Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / agenda gemeenteraad 28 april 2014

agenda gemeenteraad 28 april 2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 28 april 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid:

- Fietsenstalling station.

  • Op vraag van de heer Wilfried Van Kerrebroeck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

- Planning toekomstige ontsluiting rond nieuw fusieziekenhuis AZ Alma aan de Ringlaan

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 24 maart 2014.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemeen bestuur - huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad - wijziging.

5. Algemeen bestuur - gebruik stedelijke infrastructuur door politieke partijen.

6. Algemeen bestuur - Intercommunale Westlede - algemene vergadering van 17 juni 2014 - vaststelling mandaat.

7. Algemeen bestuur - Veneco² - algemene vergadering van 18 juni 2014 - vaststelling mandaat. - jaarverslag 2013

8. Algemeen bestuur - Veneco² - algemene vergadering van 18 juni 2014 - aanduiding vertegenwoordiger.

9. Algemeen bestuur - Veneco² - algemene vergadering van 18 juni 2014 - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.

10. Algemeen bestuur - Finiwo - algemene vergadering van 23 juni 2014 - vaststelling mandaat.

11. Algemeen bestuur - Samenwerking voor Agrarisch Landschap vzw (SVAL) - algemene vergadering - lidmaatschap - aanduiding vertegenwoordiger.

12. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - nieuwe personeelsformatie - wijziging.

13. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - nieuwe rechtspositieregeling - aanpassing.

14. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - statutair en contractueel personeel - vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.

15. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding - jaarrekening 2013 - akteneming.

16. Algemene financiering - retributie op de foorinrichtingen - wijziging.

17. Ondernemen - beëindigen convenant Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Meetjesland en Stad Eeklo.

18. Vrije tijd - jeugdcentrum Kubiek - wijziging gebruikersreglement polyvalente zaal - goedkeuring.

19. Wonen en leven - overeenkomst tussen het OCMW van Gent en de stad Eeklo betreffende de afstand van plantrecht van bomen.

20. Wonen en leven - ruimtelijk uitvoeringsplan van Damme-politiesite - definitieve aanvaarding - bijlage 1 - bijlage 2 - bijlage 3 - bijlage 4 - bijlage 5

21. Welzijn - reglement voor subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten (lokaal sociaal beleid) - wijziging.

22. Welzijn - samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo/Rode Kruis afdeling Eeklo “Hartveilige stad” - periode 2012-2015 - goedkeuring.

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van het College van burgemeester en schepenen:
23. Voorstel van nieuwe dienstregeling NMBS vanaf december 2014 – indienen van motie.

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
24. Buitenspeeldag 2 april 2014.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
25. Realisatie van de promenade – voorstel tot oprichting van een commissie ad hoc.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
26. Activatie van Buurtinformatienetwerken in probleembuurten.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
27. Parkeermogelijkheden in Eeklo.

 

GEHEIME ZITTING

1. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - administratief personeel - definitieve benoeming van een directeur personeel en interne organisatie.

2. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling vervangend stadssecretaris - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd. 8 april 2014.

3. Veiligheid - brandweerpersoneel - vastbenoemde kapitein-dienstchef - voeren van de eretitel van het ambt.

 


Zoeken