Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / College van burgemeester en schepenen / Zittingen van het college van burgemeester en schepenen / Het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 16 juli 2019

Het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 16 juli 2019

 01 Routinebeslissingen

01.01 Goedkeuring verslagen zitting college van burgemeester en schepenen 24 juni en 2 juli 2019.

De verslagen van de vergadering van het college van 24 juni en 2 juli 2019 worden goedgekeurd;

01.02    Algemene Financiering - lijst oninbaarstellingen - diverse belastingen - diverse belastingjaren

Het college stelt de voorgelegde ontheffingen betreffende diverse belastingen en belastingjaren vast en keurt ze goed.

01.03    Algemeen Bestuur - Aanleg publieke ruimte Wilgenpark: wegen- en rio werken - goedkeuring aanbesteding en stadsaandeel

Het college keurt het aanbestedingsverslag goed van de open aanbesteding van 9 april 2019, opgemaakt op 14 juni 2019 door de VMSW, waaruit blijkt dat de firma Steenhaut de laagst regelmatige offerte heeft ingediend. Het stadsaandeel wordt goedgekeurd en VMSW wordt gemachtigd om verdere stappen te ondernemen.

01.04    Algemeen Bestuur - patrimonium - Meerwerken BKO @bij _ verrekeningsvoorstel 14c

Het college  gaat ermee akkoord om de meerwerken ter hoogte van het sanitair gedeelte en de inkom  te laten uitvoeren door de firma PIC.

01.05    Algemeen Bestuur - patrimonium - Beschrijvend bodemonderzoek Site AZ Alma - gunning.

De opdracht “beschrijvend bodemonderzoek voormalige site AZ-Alma,” wordt gegund aan de economische meest voordelige bieder, zijnde Saneco.

01.06    Algemeen Bestuur - Eeklo Beach - Aankoop van zand voor Eeklo Beach - Goedkeuring gunningswijze en lastvoorwaarden en gunning

Het college gaat akkoord met de levering, door de firma Cochuyt-De Smet,  van 540 ton Noordzeezand voor het aanleggen van Eeklo Beach. De opdracht wordt gegund bij wijze van anvaarde factuur.

01.07    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - Ambtshalve inschrijvingen

Betrokkenen worden ambtshalve ingeschreven in het bevolkingsregister respectievelijk op 25 maart  en 27 mei 2019.

01.08    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen

Betrokken personen worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 16 juli 2019.

01.09    Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen opvangcentrum

Betrokken  personen worden ambtshalve geschrapt uit het wachtregister op 16 juli 2019.

01.10    Wonen, Leven & Ondernemen - Verwijdering van asbesthoudende gronden- goedkeuring gunning

Het college keurt het verslag van nazicht van de offertes goed. De opdracht voor het verwijderen van asbesthoudende gronden wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Smet Aannemingen BVBA.

01.11    Vrije Tijd - Evenementen - Ballonmeeting: Politiereglement en geluidsafwijking (27-28/07/2019)

Het college keurt het politiereglement voor de organisatie van de Balloonmeeting op 27 en 28 juli 2019 goed, volgens het advies van de politie van 4 juli 2019.

01.12    Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement Buurtfeest Herderstraat (20/07/2019)

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Herderstraat op 20 juli 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 12 juni 2019.

01.13    Vrije Tijd - Evenementen - Bekrachtiging besluit burgemeester- jumping Jan Blondeel

Het besluit van de burgemeester van 3 juli 2019 houdende het tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van Jumping Jan Blondeel op 6 juli 2019 wordt bekrachtigd.

01.14    Vrije Tijd - Evenementen - Bekrachtiging besluit burgemeester: Politiereglement Ledeganck fietstocht (13/07/2019)

Het besluit van de burgemeester van 3 juli 2019 houdende tijdelijk politiereglement op het verkeer en op het gebruik van de openbare weg naar aanleiding van de Ledeganck fietstochten op 13 juli 2019 wordt bekrachtigd.

01.15    Vrije Tijd - evenementen - Jumping 6 juli Jan Blondeel ism Meetjeslandse Vrije Jumping - aanpassing beslissing

In afwijking van zijn beslissing van 2 juli 2019 beslist het college, na overleg tussen de organisator ende burgemeester omwille van veiligheidsredenen 1 wagen nadar gratis in bruikleen te geven. Betrokkene dient een dossierkost te betalen.

02 Omgeving

02.01    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - nv Electrabel

Het college  neemt kennis van het bericht van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid van 1 juli 2019 inzake het ingestelde beroep van bvba De Velden en de heer Nicolas Saverys tegen de omgevingsvergunning verleend door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 25 oktober 2018 aan de nv Electrabel voor het bouwen en exploiteren van een windturbine te Eeklo. Het departement Omgeving heeft in deze zaak geen eslissing genomen wegens intrekking van het beroep. De beslissing van de Deputatie wordt hierdoor uitvoerbaar.

02.02    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - besluit deputatie - aanvraag omgevingsvergunning

Het college  neemt kennis van het besluit van de deputatie van 27 juni 2019 betreffende de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een loods en het veranderen van de milieutechnische inrichting van de onderwijsinstelling op naam van vzw College O.L.V. Ten Doorn. De deputatie weigert de aanvraag voor het bouwen van de loods en verleent de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (actualiseren en regulariseren van de huidige toestand).

02.03    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door minister na beroep

Het college  neemt kennis van het ministerieel besluit van 2 juli 2019 inzake het ingestelde beroep tegen de omgevingsvergunning verleend door de deputatie op 25 oktober 2018 aan de nv EDF Luminus voor het bouwen en exploiteren van een windturbine te Eeklo. De omgevingsvergunning wordt verleend.

02.04    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door Deputatie in

Het college  neemt kennis van het besluit van de deputatie van 20 juni 2019 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het bekleden van een gracht op naam van Robby De Smet. De deputatie verleent de vergunning.

02.05    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing/verkoop onroerend goed

Het college heeft geen opmerkingen op de vraag van de geassocieerde notarissen De Raedt – Pauwels tot het splitsen van een perceeltje grond gelegen te Eeklo, kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sectie F deel van nr. 546M. De toekomstige eigenaar wordt Fluvius/Imewo.

Het perceeltje grond is bestemd voor de oprichting van een elektriciteitscabine.

02.06    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing/verkoop onroerend goed - landbouwgronden

Het college heerft de vraag van notaris Caroline Van dhelsen van 27 juni 2019 tot het splitsen van de gronden, gelegen te Eeklo, kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sectie F, nrs. 491/B, 493/C, 587/A, 585, 586, 584, 589/A, 590/A, 591/A, 592/A, 583, 581, 578/A/2, 582, 580, 579, 536 en 541, in 7 loten Behandeld; Het college merkt op dat de loten 2, 4 en 6 deels op het voorziene tracé van de zuidelijke omleiding van de R43 liggen.

De verschillende loten behouden de bestemming van landbouwgrond.

02.07    Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - recht van voorkoop.

Het college wenst geen gebruik te maken van zijn voorkooprecht.

02.08    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies aangepast rioleringsplan - Ametra

Het college hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigd rioleringsplan voor het plaatsen van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening zoals gehecht aan deze beslissing en geeft toelating om de werken aan te vatten mits langsheen de randen van de wadi een 10 cm hoge ondoordringbare boord wordt aangebracht om te vermijden dat het spoelwater voor het reinigen van de vrachtwagens, in de wadi terecht zou komen.

02.09    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunningsaanvraag

Het college handhaaft zijn beslissing  van 7 mei 2019 waarbij de  omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning wordt geweigerd.

02.10    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies omgevingsvergunning - bvba Stucoo

De aanvraag ingediend door bvba Stucco, voor het regulariseren betonzoden ipv. groen wordt gunstig geadviseerd, mits  Indien in het aangeplante groenscherm ter hoogte van de wadi de bomen en/of meer dan 20 % van de heesters zouden afsterven, dient overgegaan tot heraanplanting ervan in het eerst erop volgend plantseizoen.

02.11    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding overname - NV Etablissementen J. Maes Zonen

Het college  neemt akte van de  melding van gehele overdracht van een tankstation  vroeger vergund op naam van bvba Guvvi (overlater), en thans vergund op naam van NV ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN (overnemer).

02.12    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunnning

Het college verleent vergunning aan Goethals Peter en De Lange Ingrid voor het wijzigen van de dakkapellen.

02.13    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan Van Wambeke Lino en Derille Naomi voor het bouwen van een hobbystal voor weidedieren.

02.14    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan de heer Berisha Fatmir voor het verbouwen van een woning (regularisatie ten opzichte van de vergunde plannen).

02.15    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Schuddinck Tijl

Het college verleent vergunning aan de heer Schuddinck Tijl voor het bouwen van een woning na het slopen van de bestaande woning en bijgebouw.

02.16    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - De Kerpel Bert

Het college verleent vergunning aan de heer De Kerpel Bert voor het verbouwen en uitbreiden van een rijwoning.

02.17    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan De Sutter Danny voor  het rooien van twee naaldbomen.

02.18    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan mevrouw Van Hulle Vera voor het verbouwen van een ééngezinswoning. en bouwen van een garage (na afbraak garage en tuinberging).

02.19    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Eddy Gabriël

Het college verleent vergunning aan de heer Gabriël Eddy voor het bouwen van een loods, mestvaalt, verharding en aanpassen IIOA rubrieken.

02.20    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Depauw Gaston-De Neve Luciana

Het college verleent vergunning aan e heer Gaston Depauw en mevrouw De Neve Luciana voor het slopen van een schuur. Het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op het nieuwbouw en van de loods wordt uit de vergunning gesloten.

03 Bestelaanvragen en mandaten

03.01 Algemene Financiering -Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

03.02 Algemene Financiering - Mandaten.

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/144

04 Kleine beslissingen

04.01 Algemene Financiering - Diverse aanvragen tot het verkrijgen van een toelage voor het dienstjaar 2019

Het college gaat niet in op de vraag van diverse verenigingen tot het verkrijgen van een subsidie.

04.02 Algemene Financiering - aanvraag tot verkrijgen van een toelage voor de MUG Helikopter

Het college gaat ermee akkoord om de jaarlijkse toelage  te storten in het solidariteitsfonds voor de MUG-helikopter West-Vlaanderen.

Dit bedrag zal mee opgenomen worden in de meerjarenplanning.

04.03 Algemeen Bestuur - GAS-boete zonder gevolg.

Het college van burgemeester en schepenen beslist om tegen de beslissing GAS/19/EEK/228 van de sanctionerend ambtenaar van de provincie Oost-Vlaanderen beroep aan te tekenen binnen de 30 dagen.

04.04 Algemeen Bestuur - Preventie - Onderhoud AED-toestel Hockeyclub Meetjesland

Het college gaat akkoord het onderhoud van het AED-toestel buiten op het sportpark op te nemen in de lopende onderhoudscontracten met AED-partner, zoals dat ook voor de voetbalclub gebeurde.

04.05 Algemeen Bestuur - patrimonium - Uitbesteding elektriciteitswerken

De opdracht voor het uitvoeren van dringende (herstellings)werken aan de elektrische installaties wordt gegund aan de firma Leloup en dit tot eind 2020

04.06 Algemeen Bestuur - patrimonium - Topkoeling BKO Dolfijn

Het college gaat niet in op het voorstel tot het installeren van een topkoeling. Aangezien reeds bijkomende maatregelen werden getroffen tegen de warmte (o.a. aankoop van parasols) wenst het college na deze zomer de situatie te evalueren.

04.07 Mobiliteit & Werken - wegen - herstelling schade Aalschootdreef.

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de dienst grondgebiedzaken en behoudt de bestaande wegopbouw en laat de betonplaat zonder onderfundering vernieuwen.

04.08 Vrije Tijd - Evenementen - aanvraag tijdelijke publiciteitsborden Circus Barones

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag van circus Barones voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden van begin augustus tot 25 augustus 2019, op voorwaarde dat de borden de verkeerszichtbaarheid van de andere weggebruikers niet hinderen en ze de dag na de laatste voorstelling worden verwijderd

04.09 Vrije Tijd - Evenementen - Vraag tot toestemming tijdelijke bewegwijzering wandeltocht Wondelgemse wandelvogels (18/08/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag van de Wondelgemse Wandelvogels voor tijdelijke bewegwijzering aan de fietsknooppunten 51, 55 en 57 te Eeklo

04.10 Vrije Tijd - Evenementen - Ontvangst Rwandese renners op Eeklo beach (17/08/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van Luc Soens om de renners te ontvangen op Eeklo Beach op 17 augustus 2019.

04.11 Vrije Tijd - Evenementen - Balloonmeeting - vraag organisatie betalend parkeren (27/07/2019)

Teneinde geen precedent te scheppen, gaat het college van burgemeester en schepenen niet in op de vraag van de organisatie van de balloonmeeting om op zaterdag 27 juli 2019 parkeergeld te vragen aan de bezoekers van de balloonmeeting

04.12    Vrije Tijd - Evenementen - De Vrijheid in Zicht - publiciteitsborden en Eikenblad (10 en 14/09/2019)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag van Luitenant- kolonel stafbrevethouder Dirk Audenaert - Provinciecommandant Oost-Vlaanderen om publiciteitsborden te plaatsen aan de invalswegen en om een bericht te publiceren in het Eikenblad (bvb. in de agenda).

04.13 Vrije Tijd - Evenementen - Cyclocross (3/11/2019) - aanvraag gratis gebruik materiaal.

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de vraag van de organisatie van de Cyclocross
om gratis gebruik te maken van de nadars van de Technische dienst.
Hiervoor zal een dossierkost van 30 euro worden aangerekend.
De organisatie dient verdere afspraken te maken met de sportdienst voor wat het parcours betreft.

04.14 Vrije Tijd - Evenementen - aanvraag tijdelijke publiciteit Akzie (voor het Herbakkersfesitval)

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanvraag van Akzie voor het plaatsen van gegalvaniseerde reclameborden van 1 augustus tot 19 augustus 2019. Zij zorgen zelf voor de plaatsing en het weghalen van de borden. De borden mogen de verkeerszichtbaarheid van de andere weggebruikers niet hinderen.

04.15    Vrije Tijd - sport - inrichting bergingen in de buitenbergingen in het sportpark

Het college van burgmeester en schepenen is akkoord om de nieuwe bergingen voor de verschillende sportclubs uit te rusten met stevige , afsluitbare rekken. Het college is akkoord dat deze bestelling wordt geplaatst door Farys bij de firma Vamm Rack.

04.16 Vrije Tijd - Cultuur - advies subsidies gemeenschapvormende projecten

Het college gaat akkoord met het advies van de beoordelingscommissie en voorziet een toelage voor volgende projecten:

-  ‘Armoede door kinderogen’ door Huis van de Mens

-  ‘Dzjuu Fest 2019’ door vzw Dzjuu Toch

- ‘De Verademing’ door PC Sint-Jan Eeklo

- ‘Buiten De Kunst’ door Wijkcentrum De Kring

- ‘Karel van Eeklo’ door EKTT Hermelijn.

04.17 Vrije Tijd - Jeugd - Vraag tot gebruik Blokhutten door Freinetschool

Het schepencollege stelt voor om gebruik te maken van een lokaal in De Kubiek voor de organisatie van de infoavonden van de toekomstige Freinetschool.

04.18 Vrije Tijd - evenementen - VZW Bakfiets - extra promotie HBF 2019

Het college wenst niet dat voor het Herbakkersfestival 2019 extra promotie wordt gemaakt via kleine signalisatie.

Het college beslist dat voor het Herbakkersfestival 2019 extra promotie kan worden gemaakt via het elektronisch scherm tijdens Eeklo Beach.

Het college wenst dat alle grote evenementen in de stad (tot en met september) vermeld worden op het elektronisch scherm (bvb back2school, Dzjuu fest, Kaaiken ……).

Voor het maken van promotie tijdens de Balloonmeeting dient de vzw Bakfiets zelf contact op te nemen met de organisatoren.

04.19 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - vraag eenmalige standplaats wekelijkse markt.

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst markten en foren om Matthew Van Camp - onder de gewone voorwaarden- een standplaats te laten innemen op de donderdagmarkt van 25 juli a.s., in het kader van de campagne “Ode Aan Het Brood”.

05 Te bespreken punten

05.01 Algemeen Bestuur - Heldenpark - Huurovereenkomst pop-up Chalet - Toewijzing

college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het verslag van nazicht en gunt de opdracht voor de uitbating van de pop-up in de Chalet Heldenpark aan bvba De Zoeten, vertegenwoordigd door Karel Van Brantegehem, tegen een maandelijkse huurprijs, met ingang van 1 augustus 2019.

Na ondertekening van de huurovereenkomst, worden de sleutels zo snel mogelijk overhandigd aan de vertegenwoordiger van bvba De Zoeten. 

05.02 Algemeen Bestuur - Rechtszaken - Klachtneerlegging tegen raadslid 

05.03 Algemeen Bestuur - ICT - Wifi aan Blokhutten.

Het college gaat niet in op de vraag om wifi te voorzien in de Blokhutten. De jeugddienst kan gebruik maken van de reeds voorziene verbinding met kabel. Het Herbakkersfestival kan gebruik maken van 4G.

05.04 Algemeen Bestuur - ICT - Firewall en bandbreedte

Het college gaat akkoord met het prijsvoorstel van Proximus voor de verhoging van de bandbreedte en beslist onze firewall uit te besteden aan hen  volgens hun overeenkomst.

05.05 Algemeen Bestuur - Budgetverhoging ICT - Budgetverhoging voor hardware

Het college gaat niet in op de vraag van de ICT dienst tot budgetverhoging voor hardware. Indien zich bijkomende vragen voor de aanschaf van hardware stellen, dient dit opnieuw aan het college te worden voorgelegd.

05.06 Algemeen Bestuur - Communicatie - opnemen stadsfilm

Het college wenst de opdracht voor het maken van een stadsfilm te verfijnen en hiervoor, in samenspraak met schepen De Waele, de dienst communicatie en de aankoopdienst een opdracht/bestek uit te werken dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van 30 juli.
Om in afwachting van een definitieve toewijs toch reeds zomerse beelden te kunnen opnemen van de grote evenementen, vraagt het college de piste te bekijken om op afroep iemand aan te stellen die beelden kan maken (tegen uurtarief). Deze beelden moeten worden afgestaan aan de stad.

05.07 Algemeen Bestuur - Afbraakwerken AZ Alma - Arbeidsongeval van 5 oktober 2018 - aanstellen raadsheer.

05.08    Wonen, Leven & Ondernemen - Woonbeleid - Ruilen van de gronden op de hoek van de Schaperij- en de Spoorwegstraat

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van september worden voorgelegd.

05.09    Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verkaveling Pijkensakker - voorstellen mbt onderhoud......

Het college beslist het voorstel mee te nemen bij de besprekingen van de meerjarenplanning enerzijds en anderzijds dar er in het najaar met de milieuraad een dialoog met diverse wijken zal worden opgestart om naar wensbeelden voor elke wijk te komen. 

05.10 Mobiliteit & Werken - Landschappelijk ontwerp middenberm N9

Aan het studiebureau kan opdracht worden gegeven om optie 2 verder uit te werken, rekening houdend met volgende opmerkingen

- het gaat hier om een tijdelijke invulling; er mag dus binnen x-aantal jaren geen probleem bestaan om de beplantingen opnieuw te verwijderen of te herplaatsen binnen de stad

- er dient een andere naam te worden gekozen voor het concept

- er moet rekening gehouden worden met de oversteekbaarheid van de middenberm

- wat de beplanting betreft, kiest het college voor meer bomen en hagen bij het binnenkomen en uitrijden van het centrum. Bij het doorrijden van het centrum moet eerder bebloeming worden voorzien.

05.11 Vrije Tijd - Evenementen - Ethias cross - buurtfeest sportlaan: gebruik Blokhutten en Sportlaan (7-8/09/2019)

Er zal een overleg worden georganiseerd met de dienst evenementen, sportdienst en Bart Vermeire, teneinde tot een oplossing te komen.

05.12 Vrije Tijd - sport - overeenkomst Ethias Cross op 8 september 2019.

Het college gaat akkoord met de overeenkomst aangaande de Ethias Cross op 8 september 2019.

De ondertekende versie zal worden overgemaakt aan VZW SPORTIDEE

05.13 Vrije Tijd - sport - huurovereenkomst voor gebruik van de duikerslokalen  in het sportpark - verduidelijking

In afwijking van zijn vorige beslissingen beslist het college dat voor Duikclub De Kreeft en de Aktieve Duikschool een huurprijs van 15 euro zal worden aangerekend voor het gebruik van de berging. Het gebruik van de nutsvoorzieningen zal apart worden aangerekend.
In geval van misbruiken beslist het college over verdere stappen.

05.14 Vrije Tijd - sport - SPORTPARK EEKLO: BTW-afspraken FARYS, afwijkende regeling bij niet-sportief gebruik Evenementenzaal

Het college gaat niet in op het voorstel om de exploitatie van de Evenementenzaal voor niet-sportief gebruik eveneens over te dragen aan de Divisie Secundaire Diensten-Sportbeheer van Farys-TMVW.

05.15 Vrije Tijd - cultuur - EKTT Hermelijn - organisatie tentoonstelling - vraag gebruik Jeneverhuis.

Het college beslist dat de benedenverdieping van het Jeneverhuis ter beschikking kan worden gesteld worden gesteld van EKTT Hermelijn van 16 tot en met 30 september 2019 voor de organisatie van een tentoonstelling en het opvoeren van een eenakter.

Het college verleent toelating om dranken te bedienen aan de inkom van het Jeneverhuis.

05.16 Mobiliteit & Werken - gemeentebestuur Kaprijke - principiële vraag aanpak Vrombautstraat

Het college volgt het voorstel van Kristof De Spiegeleire, diensthoofd grondgebiedszaken, om dit dossier te bespreken binnen de meerjarenplanning. Het college stelt dat het niet mogelijk is om momenteel een bindend antwoord te geven.

06 Kennisgevingen

06.01 Algemeen Bestuur - Consultancy voor data, internet en VoIP. - Antwoord op vraag over consultancy voor data, internet en VoIP

Het college gaat hiermee akkoord.

06.02 Veiligheid - Preventie - Kwartaalverslag interne preventiedienst

Het college neemt kennis van het kwartaalverslag van de interne preventiedienst.


Zoeken