Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / agenda gemeenteraad 20 oktober 2014

agenda gemeenteraad 20 oktober 2014
Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 20 oktober 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
  • Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid:
- Toestand skatersterrein.
  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
- Terugkoppeling overleg gouverneur met Oost-Vlaamse burgemeesters over mogelijk stroomtekort en mogelijkheden tot energiebesparing

-    Werkplekleren in het onderwijs.

  • Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid:
- Fout parkeren op Herbakkersplein.
  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
- Raverschootstraat – ontmoediging zwaar verkeer en tunnelgarantie onder toekomstige Ring.
  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
- Zijn er voor de herfst 2014 bladkorven voorzien?
  • Op vraag mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid:
- Aanleg losloopweide voor honden – stand van zaken.

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 22 september 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – huishoudelijk reglement en hersamenstelling stedelijke sportraad - goedkeuring.
5. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.) – algemene vergadering van 10 december 2014:

6. Algemeen bestuur – patrimonium – stadspand Lijnendraaierstraat 8 – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.
7. Algemeen bestuur – patrimonium – perceel stadsgrond hoek Melkerijstraat-Kerkstraat – onderhandse verkoop – goedkeuring ontwerpakte.
8. Algemeen bestuur – patrimonium – onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond kruispunt Weversstraat/Schietspoelstraat – goedkeuring ontwerpakte.
9. Wonen en leven – Roze – vernieuwen openbare verlichting – goedkeuring ontwerp en kostprijsraming. - plannen

10. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij aanwerving van een betrekking van onderluitenant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-majoor-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
12. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 3 betrekkingen van sergeant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
13. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 5 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
14. Veiligheid – gemeentepersoneel - brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepsluitenant – vaststellen van de bevorderingsvoorwaarden.
15. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel  – vaststelling weddeschaal beroepsluitenant.
16. Veiligheid – brandweer - goedkeuring zonale verdeelsleutel hulpverleningszone Meetjesland.
17. Veiligheid – brandweer – goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland. - bijlage
18. Veiligheid – brandweer – hulpverleningszone Meetjesland


Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:

19. Materialenscan Eeklose ondernemingen.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

20. Parkeerprobleem Boelare.
21. Plannen m.b.t. het nieuwe zwembad – verzoek tot het houden van een volksraadpleging.

 

 

GEHEIME ZITTING


1. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel - definitieve benoeming van een beroepsonderluitenant.
2. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – ontslag als luitenant-vrijwilliger.

Hoogachtend

Meike Van Grembergen                        Odette Van Hamme
stadssecretaris                             voorzitter van de gemeenteraad

 


Zoeken