Direct naar hoofdmenu / zoekveld

zitting van het schepencollege van 30 juli 2019

SCHEPENCOLLEGE

 

dinsdag 30 juli 2019

 

 

01 Routinebeslissingen


01.02 Mobiliteit & Werken - vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Het college machtigt de heer Seremet Ion, om een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te exploiteren met 1 voertuig met het herkenningstekens stad Eeklo 0014, voor een periode van 5 jaar, zijnde van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2024. 


01.03 Mobiliteit & Werken - Vergunning  exploitatie van een dienst voor verhuren van voertuigen met bestuurder - regularisatie

De vergunning van de heer Mohamed Abdi, afgeleverd op 3 mei 2016 door het college wordt uitgebreid met een tweede voertuig met herkenningsteken 0029 Stad Eeklo.

 

01.04 Mobiliteit & Werken - Wegenonderhoud 2019 - goedkeuring vorderingsstaat 6

Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 6 van C-DS bvba, voor de opdracht “Wegenonderhoud 2019-2022”

 

01.05 Mobiliteit & Werken - Wegen - Brugsesteenweg - integrale heraanleg gedeelte tussen ovonde en Sint-Jansdreef - VS9bis

Het college keurt de vorderingsstaat 9bis en factuur met ref. nr. 906072 voor de opdracht “Brugsesteenweg - integrale heraanleg gedeelte tussen ovonde en Sint-Jansdreef” goed.

 

01.06 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken - ambtshalve schrappingen

personen worden ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister/vreemdelingenregister op 30 juli 2019.


01.07 Welzijn - Woon- en zorgcentra - Flatjes Zonneheem - renovatie ramen 2019-2021 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunning  (3)

Het bestek met nr. B072-2019 en de raming voor de opdracht “DC Zonneheem - flats - renovatie HEFSCHUIFRAMEN 2019-2021”, die werden goedgekeurd in zitting van schepencollege van 22 januari 2019 blijven ongewijzigd. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.


01.08 Vrije Tijd - Kinderopvang - Aankoop meubilair BKO @BIJ - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

Het bestek met nr. B099-2019 en de raming voor de opdracht “Aankoop meubilair BKO @BIJ”, worden goedgekeurd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De voorgestelde ondernemers zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

01.09 Vrije Tijd - Evenementen - Boekweitstraat : politiereglement (10/08/2019)

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Boekweitstraat op 10 augustus 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 5 juli 2019.

 

01.10 Vrije Tijd - Evenementen - Zomer in Zonneheem: Politiereglement (12-15 augustus 2019)

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van "Zomer in Zonneheem" van 13 tot en met 15 augustus 2019 wordt goedgekeurd volgens de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 5 juli 2019.

 

01.11 Vrije Tijd - KA! - Vervangen van de stoelen in de muzieklokalen

Het college gaat akkoord met de aankoop van 120 stoelen, waarvan 70 in kobaltblauw en 50 in bordeaux.  voor de klaslokalen muziek bij de firma Vanerum. De opdracht wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur.

 

01.12 Vrije Tijd - Evenementen - Rommelmarkt Balgerhoeke : politiereglement (25/08/2019)

Het politiereglement naar aanleiding van de organisatie van de rommelmarkt te Balgerhoeke op 25 augustus 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden opgenomen in het advies van de politie van 5 juli 2019.

 

01.13 Vrije Tijd - Evenementen - Buurtfeest Stuivenberg: politiereglement (25/08/2019)

Het politiereglement naar aanleiding van het buurtfeest in Stuivenberg op 25 augustus 2019 wordt goedgekeurd in de voorwaarden van het advies van de politie van 5 juli 2019.

 

02 Omgeving


02.01 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving - omgevingsvergunning afgeleverd door de Deputatie aan Fluvius System Operator cvba

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie  van 4 juli 2019, waarbij aan Fluvius System Operator cvba een omgevingsvergunning werd verleend voor hetplaatsen en exploiteren van een nieuwe distributiecabine met een transformator van 630 kVA.

 

02.02 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - ter kennisgeving-J. Buyckstraat 25-verg.bijstellen verk.opp.bijgeb.-weig. verhard. voortuin

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 4 juli 2019 inzake het beroep tegen de weigering van 26 februari 2019 van het bijstellen van de verkavelingsvergunning m.b.t. de max. oppervlakte bijgebouw in de achtertuin en de max. breedte verharding in de voortuinstrook. De deputatie verleent de vergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvergunning m.b.t. de oppervlakte van bijgebouwen; de deputatie weigert het bijstellen van de verkavelingsvergunning voor het uitbreiden van de verharding in de voortuinstrook.

 

02.03 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - art. 5.2.2. - Kerkstraat 110/116 

Het college de vraag, tot het splitsen van een appartementsgebouw met afhankelijkheden en grond, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sie. D nr. 157T, behandeld. Het goed is bestemd om onder het statuut van mede-eigendom te plaatsen.

 

02.04 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - splitsing onroerend goed - art. 5.2.2.-Rabautstraat 1A 

Het college heeft de vraag, tot het splitsen van een building met achterliggende garages, met afhangen op en met grond, kadastraal gekend onder Eeklo 1ste afdeling sie. D nr. 3a 49ca, behandeld. De bestemming van de goederen is de volgende: 4 garages met vestiging recht van overgang. Er wordt opgemerkt dat: één van de garageboxen verplicht moet verhuurd of verkocht worden bij het appartement dit ingevolge de stedenbouwkundige vergunning van 12 oktober 2010.

 

02.05 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Raverschootstraat 107

Het college verleent vergunning voor het bouwen van 4 woningen.

 

02.06 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - aktename melding - Blakstraat 49

Het college neemt akte van de melding ingediend, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, zijnde de exploitatie van een bovengrondse propaangastank van 1.000 liter voor verwarming en huishoudelijk gebruik.

 

02.07 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies aanvraag omgevingsvergunning - Gentsesteenweg 60)

De vraag, voor het plaatsen van een vacaturebord t.b.v. Victor Buyck Steel Construction, ingeplant op 0,50 m achter de rooilijn, met een breedte van 1,95 m en een totale hoogte van 4 m (palen met een hoogte van 1,45 m; het bord heeft een hoogte van 2,55 m) wordt gunstig geadviseerd mits de totale hoogte van het bord beperkt blijft tot 3 m.

 

02.08 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - advies aanvraag omgevingsvergunning - Nieuwendorpe 30 - Ecopower cvba

Het college verleent gunstig advies aan de vraag tot omgevingsvergunning ingediend door cvba Ecopower, voor het verder exploiteren van een windturbine.

 

02.09 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Schaperijstraat 66

Het college verleent vergunning voor het verbouwen van een woning tot kinderopvang, met uitsluiting van de verhardingen.

 

02.10 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen van een omgevingsvergunning - Veldekens 27

Het college verleent vergunning voor het verbouwen van de ééngezinswoning en slopen van bijgebouwen.

 

02.11 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Kriekerij 8 

Het college verleent vergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, met uitsluiting van het oostelijk deel van de verharding in de voortuin.

 

02.12 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Gentsesteenweg 59 

Het college verleent vergunning voor het plaatsen van voorgevelisolatie en een nieuwe gevelsteen na het verwijderen van de oude gevelsteen.

 

02.13 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Roze 48

Het college verleent vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning,  met uitsluiting van het verlagen van het raam in de zijgevel van de bestaande aanbouw.


02.14 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning met uitsluiting van het tuinhuis - Veldbiesstraat 23

Het college verleent vergunning voor het uitbreiden van de ééngezinswoning met een nieuwe aanbouw van 33.4 m². Het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op het bouwen van het tuinhuis wordt uit de vergunning gesloten.

 

02.15 Wonen, Leven & Ondernemen - omgeving - verlenen omgevingsvergunning - Molenstraat 75 

Het college verleent vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning.

 

03 Bestelaanvragen en mandaten


03.01 Algemene Financiering - Bestelaanvragen

Het college hecht zijn goedkeuring aan de voorgelegde bestelaanvragen.

 

03.02 Algemene Financiering - Mandaten

Het college stelt de rekeningen betaalbaar, gehecht aan de mandatenlijsten 2019/156 en 158

 

04 Kleine beslissingen


04.02 Algemeen Bestuur - Afbraakwerken AZ Alma - Arbeidsongeval van 5 oktober 2018 - aanstellen raadsheer - wijziging.

Het college  gelast, Commit Law Firm, om de stad bij te staan in dit dossier en de procedure omtrent de aansprakelijkheid van Stad Eeklo betreffende het arbeidsongeval van 5 oktober 2018 tijdens de afbraak van het oude ziekenhuis.

