Direct naar hoofdmenu / zoekveld

zitting van het schepencollege van 28 mei 2019

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 28 mei 2019

 

 

 

 

01 Routinebeslissingen


01.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag vergadering college van burgemeester en schepenen van 21 mei 2019.

Het verslag van de vergadering van het college van 21 mei 2019 wordt goedgekeurd.

 

01.02 Algemeen Bestuur - ICT en communicatie - Vernieuwing website - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek voor de vernieuwing van de website wordt goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

 

01.03 Algemeen Bestuur - Technische ondersteuning Gemeenteraad en OCMW-Raad

Het college stemt in met de opdracht ‘technische ondersteuning gemeenteraad en OCMW-raad De opdracht wordt voor telkens 3 raden vastgelegd en gegund aan de firma BV Rent bij wijze van aanvaarde factuur.

 

01.04 Mobiliteit & Werken - Aanstellen van een ondersteunende ontwerper op afroep t.e.m. 2025 - gunning

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde de tijdelijke vereniging G.R.A.S. - Goegebeur.

 

01.05 Vrije Tijd - Kunstacademie - Vervangen van asbesthoudende kleibakken

De aankoop van de 8 plastieken bakken wordt gegund aan de firma Plasticbac, bij wijze van aanvaarde factuur.


01.06 Vrije Tijd - Evenementen - Politiereglement Provinciale schapenprijskamp (14/07/2019)

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van de provinciale schapenprijskamp op 14 juli 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 17 mei 2019.

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning verleend door de Deputatie aan ov IVM

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie  waarbij er een omgevingsvergunning wordt verleend aan ov IVM voor het veranderen door uitbreiding groencompostering + bijstelling. Het verzoek tot bijstellen van de milieuvoorwaarden wordt ingewilligd.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies omgevingsvergunning- Ecopower cvba

De aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door cvba Ecopower, wordt gunstig geadviseerd.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed

Het college neemt kennis van de vraag van notaris Frank Desmet tot het afsplitsen van een deel grond, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sectie A, deel van nr. 748L, met een oppervlakte van 216,65 m², met als doel een opstalrecht te verlenen, om er een loods op te bouwen. Het college merkt op dat de voorwaarden die gesteld zijn bij het verlenen van de omgevingsvergunning van 5 februari 2019, strikt moeten gevolgd worden.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed

Het college  neemt kennis van de vraag van notaris Philip Bauwens tot het splitsen van een groter eigendomsgeheel, kadastraal gekend onder Eeklo 2de afdeling sectie E, nrs. 172M, 174C, 173G, 175H, 176G, 176H, 179H, 179L, 179K en 183/02C in twee loten. Deze loten zijn bestemd als grond. Het college merkt op dat artikel 4.2.15 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening dient worden nageleefd.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed

Het college behandeld de vraag van notaris Bart De Jaeger tot het splitsen van twee percelen in drie delen grond, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sectie D, nrs. 1055F4 en 1055K4. Op de af te splitsen loten zullen drie meergezinswoningen worden opgericht. Het college merkt op dat de voorwaarden die gesteld zijn bij het verlenen van de omgevingsvergunningen voor het slopen van de bestaande loodsen en bouwen van drie meergezinswoningen van 8 januari 2019, strikt moeten gevolgd worden.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Vergunning wordt verleend aan Nadine De Sutter en Philip Van Zandycke, voor het regulariseren van het samenvoegen van twee woongelegenheden.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Devleesschauwer Leroy-Mimini Klea

Het college verleent vergunning aan de heer en mevrouw Devleesschauwer Leroy & Mimini Klea voor het bouwen van een ééngezinswoning en een afzonderlijke garage.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Het college verleent vergunning aan  bvba Landmeetkundig Bureau Daeninck-Audenaert voor het verkavelen van de gronden in twee loten halfopen en één lot gesloten bebouwing voor ééngezinswoningen

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning

Het college verleent vergunning aan nv Stigt voor het bouwen van 54 appartementen en een ondergrondse parking na slopen bestaande bebouwing.

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Weigering aanvraag omgevingsvergunning - Thys Kurt

De aanvraag van de heer Thys Kurt voor het bouwen van een meergezinswoning na het slopen van de bestaande bebouwing wordt geweigerd.

 

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen  omgevingsvergunning - bijstellen verkavelingsvoorschriften

Het college verleent vergunning aan  Verstraete Tineke voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften m.b.t. de voor- en zijtuin

 

02.12 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen omgevingsvergunning - Verstraete Tineke

Het college verleent vergunning aan Verstraete Tineke voor het regulariseren van een omheining ter ondersteuning van een klimophaag

 

02.13 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - Verlenen omgevingsvergunning - Demeester Timothy

Het college verleent vergunning aan  Demeester Timothy voor het regulariseren van één van de twee bestaande haaks op de gevel geplaatste publiciteitsborden,  evenwel zonder verlichting.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene Financiering - bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijst 2019/116.

