Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019

01 Routinebeslissingen

 

 

01.01 Goedkeuring verslagen zittingen college van burgemeester en schepenen van 26 maart en 2 april 2019.

De verslagen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart en 2 april 2019 worden goedgekeurd.

 

01.02 Algemene Financiering - Patrimonium zonder maatschappelijk doel - Vervangen ramen Chalet Heldenpark - Goedkeuring gunning

De opdracht “Vervangen ramen Chalet Heldenpark” wordt gegund aan Ramen F. Blondeel bvba.

 

01.03 Algemeen Bestuur - Communicatie - huisstijl opfrissen

Het college stemt in met het uitbreiden van de opdracht ‘Creatie van een huisstijl voor de stad Eeklo en de stedelijke diensten’ die in 2008 gegund werd aan Claerhout nv Communicatiehuis voor het opfrissen van de huisstijl en met de offerte ter zake van Claerhout nv Communicatiehuis.

 

01.04 Wonen, Leven & Ondernemen - Galgenhof - verbouwen schuur - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek en de raming voor de opdracht “Galgenhof - verbouwen schuur”, worden goedgekeurd.

 

01.05 Vrije Tijd - BKO @bij - Huurovereenkomst met COLVTD voor gedeeld gebruik van de herbestemde Sint-Jozefskerk

Het college gaat akkoord met de huurovereenkomst en het huishoudelijk reglement die voorliggen voor het gedeeld gebruik van het aan de eredienst onttrokken kerkgebouw St.-Jozef, tussen de Stad Eeklo en het College O.L.V. Ten Doorn.

 

01.06 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement: BBQ van de spaarkas Gambrinus (29 juni 2019)

Het tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de BBQ van de Spaarkas Gambrinus op 29 juni 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 25 maart 2019.

 

01.07 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement opendeurdag Kunstacademie

Het tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de opendeurdag van de KA! op 4 mei 2019 wordt goedkeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 25 maart 2019.

 

01.08 Vrije Tijd - Evenementen - Patjelli feesten (19-21/04/2019): Politiereglement en geluidsafwijking

Het tijdelijk politiereglement naar aanleiding van de Patjelli Feesten van 19 tot en met zondag 21 april 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 25 maart 2019. Er wordt afwijking verleend van de geluidsnormen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 op 19,20 en 21 april tussen 18 uur en 00.00 uur.

 

01.09 Vrije Tijd - Kinderopvang - Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk - Goedkeuring vorderingsstaat 3

De vorderingsstaat 3 van PIC bvba, voor de opdracht ‘Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk’ wordt goedgekeurd.

 

02 Omgeving

 

 

02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - brief adresnummering Handelshof Boelare 124

Het college neemt kennis van deze brief en handhaaft zijn standpunt genomen in zitting van 25 februri 2019.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door de Deputatie aan Van Den Braembussche - Brugsesteenweg.

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 28 maart 2019, waarbij de omgevingsvergunning werd verleend aan nv Albert Van Den Braembussche en Zonen, nv Betoncentrale Van Den Braembussche, bvba VDB Trans, voor het veranderen van een betoncentrale door wijziging, uitbreiding en toevoeging en de afbraak en het herbouwen van een spoelen recyclage-installatie; de afbraak en het herbouwen van een labo; de aanleg van een parking voor auto’s en fietsen en een weegbrug kadastraal bekend: Eeklo, 1e afdeling, sectie A, nrs. 747/G, 748/K, 749/M/3, 788/B, 789/B, 789/F, 789/H, 791/F.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkoop/splitsing van een onroerend goed - Leopoldlaan 31B

Het college merkt het volgende op bij de voorgenomen splitsing van een perceel grond: zowel het lot 1, 2 als 3 zijn gelegen binnen binnen de zone ‘in te lijven bij de openbare wegenis’ bepaald in de op 30 mei 1997 goedgekeurde verkaveling nr. 462. De bestemming volgens de verkaveling dient gerespecteerd te worden.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Burg. Lionel Pussemierstraat 174 - De Craene

Het college verleent vergunning aan de heer De Craene voor het bouwen van een veranda na het slopen van een bestaande constructie.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Leopoldlaan 2-4-6/hoek H. Grafstraat - De Vlaeminck Bouw

Het college verleent vergunning aan De Vlaeminck Bouw voor het renoveren van een woning (nr. 6) en het bouwen van 2 handelspanden en 20 woongelegenheden en het plaatsen van 2 reclameborden na afbraak van een garage met woning.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Groenstraat 2 - Depauw

Het college verleent vergunning aan de heer en mevrouw Depauw Gert & Bultinck Eline voor het verbouwen en uitbreiden van de woning, het slopen van bijgebouwen en het verwijderen en aanleggen van verharding, met uitsluiting van het zwart houten accent in de oostgevel.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Nieuwendorpe 33C - Biscuiterie Willems

Het college verleent vergunning aan Biscuiterie Willems voor het verbouwen van de sociale lokalen en het bouwen van een overdekte fietsenstalling.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Zandstraat 6

Het college verleent vergunning aan mevrouw De Vlieger Yvette voor het regulariseren van het herstellen van het dakgebinte van een eengezinswoning. Bij toekomstige werken, andere dan stabiliteitswerken, dient de rooilijn alsnog te worden gerealiseerd conform de wettelijke bepalingen.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering van een omgevingsvergunning - Collegestraat 76

De aanvraag van Carette Dario voor het verbouwen van een ééngezinswoning naar een meergezinswoning met 2 woonentiteiten wordt geweigerd.

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigeren van een omgevingsvergunning - Balgerhoeke 12

De aanvraag van mevrouw Van den Bossche Ann Nelly voor het bouwen van 3 woningen en garages/fietsenbergingen en het slopen van de bestaande bebouwing wordt geweigerd.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten

 

03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - mandaten

De rekeningen gehecht aan de mandatenlijst 2019/81 worden goedgekeurd.

 

04 Kleine beslissingen

 

 

04.01 Algemeen Bestuur - Rechtszaken - Vonnis zaak diefstal beeld Heilig-Hartkapel

Het college van burgemeester en schepenen gelast deurwaarder Marino Matthys om over te gaan tot betekening van het vonnis met bevel tot betaling.

 

04.02 Algemeen Bestuur - publicatie Groen Eeklo - bijkomende vraag

 

 

04.03 Algemeen Bestuur - Facility - Fotografie leegstaande gebouwen

Het college gaat niet in op de vraag tot het nemen van foto's.

 

 

04.05 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - aanvraag éénmalige inname standplaats

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om de Aosta foodtruck, in de gewone voorwaarden, een standplaats te laten innemen tijdens de wekelijkse markt op 18 april 2019.

 

04.06 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - kermis 2019

Het college gaat ermee akkoord om:

• De zomerkermis met één dag te verlengen van 19 juni tot en met maandag 24 juni 2019.

• Het elektriciteitstarief voor de zomer- en winterkermis 2019 te verlagen naar 6.5 euro/per dag. Het reglement inzake kermissen zal in de loop van 2019 aangepast worden.

 

04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - Economische raad - adviezen

 

04.08 Welzijn - Gezondheid - Samenwerkingsovereenkomst Stad Eeklo - Logo Gezond Plus

Er wordt voor 2019 een samenwerking aangegaan met Logo Gezond +.

 

04.09 Welzijn - Gezondheid - Zaal opleiding Rode Kruis

In het kader van het gezondheidsbeleid dat de stad Eeklo voert, beslist het college dat het Rode Kruis Eeklo-Sint-Laureins gratis gebruik kan maken van een lokaal van de stad voor het geven van vormingslessen.

 

04.10 Welzijn - Gezondheid - Charter Gezonde Gemeente

De Stad Eeklo ondertekent het charter Gezonde Gemeente. Om dit te realiseren, streeft stad de beleidsintenties na zoals in het charter geschreven.

 

04.11 Vrije Tijd - Evenementen - A0 affiches voor evenementen

Het college beslist dat enkel geplot wordt voor de stadsdiensten en voor intern gebruik. Er mag niet geplot worden voor intergemeentelijke diensten of voor externen.

 

04.12 Vrije Tijd - Evenementen - Vraag gratis gebruik evenementenzaal Heen en weer week Politie

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de politie om gratis gebruik te kunnen maken van de evenementenzaal voor de organisatie van de Heen en Weer week van 13 tot 17 mei 2019.

 

04.13 Vrije Tijd - cultuur - opmaak cover seizoensbrochure CC De Herbakker

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de leerlingen en leerkrachten van de Kunstacademie een ontwerp voor de cover voor de seizoensbrochure van CC De Herbakker kunnen ontwerpen.

 

04.14 Vrije Tijd - UiTPAS - uitbetalingen verenigingen UiTPAS februari 2019

Het college gaat akkoord met de uitbetaling voor de UiTPAS met kansentarief aan de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand februari 2019.

 

04.15 Vrije Tijd - plechtigheden en ontvangsten - ontvangst Eeklose dames waterpoloclub, stadhuis donderdag 25 april 2019

Het college beslist de waterpoloclub te ontvangen in het stadhuis.

 

04.16 Vrije Tijd - plechtigheden en ontvangsten - Ontvangst uitreiking ereteken Laureaat van de Arbeid

Het college gaat akkoord met de uitreiking op vrijdag 26 april 2019 om 17u30.

 

04.17 Algemeen Bestuur - Uitreiking stadsmedaille

 

 

05 Te bespreken punten

 

 

05.01 Algemeen Bestuur - Pilootproject - Pilootproject LBLOD

Het college beslist om in te stappen in het pilootproject LBLOD via de leverancier BCT.

 

05.02 Mobiliteit & Werken - parkeren huisartsenpost Meetjesland - Parkeren huisartsen Meetjesland

Het college gaat niet in op het voorstel om, in samenwerking met alle gemeenten/stad van het Meetjesland, een eenduidige werking uit te werken.

 

05.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Princiepsbeslissing meergezinswoningen in dwarsstraten

Het college beslist principieel geen opsplitsing in meergezinswoningen toe te staan in de Cocquytstraat, Collegestraat, Patersstraat, Kaaistraat, Zilverstraat, Prinsenhofstraat, Teirlinckstraat, Lijnendraaierstraat, Raamstraat, Garenstraat en zones die gekenmerkt worden door de combinatie van kleinschalige gesloten bebouwing en een smal wegprofiel.

 

05.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verslag plenaire vergadering-schriftelijke adviesronde herziening RUP Heldenpark art.3

Het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan om het dossier herziening RUP Heldenpark op een aantal punten te laten te laten aanpassen:

Het dossier zal na aanpassing voor voorlopige aanvaarding aan de gemeenteraad van april worden voorgelegd.

 

05.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Heroriëntatie budget zomerbebloeming

Het college geeft opdracht om een prijsvraag uit te schrijven voor het aanbrengen van zomerbebloeming in voor de duur van 1 jaar.

 

05.06 Vrije Tijd - Evenementen - 70-jarig bestaan Scouts en Gidsen Baden Powell Eeklo: inname markt Eeklo + kamperen

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de Scouts Baden Powell om de Markt te nemen als ontmoetingsplaats op het gevraagde tijdstip mits het naleven van een aantal voorwaarden.

 

05.07 Vrije Tijd - Evenementen - Personeelsfeest - 06/06/2019

Het college gaat akkoord met het voorstel van een gevarieerde BBQ.

 

05.08 Welzijn - gebouwenbeheer - BKO Sint-Jozef - vernieuwen linoleum bovenverdieping

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het plaatsen van linoleum op de bovenverdieping van de buitenschoolse kinderopvang @bij.

 

05.09 Algemeen Bestuur - Te bespreken punten gemeenteraad april

 

Volgende dossiers worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad van april voorgelegd:

 

05.09.01 Algemeen Bestuur - Verkoop stadsgebouw - Verkoop van stadsgebouw Meibloemstraat 10

 

05.09.02 Algemeen Bestuur - Gemeenteraadscommissie - Samenstelling Gemeentraadscommissie

 

05.09.03 Algemeen Bestuur - Deontologische commissie - Samenstelling deontologische commissie

 

05.09.04 Mobiliteit & Werken - IOD retributie - IOD retributie

 

05.09.05 Vrije Tijd - Kunstacademie - Retributiereglement Kunstacademie

 

05.09.06 Algemeen Bestuur - Participatie - Afsprakennota stad/OCMW Eeklo - adviesraden/beheersorganen

Het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe afsprakennota stad/OCMW Eeklo – adviesraden/beheersorganen goed.

 

05.10 Algemeen Bestuur -  Ontwerpagenda gemeenteraad van 23 april 2019

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad om de agenda de gemeenteraad van dinsdag 23 april 2019 op te maken en te bezorgen aan de raadsleden.

 

06 Kennisgevingen

 

 

06.01 Algemeen Bestuur - Facility - Grondanalyse naar aanleiding van verwijderde mazouttanks - site AZ Alma

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de huidige stand van zaken in het afbraakdossier AZ Alma.

 

06.02 Algemeen Bestuur - Rechtzaken

 

06.03 Veiligheid - Preventie - Maandverslagen interne preventiedienst

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de maandverslagen van de interne preventiedienst.

 

06.04 Vrije Tijd - dienst evenementen - goedkeuring verslag evenementencel van 29 maart 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de evenementencel en bijhorende kalender. Het college heeft geen opmerkingen.

 

06.05 Vrije Tijd - Cultuur - financieel overzicht Eekloverdag

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het financieel overzicht Eekloverdag.

 

06.06 Algemeen Bestuur - belastingen

 

 

06.07 Vrije Tijd - jeugd - Voorzien van blokpunten tijdens examenperiode

 

 

07 Rondvraag en kennisdeling 


Zoeken