 

04.03 Mobiliteit & Werken - VVRR Gent ondersteuning door Veneco - VVRR Gent ondersteuning door Veneco

Het college gaat niet in op het voorstel van Veneco om zich inhoudelijk bij te laten staan in de ambtelijke vervoerregioraad.

 

04.04 Mobiliteit & Werken - Kaaistraat 66, parkeerplaats mindervalide - Kaaistraat 66, parkeerplaats mindervalide

Gezien inname openbare weg enkel kan voor laden/lossen/stilstaan, gaat het college niet in op het voorstel tot inname openbaar domein.


04.05 Mobiliteit & Werken - Boelare 10/1, parkeerplaats mindervalide - Blommekens 10/1, parkeerplaats mindervalide

Gezien het college enkel de aanleg van parkeerplaatsen voor mindervaliden voorziet aan openbaregebouwen gaat het college niet akkoord om een parkeerplaats mindervalide aan te brengen ter hoogte van Blommekens 10/1.

 

04.06 Mobiliteit & Werken - Calvarieberg parkeerproblemen - Calvarieberg parkeerproblemen

Het college beslist de huidige toestand te behouden.


04.07 Mobiliteit & Werken - VVSG bevraging mobiliteit - VVSG bevraging mobiliteit

Het college geeft zijn akkoord om mee te werken aan de bevraging mobiliteit.

 

04.08 Mobiliteit & Werken - VVRR Gent - oproep EFRO project mobipunt - VVRR Gent - oproep EFRO project mobipunt

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om via VVRR Gent het project mobipunt in te dienen. Het indienen van dergelijk project is in overeenstemming met het mobiliteitsplan. De aanvraag is derhalve wenselijk omdat Eeklo regionaal mobipunt aan het station nodig heeft.

Het college merkt wel op dat een meer concrete uitwerking dient te worden opgenomen in de aanvraag.

 

04.09 Mobiliteit & Werken - inname openbaar domein - facturatie vergunning inname openbaar domein vanaf 1 mei 2019.


04.10 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Kerstboominzameling I.V.M.

Het colege gaat akkoord met het voorstel van IVM om een kerstboominzameling in januari 2020 te organiseren in Eeklo. De inzameling gaat door op de volgende locaties:

- Parking Sportpark

- Plein Balgerhoeke

 

04.11 Wonen, Leven & Ondernemen - Groene ruimte - Heroriëntering van krediet naar zitmaaier

Het college stemt in met de heroriëntering van het beschikbare budget voor de aankoop van onkruidwering met branders naar de aankoop van een kleine zitmaaier.


04.12 Vrije Tijd - Evenementen - vastlegging budget Eeklo Beach - regularisatie beslissing college.

Het college stelt het budget ter beschikking van Eeklo Beach, zoals vastgelegd in zijn zitting van 18 juni 2019.


04.13 Vrije Tijd - evenementen - Eeklo Beach - bijkomende offerte PA

Het college gaat niet akkoord met deze offerte.

 

04.14 Vrije Tijd - Sport - overeenkomst Ethias Cross op 8 september 2019 - aangepaste overeenkomst.

Het college gaat akkoord met deze aangepaste overeenkomst.

 

04.15 Vrije Tijd - dienst evenementen - aanvraag tijdelijke publiciteit Akzie - inschrijvingen PCVO Meetjesland

Rekening houdend met het advies van AWV gaat het college niet in op de aanvraag van Akzie voor het plaatsen van gegalvaniseerde reclameborden vanaf 10 augustus voor de aankondiging van de inschrijvingen PCVO Meetjesland.


04.16 Vrije Tijd - dienst evenementen - Helden in het park - vraag voor gebruik extra materiaal

Het college van burgemeester en schepenen gaat er mee akkoord dat de dompelpomp met vlotter en aansluitende darm van 40 m en betonkuip ook wordt ontleend voor Helden in het park. N9 dient deze zelf af te halen in het magazijn en ook transport te voorzien naar en van het Herbakkersfestival.

 

04.17 Vrije Tijd - dienst evenementen - Tractorenrondrit op 15 augustus 2018 - Aanvraag inname parkeerplaatsen J-F Willemsplein

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating om met een stoet van tractoren door het centrum van Eeklo te rijden op 15 augustus 2019.

Er wordt gevraagd om hetzij de route, hetzij de datum aan te passen zodat wel vergunning kan worden verleend.

 

04.18 Vrije Tijd - Evenementen - Special P: fuif voor mensen met beperking -verminderd tarief (2/11/2019)

Gezien het hier een commerciële activiteit betreft, gaat het college gaat niet in op de vraag van VHS Events om voor de organisatie van Special P te kunnen rekenen op het verminderd tarief van 200 euro. De huurprijs van 1.000 euro zal worden aangerekend.

De politie deelt mee dat er beter meer begeleiders en/of zorgkundigen aanwezig zijn dan security.

 

04.19 Vrije Tijd - evenementen - Herbakkersfestival 2019 - bijkomende vragen vzw Bakfiets.

Het college beslist om niet in te gaan op het gebruik en de verhuis van de houten blokken op het Herbakkersplein. Ook dient vzw Bakfiets zelf te voorzien in een generator. De stad leent de generator niet uit. Het college zal zelf een prijsvraag doen voor de toiletwagen en de factuur betalen. 


05 Te bespreken punten


05.02 Algemeen Bestuur - participatie - buurtoverleg - stappenplan

Het college gaat akkoord om met alle betrokken partners uit de diverse wijken in dialoog te gaan en een bijeenkomst te organiseren.

Het college kan zich akkoord verklaren met wijkantennes, maar niet met jobstudenten.

Het college wenst voorlopig nog te wachten met buurtbudgetten. Het college kiest ervoor om eerst de buurten beter toe te leiden naar gemeenschapsvormende projecten.

De vragen van de inwoner uit de wijk Pijkensakker dienen nog even on hold te worden geplaatst. De

vragen dienen ook concreter gesteld te worden.

 

05.03 Algemeen Bestuur - Heldenpark - Concessieovereenkomst Chalet Heldenpark

De concessieovereenkomst chalet Heldenpark zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van september worden voorgelegd.

In de overeenkomst dient te worden opgenomen dat de investeringen die werden gedaan na toewijs van deze concessieovereenkomst zullen worden terugbetaald. De investeringen vóór de toewijs van deze concessieovereenkomst kunnen niet gerecupereerd worden.

 

05.04 Algemeen Bestuur - Rechtszaken - 

 

05.05 Algemeen Bestuur - rechytszaken - Klacht raadslid tegen stad Eeklo i.v.m. dossier ovonde

Het college neemt kennis en zal het besluit ter kennisgeving voorleggen aan de gemeenteraad van 16 september 2019.

 

05.06 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Verlenging van Comeet 2020-2025

Het college gaat principieel akkoord over de cofinanciering.

Dit principieel besluit zal voor 15 augustus e.k. overgemaakt worden aan Comeet.

Het dossier zal tevens geagendeerd worden op zitting van 16 september 2019 van de gemeenteraad.

 

05.07 Algemeen Bestuur - Aankoop voor burgerzaken - Aankoop bioboxonderdelen voor burgerzaken

Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om 2 extra toestellen via Cevi nv aan te kopen als aanvulling van een bestaande biobox van de dienst burgerzaken.

Artikel 2

Hiervoor zullen de nodige budgetten worden voorzien.

 

05.08 Algemeen Bestuur - Voorstel ruil


05.09 Mobiliteit & Werken - Heraanleg Blakstraat en Galgenstraat - Opmerkingen bewoners

Het college hecht zijn goedkeuring aan het voorgelegde ontwerp van antwoord.

Deze brief dient naar alle bewoners van beide straten te worden gestuurd.

 

05.10 Mobiliteit & Werken - Zandvleuge vragen bewoners - Zandvleuge vragen bewoners

Het college gaat akkoord met:

- het beurtelings parkeren opheffen en parkeerstroken aanbrengen; hierdoor kunnen er verkeersborden worden weggenomen wat de leesbaarheid van de weg ten goede komt. Ter hoogte van de weg waar het probleem zich stelt, kan het parkeren dan georganiseerd worden.

- aanbrengen fietssuggestiestroken én

Vooraleer definitieve maatregelen worden genomen en uitgevoerd, wenst het college dat er eerst een nieuw plan (opdracht aan studiebureau Goegebeur) wordt voorgelegd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het heroriënteren van de Zandvleuge in het kader van het doortrekken van R43.

 

05.11 Mobiliteit & Werken - dienstfietsen aankoop - dienstfietsen aankoop

Het college staat positief tegenover het initiatief om, in het kader van duurzame verplaatsingen, nieuwe dienstfietsen aan te kopen.

Het college wenst evenwel dat er eveneens een dossier fietsleaseplan (cfr. dossiers Wachtebeke en Maldegem), wordt opgestart, zodat beide dossiers, aankoop dienstfietsen en fietsleaseplan, tegelijkertijd kan worden behandeld in een zitting van het college. Immers, mogelijks heeft een goed uitgewerkt fietsleaseplan zijn gevolgen voor het aantal aan te kopen dienstfietsen.

 

05.12 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Stallen voertuigen recyclagepark - vraag Politiezone Meetjesland-centrum

Het college gaat akkoord om geen investeringen te doen op het recyclagepark in bijkomende verharding en omheining voor het stallen van de voertuigen. Er moet op zoek gegaan worden naar een alternatieve oplossing. Het college kiest dan ook voor de uitwerking van een systeem geldend in stad Gent (de externe takeldienst verantwoordelijk voor het stallen van de voertuigen.

Het college gaat niet akkoord om een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen voor het aanleggen van verharding voor het stallen van autovoertuigen (IVM dient dan ook de opslag in de loods niet uit de huidige omgevingsvergunningsaanvraag te halen).

De organisatoren van de cyclocross dienen hun resterend materiaal zo vlug als mogelijk uit de loods op te halen (cfr. briefwisseling najaar 2018).

 

05.13 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Voorkooprecht PRUP Zuidelijke omleidingsweg R43

Het college gaat akkoord met de opmaak van een schattingsverslag voor de gronden. Op basis van dit verslag kan binnen de mogelijkheden van de meerjarenplanning een overeenkomst uitgewerkt worden tussen de stad Eeklo,  AWV en Provincie.

 

05.15 Wonen, Leven & Ondernemen - Groene ruimte - Vragen gemeenteraad m.b.t. groenonderhoud

Het college gaat akkoord met het ontwerpantwoord naar de gemeenteraadsleden. De grasstroken in de woonstraten worden zoals voorheen niet onderhouden door onze diensten.

Na de zomer wordt een evaluatie gemaakt. N.a.v. hiervan kan een dossier houdende de wijziging van artikel 98 van het algemeen politiereglement aan de gemeenteraad van september of oktober worden voorgelegd ter goedkeuring.


05.16 Welzijn - projectsubsidies - projectoproep : samen de sociale gezondheidsongelijkheid verminderen

Het college van burgemeester en schepenen gaat er mee akkoord om een project in te dienen voor de oproep: samen de sociale gezondheidsongelijkheid verminderen. Het dossier wordt ingediend voor 15 september 2019.

 

05.17 Welzijn - Lidmaatschap en vertegenwoordiging bij SVK Meetjesland

Het college van burgemeester en schepenen adviseert het volgende aan de Gemeenteraad:

Artikel 1: Stad Eeklo treedt uit de algemene vergadering van vzw Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.

 

05.18 Vrije Tijd - Jeugd - Verlenging Meetjesman

Het schepencollege verklaart zich akkoord met de verlenging van Meetjesman.en en de uitvoering van het uitgebreide toekomstplan. Het college schrijft hiermee voor de komende zes jaar het nodige budget  in in de begroting voor de komende zes jaar.


05.19 Vrije Tijd - BKO - Lokaal Loket Kinderopvang Eeklo

Het college gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze en stappenplan.


05.20 Vrije Tijd - BKO - Gebruik van STINT + consequenties voor de toekomst

Het college neemt kennis van deze nota.

Het college is de mening toegedaan dat vanaf het schooljaar 2020-2021 er geen kinderopvang meer zal worden aangeboden in de school St.-Janneke. De nieuwe locatie BKO@bij is dan één schooljaar (2019-2020) actief waardoor bijsturing zal doorgevoerd zijn en deze uitbreiding met de kinderen uit de opvang St.-Janneke makkelijk zal kunnen verlopen.

 

05.21 Vrije Tijd - BKO - Gebruik kinderopvang Dolfijn door derden

Het college gaat voorlopig niet in op de vraag om de lokalen van kinderopvang Dolfijn ter beschikking te stellen aan derden.


05.23 Vrije Tijd - evenementen - Herbakkersfestival 2019 - overeenkomst.

Het college keurt de voorgelegde overeenkomst goed.

 

05.25 Algemeen Bestuur - Welzijn - HOVK flat Lokaal Dienstencentrum ovv toewijs BCSD.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de huurovereenkomst van een flat in het dienstencentrum Zonneheem met de familie Rotsaert-Devriendt goed.

 

06 Kennisgevingen


06.01 Algemeen Bestuur - Plattelandscentrum Meetjesland vzw - jaarverslag 2018

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2018 van de vzw Plattelandscentrum Meetjesland.


06.02 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Verslagen raad van bestuur van Comeet

Het college neemt kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur van Comeet van 2 en 29 april en 27 mei 2019.

 

06.06 Mobiliteit & Werken - N9 startnota - RMC verslag 17 juni 2019 - N9 startnota - RMC verslag 17 juni 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag.


06.07 Wonen, Leven & Ondernemen - projectmanagement - projectfiches Dag van de Klant en Kerstshoppingfestival

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectfiches voor de Klant van de Dag / Dag van de Klant en Kerstshoppingfestival / Eindejaarsactie goed.


06.08 Wonen, Leven & Ondernemen - burgerzaken –  begraafplaatsen - Vaststelling van verwaarlozing wegels AB - AM.

Het college van burgemeester en schepenen neemt nota van de bekendmaking aan de graven waaraan verwaarlozing is vastgesteld.


06.09 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - aanplakkingen vervallen geconcedeerde graven in 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmaking aan de geconcedeerde graven.

 

06.10 Wonen, Leven & Ondernemen - Burgerzaken - begraafplaatsen - aanplakkingen vervallen niet-geconcedeerde graven in 2019

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmaking aan de niet-geconcedeerde graven 2019.

 

06.11 Wonen, Leven & Ondernemen - Pilootprojecten doorvertaling strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - Projectoproep 2019 - resultaat

Het college neemt kennis van het juryverslag en van de beslissing tot het niet toekennen van de subsidie in het kader van de Projectoproep 2019 voor pilootprojecten voor de doorvertaling van de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

 

06.12 Vrije Tijd - sport - Farys - verslagen accountmeeting Eeklo

Het college neemt kennis van de verslagen van de accountmeeting Eeklo van 24 april en 19 juni 2019.


07 Rondvraag en kennisdeling


08 Personeel


08.01 Vrije Tijd - Kunstacademie - aanvraag lesuren Beeldatelier vestiging Zomergem (Lievegem)


08.02 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling van een contractueel halftijds administratief medewerkster


08.03 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - vakantiepersoneel – aanstellingen 2019


08.04 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling van een contractueel halftijds administratief medewerkster – intrekking beslissing


08.05 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling van een contractueel niet-voltijds logistiek assistente


08.06 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - verlenging aanstelling van een contractueel niet-voltijds opvanghulp buitenschoolse kinderopvang


08.08 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - vraag opstarten verkorte procedure logistiek assistent(e)


08.09 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - openverklaring van drie contractuele betrekkingen van schoonma(a)k(st)er/logistieke hulp


08.10 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling van een contractueel halftijds schoonmaakster


08.11 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling van een contractueel halftijds schoonmaker


08.12 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling van een contractueel niet-voltijds logistieke hulp


08.13 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling van een contractueel niet-voltijds schoonmaakster

 

08.14 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - samenstelling van een wervingsreserve van stafmedewerker lokale economie


08.15 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - beslissing beroepsziekte


08.16 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - kennisgeving uitoefenen zelfstandig bijberoep van hoefsmid


08.17 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - kennisgeving uitoefenen bijberoep van ICT-adviseur


08.18 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - opstart re-integratieprocedure


08.19 Vrije Tijd - Kunstacademie - Aanvraag lesuren samenwerkingsproject met De Kring: Buiten De Kunst


08.20 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanpassing rechtspositieregeling


08.21 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - vraag tot aanwerving van een halftijds trajectbegeleider bij de jeugddienst09 Einde van de zitting

 

 

 

 


Zoeken