Direct naar hoofdmenu / zoekveld

zitting van het schepencollege van 11 juni 2019

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 11 juni 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag zitting college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2019

Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2019 wordt goedgekeurd

 

01.02 Algemeen Bestuur - ICT - WiFi as a service - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Het bestek en de raming voor de opdracht ICT - WiFi as a service , worden goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

01.03 Algemeen Bestuur - Facility - Verkoop afgedankt materiaal - goedkeuring uitslag veiling

Het schepencollege gaat akkoord om de materialen te verkopen aan de bieders met het hoogste bod.

Het schepencollege gaat akkoord om de materialen waarvoor geen biedingen werden gedaan, zijnde:

Lot 4_houten europalletten ± 98 stuks hier te houden

Voor de materialen waarvoor geen bod werd gedaan, zal vanuit de dienst grondgebied de nodige stappen gezet worden om zo snel mogelijk de goederen naar Kringwinkel/schroothandel/recyclagepark af te voeren.


01.04 Algemeen Bestuur - BKO @bij - Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk - Goedkeuring vorderingsstaat 4 + vorderingsstaat 5

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 en 5 van PIC bvba, voor de opdracht ‘Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefskerk’ .

 

01.05 Wonen, Leven & Ondernemen - Wegbermen - Ecologisch maaien wegbermen Eeklo en Kaprijke dienstjaar 2019 - Goedkeuring gunning

De opdracht “Ecologisch maaien wegbermen Eeklo en Kaprijke dienstjaar 2019” wordt gegund aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde Vincent Welvaert bvba.

 

01.06 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement Campus Run (vrijdag 27/09/2019)

Het college keurt het politiereglement goed naar aanleiding van de organisatie van de Campusrun op 27 september 2019, mits naleven van de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 6 mei 2019.

 

01.07 Vrije Tijd - Evenementen - Geluidsafwijking: kermis in de zoete parel (20/06/2019)

Het college verleent een afwijking van de geluidsnormen van besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 voor Kermis in de Zoete parel die doorgaat tussen donderdag 20 juni en zondag 23 juni 2019.

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving/handhaving - kennisname vonnis

Het college  neemt kennis van het vonnis van het Openbaar Ministerie van 19 februari 2019 ten laste van De Sutter Peter en De Rocker Jenneke betreffende het zonder een stedenbouwkundige vergunning:

Plaatsen van een kunststof dak en terras in klinkerverband op een overwelving;

Maken van een opening in een garage en te voorzien van een deur.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving/handhaving - kennisname vonnis

Het college neemt kennis van het vonnis van het Openbaar Ministerie van 20 november 2018 ten laste van Dellaert Dirk betreffende het zonder of in strijd met de stedenbouwkundige vergunning van 16 maart 2010:

Aanleggen van bijkomende verharding in kasseien in de voortuinstrook links van de toegangsweg;

Aanbrengen van een houten constructie ter versteviging van het talud van de baangracht.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies beroepsprocedure omgevingsvergunningsaanvraag

Het voorwaardelijk gunstig advies van het college van 8 januari 2019 blijft integraal gehandhaafd.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing/schenking onroerend goed

Het college neemt kennis van de vraag van notaris Boone van 21 mei 2019 tot het afsplitsen/schenken van een perceel grond met garage, kadastraal gekend als Eeklo 1ste afdeling sectie D, deel van nr. 29K, met een oppervlakte van 140,12m², waarbij de bestaande bestemming van garage en tuin met recht van uitweg ongewijzigd blijft. Het college merkt op dat zich op het resterende deel van het perceel een rijwoning met tuin bevindt. Conform de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het versterken van de woonkwaliteit in Eeklo dient er bij de ééngezinswoning nog een tuin te resteren met een minimale oppervlakte van 20 m².

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - beslissing Deputatie inzake beroepsprocedure aanvraag omgevingsvergunning

Het college  neemt kennis van het besluit van de deputatie  inzake het ingestelde beroep van mevrouw Hilda De Ridder tegen de omgevingsvergunning verleend door het college op 2 oktober 2018 aan de nv VSO RVT dr. J. Coppens voor het bouwen van een woonzorgcentrum en 71 woonentiteiten met omgevingsaanleg en slopen loods en bestaand woonzorgcentrum. De deputatie heeft in deze zaak geen beslissing genomen wegens intrekking van het beroep. De beslissing van de stad wordt hierdoor uitvoerbaar.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Industrielaan 20

Het college verleent vergunning aan de heer Van Tomme Kurt inzake het uitbreiden van de bestaande loods voor het vervaardigen van aluminium constructies, het bouwen van een opslagruimte en het aanleggen van verharding en een parking.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Asllavaj

Het college verleent vergunning aan  de heer en mevrouw Asllavaj Basri & Musaj Fatjona voor het verbouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw en het aanleggen van de tuin en verharding met wijziging van het niveau maaiveld - regularisatie.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Vandemoortele

Het college verleent vergunning aan  Nv Vandemoortele Eeklo voor het aanleggen van een infiltratiegracht en uitbreiding verpakkingsmagazijn en palettenopslag.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan de heer en mevrouw Dalm Jo & De Staercke Annik, voor het verbouwen van een woning (gevelopening en plaatsen isolatie/crepi).

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - - Longueville

De aanvraag ingediend door de heer Longueville Rudy voor het uitbreiden van een appartementsgebouw met één kamer appartement, wordt geweigerd.

 

 

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - weigering aanvraag omgevingsvergunning - Gent Eurimmo

De aanvraag ingediend door GENT-EURIMMO - de heer Renard Maurice Serge voor het wijzigen van de functie van 

kantoorgebouw met concïergewoning naar een pand met ruimtes voor enkel kantoren, zonder woonfunctie, wordt geweigerd.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 219/129

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemeen Bestuur - Aanvraag verspreiden flyer Air Publiek

Het college verleent toelating aan de Groep Intro vzw om flyers te bussen bij de bewoners rond het Psychiatrisch Centrum om hun event "Air Publiek" kenbaar te maken.

Het college suggereert eveneens om gebruik te maken van de sociale media en de website Uit in Vlaanderen.

 

04.02 Algemeen Bestuur - Aanvraag verkoop t.v.v. De Soroptimisten tijdens braderie

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan De Soroptimisten om koekjes te verkopen voor het goede doel tijdens de braderie op 27, 28 en 29 juni 2019 ter hoogte van lingeriezaak Audace

 

04.03 Vrije Tijd - Evenementen - Huur podium(elementen) Kaaifeesten- Dag van de Klant (05/06/2019)

Het college van beslist om voor de organisatie van Dag van de Klant een beroep te doen op BV Rent voor de plaatsing van het podium op de voorgestelde budgetpost.

 

04.04 Vrije Tijd - dienst evenementen - kandidaat-organisator Belgische kampioenschappen Wielrennen

Het college dankt de organisatoren voor het aanbod, maar beslist geen medewerking te verlenen aan de organisatie van de Belgische kampioenschappen Wielrennen.

 

04.05 Vrije Tijd - buurtfeesten - aanvraag buurtsubsidie

Het college  gaat akkoord met het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de voorziene subsidie te voorzien voor:

- een buurtfeest in de Visstraat op 7 juli 2019

- een buurtfeest in de Herderstraat en Schaapsdreef op 20 juli 2019

- een buurtfeest in de Kriekmoerstraat op 1 september 2019.

04.06 Vrije Tijd - UiTPAS - terugbetalingen verenigingen UiTPAS april 2019

Het college  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de stafmedewerker cultuurparticipatie om de verrekeningen voor de UiTPAS met kansentarief  voor de voorliggende verenigingen/organisatoren voor de maand april 2019 uit te voeren.

 

05 Te bespreken punten


05.01 Algemeen Bestuur - Gemeenteraadscommissie najaar 2019 ev.

Het college stelt voor om de maanden oktober en november een gemeenteraadscommissie te organiseren over het lokaal sociaal beleid en een gemeenteraadscommissie over het meerjarenplan (incl. omgevingsanalyse, beleids- en financiële nota).

De juiste data zullen op een later tijdstip nog worden vastgelegd.

N.a.v. concretere dossiers, die mogelijks in het najaar behandeld worden, kan er nog altijd besloten worden om een extra gemeenteraadscommissie te houden.

 

05.03 Algemeen Bestuur - participatie meerjarenplanning - traject burgers - adviesraden - andere stakeholders

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met bovenstaande methodiek en uitwerking en geeft opdracht om het draaiboek concreet uit te werken.

Deze nota zal tevens worden medegedeeld aan de gemeenteraad.

 

05.06 Vrije Tijd - evenementen - Parkeervrije markt - programma


05.07 Vrije Tijd - sport - goedkeuring aan farys om een ontwerper aan te stellen voor het ontwerp en aanleg van de parking .

Het college vraagt aan Farys om het dossier omtrent het aanstellen van een ontwerper zo vlug mogelijk op te starten.

Het college gaat principieel akkoord met de raming maar maakt voorbehoud mbt de volledige uitvoering van het ontwerp. Het college kiest voor een gefaseerde uitvoering.

 

05.08 Vrije Tijd - sport - offerte voor een visualisatie en doormelding van (kritische) alarmen van het zwembad.

Het college n geeft toelating aan Farys om volgende bestellingen te plaatsen:

1) HVAC: Priva Cloud connector naar TC manager via aannemer Delektro en abonnement Cloud

2) Waterbehandeling: Cloud waarbij via VNC (draaiende op server) het panel wordt overgenomen via aanbieder Visser & Smit met onderaannemer Stefan Baeten

 

05.09 Vrije Tijd - cultuur - De Bende: samenwerking cultuurcentrum en Kunstacademie

Het college gaat niet in op het voorstel tot samenwerking en beslist om voor dit jaar dezelfde regeling toe te passen als vorig jaar, met vrijwilligersvergoedingen, binnen het voor 2019 voorziene budget.

Voor 2020 kan er nieuw voorstel worden ingediend en besproken in de meerjarenplanning.

Het college wijst erop dat op dat de resultaten momenteel zeer goed zijn en dus niet meteen budgetverhoging noodzakelijk is als meerwaarde.

Het college merkt tevens op dat het de bedoeling is om niet bereikte talentvolle jongeren een eerste ervaring te geven in functie van doorstroming naar academie. Zoals vorig jaar overeengekomen, wenst het college dat bij selectie voorrang gegeven wordt aan kandidaten met eerste ervaring.

 

06 Kennisgevingen


06.01 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - Voortijdige beëindiging concessie graf gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud

Het college neemt nota van de aanplakking met betrekking tot de voortijdige beëindiging van het graf van wijlen Diana Van Speybroeck, gelegen op de stedelijke begraafplaats te Eeklo centrum (oud gedeelte) wegel AV nummer 8752.

 

06.02 Wonen, Leven & Ondernemen - LDC Zonneheem - aanvulling en suggesties op besluiten mbt kansentarief en prijsaanpassingen

Het college neemt kennis van deze opmerkingen en suggesties. Het college blijft bij het eerder ingenomen standpunt. Tijdens de zitting van de gemeenteraad staat het voorstel van het college geagendeerd. De gemeenteraad zal zich uitspreken over het voorstel van het college.

 

06.03 Vrije Tijd - Jeugd - Verdieping toekomstvisie Blokhuttensite

Het college neemt kennis van deze nota

 

07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken