Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / agenda gemeenteraad 20 januari 2014

agenda gemeenteraad 20 januari 2014Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 20 januari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.


OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- AZ Alma - fusieziekenhuis - ruil van de gronden
- Gebruik van stadsgebouwen door politieke partijen

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Huurgelden politiegebouw
- Parkeermogelijkheden rond de Dekanale kerk


  • Op vraag van de heer Fillip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

- Kostprijs opruimen zwerfvuil in Eeklo
- Aanpakken van kansarmoede in Eeklo.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 16 december 2013.
3. Algemeen bestuur - Comité internationale samenwerking - goedkeuring beheersovereenkomst.
4. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 - vaststelling mandaat.
5. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 - aanduiding vertegenwoordiger.
6. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
7. Algemeen bestuur - verkoop perceeltje stadsgrond achteraan Zandvleuge 74 - goedkeuring verkoopsovereenkomst.
8. Algemeen bestuur - personeel - aanpassing organogram - goedkeuring.
9. Algemeen bestuur - personeel - aanpassing rechtspositieregeling - goedkeuring.
10. Veiligheid - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein - wijziging.
11. Mobiliteit en werken - principieel akkoord vervolgtraject - actieprogramma trage wegen. (adviesnota)
12. Wonen en leven - samenwerkingsovereenkomst met Kringwinkel Meetjesland vzw - verlenging - periode 1 januari 2014/31 december 2019.
13. Wonen en leven - stedelijk reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes - wijziging.
14. Wonen en leven - gemeentelijke administratieve sancties - bemiddelingsprocedure - verlenging samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring.
15. Vrije tijd - stedelijke sportdienst - goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.
16. Vrije tijd - stedelijke sportdienst - goedkeuring verdeling beleidssubsidie en impulssubsidie.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
17. Wijziging huishoudelijk reglement Cultuurcentrum De Herbakker.
 
  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
18. Parkeerretributie - optrekken gratis parkeerkwartier.
19. Toekennen gratis vuilniszakken.
 
  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Bouwplannen MBV in de Roze.

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
21. Gebruik stadsgebouwen of concessiegebouwen door politieke fracties.


GEHEIME ZITTING

1.    Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - eervol ontslag adjudant-vrijwilliger.
Zoeken