 

04 Kleine beslissingen


04.01 Algemeen Bestuur - Gemeentelijke administratieve sancties - Geannuleerde gasboete.

Het college beslist geen beroep aan te tekenen.

 

04.02 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Dag van de Collectiviteiten (Ethias) 13 juni 2019

schepen Marc Windey wordt afgevaardigd

 

04.03 Algemeen Bestuur - ICT - beamers huren - Beamers huren via het BaaS-principe


04.04 Algemeen Bestuur - Adviesraden - advies nota voorzittersoverleg 2.0 8 mei 2019

Het college neemt kennis van deze nota en volgt het advies van de administratie.

Het college neemt kennis dat schepen Danny Smessaert de planning en werking van de welzijntoets aan het voorzittersoverleg heeft toegelicht. Het college gaat akkoord met het voorstel om vanuit het college zelf geen ere-voorzitterschap toe te kennen. Het college gaat akkoord om op zondag 7 juli om 11u de ‘afsprakennota adviesraden/beheersorganen’ te ondertekenen op het Herbakkersplein. Het neemt kennis van het voorstel van het voorzittersoverleg om een ‘ABC-raad Cultuur’ op te richten.

 

04.05 Algemeen Bestuur - participatie - Artistiek project elektriciteitskasten - verduidelijking participatie

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het voorstel van Tree Company te volgen: de eerste boxen worden zonder inspraak aangepakt door de kunstenaars. De ontwerpen worden voorgelegd aan het college. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de kwaliteit van het gebruikte materiaal en de voorgestelde prints.

 

04.06 Algemeen Bestuur - Facility - aankoop nieuwe schrobzuigmachine sportpark

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Annelies De Clercq, technisch medewerker schoonmaak, om via Farys een nieuwe schrobzuigmachine Wetrock ‘type Scrubo’ aan te kopen bij de firma Alpheios

 

04.07 Wonen, Leven & Ondernemen - markten en foren - inname standplaats jaarmarkt

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de dienst markten en foren wat betreft de plaats- en standrechten en vrijstelling retributie.

 

04.08 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - subsidiedosser Woonwijzer Meetjesland 2020-2025

Het college geeft principieel goedkeuring aan de projectuitvoerder SOM vzw voor het voorbereiden van een nieuw subsidiedossier en gaat principieel akkoord om:

de intergemeentelijke samenwerking te hernieuwen voor een periode van 2020 tot en met 2025.

de basisdienst-verleningsbijdrage te begroten in de meerjarenplanning.

de dienstverlenings-bijdrage woningkwaliteit te begroten in de meerjarenplanning.

de dienstverlenings-bijdrage voor leegstand te begroten in de meerjarenplanning.

 

04.09 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Natuurbeheerplan Galgenhof

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorliggend natuurbeheerplan en het toegankelijkheidsreglement.


04.10 Vrije Tijd - Kunstacademie - Huur garagebox voor de Kunstacademie

Het college gaat akkoord met het verder huren van een garagebox voor de Kunstacademie.

 

04.11 Vrije Tijd - sport - aankoop sportmateriaal via Farys

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Farys om volgende sportmaterialen aan te kopen:

- 4 verplaatsbare voetbaldoelen bij de firma D&D

Het college vindt het belangrijk dat er voldoende recreatieve middelen zijn om zwembad aangenaam te maken. De aankoop van een opblaasbare structuur voor het zwembad bij de firma Danske wordt goedgekeurd.

 

04.12 Vrije Tijd - Sport - Organisatie "Dag van de vrije tijd" in Sportpark Eeklo

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de vrijetijdsdiensten om op zondag 15 september 2019 de "Dag van de vrije tijd" te organiseren en hiervoor personeelsinzet te voorzien. Het project kan verder worden uitgewerkt.


04.13 Vrije Tijd - Evenementen - Pop up zomerbar KOTK 13/07/2019

Gezien het hier een eenmalige activiteit betreft op privé-eigendom, verleent het college van burgemeester en schepenen toelating aan dhr. Stijn Buysse om een zomerbar te organiseren op privé domein voor KOTK op 13 juli 2019, binnen de wettelijke voorschriften.

 

04.14 Algemeen Bestuur - Voertuigen - Verkoop afgedankte voertuigen - rechtzetting

Het college gaat akkoord om in afwijking van zijn beslissing van 30/04/2019 de tractor Case te gunnen aan Stefan Heremans en de Opel Movano 2  aan Autohandel Pieter Jan.


05 Te bespreken punten


05.01 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Kader organisatiebeheersing

Dit dossier wordt aan de gemeenteraad van 17 juni 2019 voorgelegd.

 

05.02 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Jaarverslag organisatiebeheersing 2018-2019

Dit dossier wordt aan de gemeenteraad van 17 juni 2019 voorgelegd.

 

05.03 Algemeen Bestuur - SVPP - Generatie rookvrij: borden aan de scholen en proefprojectrookvrij speelplein

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord om partner te worden van het project "Generatie Rookvrij" en het "Charter Alliantie voor een Rookvrije Samenleving" te ondertekenen.

Het college wenst evenwel bijkomende info met betrekking tot de kosten voor banners en borden, locatie (eventueel ook openbare gebouwen), …

Hierover dient opnieuw feedback te worden gegeven aan het college.

 

05.04 Algemeen Bestuur - participatie - adviesraden - huishoudelijke reglementen

Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de diverse opnieuw samengestelde adviesraden om het huishoudelijk reglement te herwerken zodat het strookt met de afspraken in de afsprakennota.

 

05.05 Algemeen Bestuur - Facility - Uitbreiden van de bevoegdheid van de gebouwendeskundigen als bestellers - aanvulling

Het college van burgemeester en schepenen gaat er mee akkoord om de bevoegdheid van de gebouwendeskundigen als bestellers uit te breiden:

- in dringende gevallen,

- na telefonisch akkoord van de bevoegde schepen en mits schriftelijke bevestiging van hetgeen werd afgesproken (per mail).

- elk meerwerk hoger dan het vooropgestelde bedrag zal op de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen worden gerapporteerd, samen met de stand van de nog beschikbare kredieten na toewijs van het meerwerk.

Dit geldt ook voor de gebouwendeskundige bij het OCMW.

 

05.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter bespreking - voorontwerp aangepast plan heraanleg parking Stationsstraat 61

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorliggend voorontwerp voor de aanleg van de parkeerzone achteraan perceel 803S2. Een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning volgens dit ontwerp kan ingediend worden.

 

05.08 Wonen, Leven & Ondernemen - Afvalbeheer - Vervangen glasbollen door ondergrondse glascontainers

Het college van burgemeester en schepenen hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de technisch coördinator om op volgende locaties (in samenspraak met IVM) ondergrondse glasbollen te voorzien:

• PTI / COLRUYT

• Galgenstraat i.f.v. herinrichting

• Burggravenstraat

• Van De Woestijneplein

• Site sportpark

• Brugsesteenweg t.h.v. de ovonde

Het college merkt op dat er tevens 2 ondergrondse glasbollen zijn voorzien bij de omgevingsaanleg van het Wilgenpark.

 

05.09 Welzijn - Lokaal Dienstencentrum - Prijsaanpassing LDC Zonneheem

Dit dossier zal aan de gemeenteraad van juni worden voorgelegd.

 

05.10 Welzijn - Lokaal Dienstencentrum - Evaluatie kansentarief LDC Zonneheem

Het college neemt kennis van de evaluatie van het kansentarief voor warme maaltijden en vervoer op maat en het advies van de centrumraad aangaande de evaluatie van het kansentarief.

Het college beslist om het kansentarief voor warme maaltijden en vervoer op maat te behouden en het kansentarief voor vervoer op maat verder uit te werken.

Het college beslist dat vanaf 2020 de kredieten voor het kansentarief op het OCMW-budget worden overgedragen naar het budget van LDC Zonneheem.

 

05.11 Wonen, Leven & Ondernemen - toerisme - Jachthaven - VZW Eyk - plaatsen tijdelijke containers.

Het college verleent tijdelijke toelating van 3 maanden voor het opstellen van beide containers.

 

05.12 Vrije Tijd - Cultuur - Eekloverdag - Vlaanderen Zingt

Het college beslist dat ‘Vlaanderen Zingt’ wordt georganiseerd op het Herbakkersplein op 7 juli 2019 in samenwerking met de werkgroep ‘Eekloverdag’ onder de vlag van Eekloverdag. Het college gaat akkoord dat er een fietszoektocht en een barbecue worden georganiseerd voorafgaand 'Vlaanderen Zingt'. Hiervoor zal een budgetwijziging worden voorzien in de begroting van CC. Er zullen tevens subsidies worden aangevraagd ‘Vlaanderen Feest’.

 

06 Kennisgevingen


06.01 Wonen, Leven & Ondernemen - VOKA - Uitreiking Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Het college neemt kennis van deze uitnodiging.

 

07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel


09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken