Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2019

01    Routinebeslissingen


01.01    Algemene Financiering - tweede verblijven - vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier tweede verblijven - aanslagjaar 2018
Het college stelt het kohier betreffende de belasting op de tweede verblijven – aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

01.02    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier - Belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten -  aanslagjaar 2018
Het college  stelt het kohier betreffende de belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - aanslagjaar 2018 vast. en verklaart het uitvoerbaar.

01.03    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - eerste kohier leegstandsheffing leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018.
Het college  stelt het eerste kohier betreffende de leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

01.04    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - tweede kohier leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018
Het college  stelt het tweede kohier betreffende de leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

01.05    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - derde kohier leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018
Het college  stelt het derde kohier betreffende de leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

01.06    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - vierde kohier van de leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018
Het college stelt het vierde kohier betreffende de leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

01.07    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - aanvullend kohier van de A.B.E. bedrijven - aanslagjaar 2018
Het college stelt het aanvullende kohier betreffende de Algemene Belasting Eeklo - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

01.08    Algemene Financiering - vaststelling en uitvoerbaarverklaring - aanvullend kohier van de A.B.E. - gezinnen - aanslagjaar 2018
Het college  stelt het aanvullende kohier betreffende de Algemene Belasting Eeklo - aanslagjaar 2018 vast en verklaart het uitvoerbaar.

01.09    Algemeen Bestuur - Mobiliteit & Werken - Inname openbaar domein - raamcontract online betaling vergunningen
Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om in te tekenen op het raamcontract van FedICT om burgers online te laten betalen voor hun vergunning "inname openbare weg".

01.10    Algemeen Bestuur - Conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject "Oostveld" - goedkeuring borgvrijgave
Het college beslist de borgtocht voor de opdracht Consultancy-opdracht: conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject "Oostveld"  volledig vrij te geven.

01.11    Wonen, Leven & Ondernemen - Maaien van wegbermen Eeklo en Kaprijke - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Het college keurt het bestek voor de overheidsopdracht “maaien wegbermen 2019”. Het bijzonder bestek ter zake nr. B088-2019 goed. De gemeente Kaprijke staat in voor de rechtstreekse betaling van haar aandeel. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

01.12    Wonen, Leven & Ondernemen - begraafplaats - aankoop columbariumelementen - Stopzetting plaatsingsprocedure - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze, uit te nodigen firma's
De plaatsingsprocedure voor “Begraafplaats - aankoop columbariumelementen versie 1” wordt stopgezet. Het aangepaste bestek ter zake wordt goedgekeurd.
De opdracht versie 2 wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

01.13    Wonen, Leven & Ondernemen - begraafplaatsen - aankoop arduin en graniet - goedkeuring gunning.
Het college keurrt het verslag van nazicht van de offertes van 26 april 2019 voor Perceel 1 (blauwe hardsteen voor afwerking columbaria), Perceel 2 (231 afsluitplaten in gepolijst Jasberg graniet), goed.
De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde Bolle natuursteen BVBA.

01.14    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve schrappingen
Betrokken personen worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister/ vreemdelingenregister op 7 mei 2019.

01.15    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen opvangcentrum
Betrokken personen worden ambtshalve geschrapt uit het wachtregister op 7 mei 2019.

01.16     Vrije Tijd - Evenementen - Diep Open Air: 29/06/2019: politiereglement
Het politiereglement voor de organisatie van  Diep Open Air georganiseerd op 29 juni a.s. wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 17 april 2019.

01.17    Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag vergunning CODUS - Railway To Liberty (17-19/05/2019)
Het college verleent toelating aan de organisatoren om gebruik te maken van open vuren (in een vuurschaal) voor het bereiden van persoonlijke maaltijden door de reenactors.
Het college verleent tevens een afwijking van de geluidsnormen voor het Libertybal dat doorgaat op zaterdag 18 mei 2019 op de terreinen achter de Yeti.

02    Omgeving

02.01    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door de Vlaamse Overheid aan Wegen en Verkeer
Het college neemt kennis van het besluit van de Vlaamse overheid van 19 april 2019, waarbij de omgevingsvergunning wordt verleend aan Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen voor de aanleg van een oprit en fietspaden van N60 naar R4, gelegen op openbaar domein, ten westen, oosten en noorden van het perceel met als kadastrale ligging Gent: 24e afd., sectie B, nrs. 31A en N60. Er is een boscompensatie voorzien op het grondgebied van Eeklo, 1e afd., sectie C, nr. 343/B.

02.02    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - melding overname tankstation – nv PMO.
Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 4 april 2019, waarbij er kennis wordt genomen van de gehele overdracht van het tankstation vroeger vergund op naam van bvba Carwash Oostveld en thans vergund op naam van de nv PMO

02.03    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Blomme Kasper
Het college verleent vergunning aan Blomme Kasper voor het rooien van 2 naaldbomen.

02.04    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing/verkoop onroerend goed
Het college heeft heeft geent opmerkingen bij de vraag van het notariskantoor Frank Desmet, tot het afsplitsen van twee delen grond, gelegen te Eeklo, kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sectie E, deel van nrs. 1591T4 en 1591N3, met een respectieve oppervlakte van 22,15 m² en 14,86 m²:

02.05    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunningsaanvraag - Andy D'Hoore
Het college handhaaft zijn standpunt van 26 februari 2019, zijnde weigering van een omgevingsvergunning aan  heer Andy D’Hoore voor het wijzigen van de maximale oppervlakte voor een bijgebouw in de achtertuin en de maximale breedte voor verharding.

02.06    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Roesbeke Dirk
Het college verleent vergunning aan Dirk Roesbeke voor het renoveren van een ééngezinswoning – deels regularisatie, met uitsluiting van de verharding in de voortuinstrook.

02.07    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Pots Tony
Het college verleent vergunning aan Tony Pots voor het bouwen van een berging na afbraak bestaande.

02.08    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning
Het college verleent vergunning aan  Danny Dobbelaere inzake het wijzigen van de voorgevel.

02.09    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeing - weigeren van een omgevingsvergunning - Sys
De aanvraag van Luc Sys en Magda De Brabander voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande toestand, wordt geweigerd. Een aangepast ontwerp waarbij de bouwdiepte zowel op het gelijkvloers als de eerste verdieping gereduceerd worden zodat de hinder voor de achterliggende woningen beperkt blijft en waarbij de nokhoogte aansluit bij deze van de aanpalende panden, kan aangevraagd worden, bij voorkeur na overleg met de gemeentelijk omgevingsambtenaar.

03    Bestelaanvragen en mandaten

03.01    Algemene Financiering - Bestelaanvragen
Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02    Algemene Financiering - Mandaten
Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/100

04    Kleine beslissingen

04.01    Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - aanvraag éénmalige inname standplaats
Het college verleent toelating aan dansschool Movimento om een standplaats in te nemen  op  de wekelijkse markt op 30 mei 2019 en de jaarmarkt op 20 mei

04.02    Wonen, Leven & Ondernemen - openbare markten - vraag eenmalige standplaats op markt
Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om de CD&V-fractie een standplaats te laten innemen tijdens de wekelijkse markt van 9 mei a.s.

04.03    Wonen, Leven & Ondernemen - lokale economie - Chez De Beir - vraag plaatsen terras.
Het college hecht zijn goedkeuring aan de vraag van Koen De Beir, uitbater van horecazaak ‘Chez De Beir’ om een terras te plaatsen tussen het voetpad en de fietsstrook over de ganse gevelbreedte van zijn zaak – dit overeenkomstig artikel 18 van het politiereglement.

04.04    Welzijn - Huis van het Kind - Ondertekening engagementsverklaring Groeisleutels
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ondertekening van de engagementsverklaring 'Groeisleutels' in het kader van het Huis van het Kind Eeklo op vrijdag 24 mei in bijzijn van de pers.

04.05    Vrije Tijd - Jeugd - Nieuw logo GEKKO
Het college hecht zijn goedkeuring aan het logo, mits enkele aanpassingen.

04.06    Vrije Tijd - cultuur - livestreamproject CC De Herbakker
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat het cultuurcentrum De Herbakker als satellietcentrum kan deelnemen aan het livestreamproject van Cultuurconnect.

04.07    Vrije Tijd - sport - gebruik ruimte onder zwembad door minigolfclub.
Het college gaat ermee akkoord dat de vroegere refter van het sporthome wordt gebruikt door de minigolfclub tot en met geplande sloop zwembad en uiterlijk tot en met 30 september 2019.
Dit lokaal mag enkel gebruikt door de minigolfclub in functie van officiële wedstrijden, dus niet worden opengesteld voor het publiek. De sticks voor het publiek zullen worden verhuurd via de cafetaria van het Sportpark.

05    Te bespreken punten


05.01    Algemeen Bestuur - Heldenpark - Chalet Heldenpark - Verbouwen bergruimte tot openbaar toilet
Het college gaat ermee akkoord dat de bergruimte van de chalet in het Heldenpark wordt omgebouwd tot toilet enkel te gebruiken door de schuttersvereniging, ter vervanging van het toilet aan de garage waar de schuttersvereniging gebruik van maakte. De dienst gebouwenbeheer zal het nodige doen om de werken uit te voeren met eigen mensen.

05.02    Algemeen Bestuur - Welzijn - Food Sharing-locatie groenten-en moestuin
Het college gaat niet in op de vraag van betrokkene.

05.03    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Adviesvraag Gewestelijk RUP Reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen
Gunstig advies verlenen mits inachtneming van de bezwaren in het advies van de dienst Omgeving

05.04    Wonen, Leven & Ondernemen - Woonbeleid - Ruilen van de gronden.
Het college van burgemeester gaat niet akkoord met de ruil van Lot 1 (eigendom van Stad Eeklo) en Lot 2 (eigendom van de heer Luc De Smaele).

05.05    Vrije Tijd - cultuur - terugplaatsen krediet naar programmatiebudget CC 2019
Het college beslist om de kredieten die verschoven waren omwille van een tijdelijke presentatieplek, terug te plaatsen onder het krediet van Actie 7.5.1 'Het CC realiseert een eigen cultuuraanbod met lokale en regionale uitstraling', kostenpost erelonen.

05.06    Vrije Tijd - Evenementen - Personeelsfeest (06/06/2019)- aangepaste prijs
Het college kiest voor BBQ Deluxe op het Herbakkersplein door Pauwenhof. Voor de drank kan een beroep gedaan worden op cultuurcafé De Bakkerei. In geval van slecht weer kan worden uitgeweken naar de polyvalente zaal van het cultuurcentrum

05.07    Vrije Tijd - bko - Vraag tot gratis opvang
Het college gaat niet in op de vraag tot tussenkomst in de facturen.
Het college is van oordeel dat het hier om individuele hulpverlening betreft en dat het niet de taak van een college van burgemeester en schepenen is om hierover een beslissing te nemen, zelfs al is de stad organisator van de buitenschoolse kinderopvang. Het college stelt dat deze aanvraag dient behandeld te worden door het Bijzonder Comité van de Sociale dienst.
Het college dringt tevens aan op een overleg tussen de coördinatoren BKO en de sociale dienst van het OCMW om afspraken te maken over de behandeling van dergelijke individuele vragen.


05.08    Vrije Tijd - sport - Opening van de nieuwe buitensportsite aan het sportpark op vrijdag 24 mei 2019- voorstel programma
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de buitenterreinen aan het sportpark officieel te openen op vrijdag 24 mei 2019 met een feestelijke opening, receptie en sportinstuif. Het college wenst dat de presentatie in handen wordt gegeven van Mark Van Hamme, toezichter sportdienst. De praktische uitwerking verloop via de stedelijke sportdienst in samenwerking met de dienst communicatie en de dienst evenementen.

05.09    Vrije Tijd - sport - Sportcafé - plaatsen windscherm op terras.
Het college gaat akkoord met een uitwerking conform het referentiebeeld dat door de exploitant voorgelegd werd. Er dient een RAL kleur gekozen te worden die aansluit bij de gevelkleur. Er wordt geen publiciteit toegelaten. Indien er in de toekomst een probleem zou ontstaan inzake veiligheid kan dit dan alsnog voorgelegd worden. Rekening houdend met de noodzakelijke terrasoppervlakte wordt ingestemd met een plaatsing van de schermen op de dakrand en een dubbele deur.

05.10    Vrije Tijd - Evenementen - Aanvraag Balloonmeeting (27-28/07/2019)
Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vragen van de Meetjeslandse Balloonmeeting vzw en zal de nodige ondersteuning bieden.
Evenwel merkt het college op dat het opbreken en afbreken van de tenten niet van toepassing is, gezien er geen toelating wordt verleend voor de tenten. Het ganse VIP-gebeuren vindt immers plaats in het Sportpark. Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen de diensten evenementen, gebouwenbeheer en de sportdienst naar permanentie tijdens deze Meeting.

05.11    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger van in de Algemene Vergadering van TMVW
Dit dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 20 mei 2019 voorgelegd.

05.12    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ontwerpdossier gemeenteraad - aanpassing van de wegenis - verkaveling Klaverhoek
Dit dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 20 mei 2019 worden voorgelegd.

05.13    Algemeen Bestuur - Ontwerpagenda van de gemeenteraad van 20 mei 2019
In toepassing van artikel 19 van het decreet lokaal bestuur verzoekt het college aan de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda van gemeenteraad van dinsdag 20 mei 2019 te bezorgen aan de raadsleden.

06    Kennisgevingen


06.01    Vrije Tijd - Cultuur - ter kennismaking opvolging kunstwerk Alfons Oosterlinck
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opvolging van de overdracht van het kunstwerk Nood Gods van Alfons Oosterlinck.
 


Zoeken