De Woestijneplein 12

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de belasting op leegstaande gebouwen in hoofde van de toenmalige eigenaar Gentasset One bvba te innen, respectievelijk voor het belastingjaar 2016, 2017 en 2018.

 

05.06 Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Bevlagging kernwinkelgebied


05.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Adresnummering Handelshof Boelare


05.09 Vrije Tijd - sport - uitbesteden  onderhoud van het sportpark - inschrijving in raamcontract uitgeschreven door Farys.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te stappen in de prijsvraag die door Farys wordt uitgeschreven voor een raamcontract voor het uitbesteden van het onderhoud van het sportpark voor een periode van 5 jaar te starten vanaf maart 2020.Hierbij wordt gekozen voor de optie 'beheer'

 

05.10 Vrije Tijd - sport - gladde vloer in het zwembad

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord dat de behandeling van de gladde vloeren in het zwembad door eigen personeel gebeurt. De nodige producten zullen worden aangekocht bij de firma Lithofin (Eurosil BVBA) voor de prijs van 800 euro. De bestelling zal worden geplaatst via Farys.

 

05.11 Vrije Tijd - Evenementen - Afschaffing toelating vuurwerk nieuwjaar

Het college beslist een totaal verbod op het afsteken van particulier vuurwerk in te voeren tijdens de nacht van oud op nieuw. Het algemeen politiereglement van de stad Eeklo zal in die zin worden aangepast en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

05.12 Vrije Tijd - Jeugd - Gedeelde schoolterreinen Koninklijk Atheneum en De Tandem

Het college wil zich engageren om dit project mee te adviseren en te faciliteren. De stad wenst als partner te worden opgenomen in het subsidiedossier. Het college is niet bereid dit financieel te ondersteunen. Het college wenst evenwel de mogelijkheden te onderzoeken hoe het samen met de school tot een beheersovereenkomst kan komen over het onderhoud van die onderdelen van het terrein die een openbaar karakter (zullen) hebben.

 

05.13 Algemeen Bestuur - gemeenteraad van 18 februari 2019 - te bespreken punten


05.13.01 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - samenstelling plaatselijk auditcomité, voordracht lid van de minderheidsfracties

Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

05.14 Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda gemeenteraad van 18 februari


06 Kennisgevingen


07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel


08.01 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - Aanvraag restmiddelen VIA4 - 2018

Het college neemt kennis van de aanvraag voor de restmiddelen VIA 4 2018.


09 Kleine beslissingen


09.01 Algemeen Bestuur - data zittingen college tijdens schoolverlof


09.02 Algemeen Bestuur - Gebouwenbeheer - gebruik vergaderzalen in het sportcentrum.


09.03 Welzijn - BKO - openingsuren tijdens stakingsdag 13 februari a.s.


10 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken