Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / Verslag gemeenteraad 17 november 2014

Verslag gemeenteraad 17 november 2014MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 • Op vraag mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

- Aanbod “Vervoer op maat” door dienstencentrum Zonneheem.

 • Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Op meerdere plaatsen in Eeklo bedelaars “aan het werk”.

 • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

- Toestand politiekantoor.

 • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Politiegebouw.

 • Op vraag van de heer Koen Waterschoot, gemeenteraadslid:

- Tijdelijke sluiting cafetaria Het Leen.

 • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid:

- Groenonderhoud Molenstraat.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 20 oktober 2014.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemeen bestuur – toekennen van een nieuwe straatnaam – principebeslissing.

Principeakkoord voor het toekennen van de naam “Calvariebergstraat”  in de nieuwe verkaveling aan de Heilig Grafkapel. De procedure inzake advies en openbaar onderzoek wordt ingezet.

 

5. Algemeen bestuur – P.W.A. (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) – algemene vergadering – vervanging vertegenwoordiger.

De heer Patrick De Clercq, wonende te Eeklo, Boelare 139.

 

6. Algemeen bestuur – IGS Westlede – algemene vergadering van 2 december 2014 – vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

7. Algemeen bestuur – Imewo – algemene vergadering van 9 december 2014 – goedkeuring agendapunten, statutenwijziging en vaststellen van het mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

8. Algemeen bestuur - Imewo – overname aandelen Electrabel n.a.v. exit Electrabel nv.

Goedkeuring aan het voorgestelde aanbod van de raad van bestuur van Imewo tot overname van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel NV in de opdrachtenhoudende vereniging Imewo, die toekomen aan de stad, dit ten bedrage van:

 • 2.644.151,20 euro voor de activiteit elektriciteit (54.672 aandelen Ae2)
 • 2.403.117,66 euro voor de activiteit gas (45.695 aandelen Ag2)

gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel NV, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014.

 

9. Algemeen bestuur – Veneco² - buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

10. Algemeen bestuur – Veneco² - buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – aanduiding vertegenwoordiger.

Mevrouw Odette Van Hamme, voorzitter gemeenteraad, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72.

 

11. Algemeen bestuur – Veneco² - buitengewone algemene vergadering van 4 december 2014 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.

 

12. Algemeen bestuur – Finiwo – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2014 – vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

13. Algemeen bestuur – verlenging projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesman – goedkeuring.

Goedkeuring van de verlenging van de projectverening Regionale Jeugddienst Meetjesman voor een termijn van 3 jaar, tot uiterlijk 4 maart 2018. De jaarlijkse bijdrage van 2.500 euro wordt voorzien in het budget en dit tot 2018.

 

14. Algemeen bestuur – Audio – goedkeuring meerjarenplan 2015-2019, budget 2015 en budgetwijziging 2014.

Goedkeuring van het meerjarenplan 2015-2019, budget 2015, budgewijzing 2014 inzake investeringen m.b.t. BBC software, goedgekeurd door de raad van beheer van Audio.

 

15. Algemeen bestuur - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – beslissing dd. 23 juni 2014 houdende aanpassing gemeentelijk kamerreglement - wijziging.

Wijziging van het algemeen politieregelement voor de stad Eeklo met betrekking op artikel 234 § 1 van het gemeentelijk kamerreglement.

 

16. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepskapitein – vaststelling van de bevorderingsvoorwaarden.

Openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepskapitein, in de voorwaarden van het organiek reglement voor de organisatie van de stedelijke brandweerdienst en het KB van 19 april 1999 en zijn wijzigingen.

 

17. Algemene financiering – toelage voor ontwikkelingssamenwerking 2014.

Goedkeuring aan het voorstel van de Wereldraad Eeklo van 14 oktober 2014 m.b.t. de toekenning van een toelage voor ontwikkelingssamenwerking aan diverse organisaties.

 

18. Algemene financiering/vrije tijd – uitbetaling subsidies culturele verenigingen volgens nieuw subsidiereglement Adviesraad voor Cultuur.

Goedkeuring aan het voorstel van de Adviesraad voor Cultuur van 23 oktober 2014 m.b.t. de toekenning van een subsidie aan diverse culturele vereningingen voor het werkjaar 2013-2014.

 

19. Mobiliteit en werken – Schuttershof – onderhandse verkoop van 2 perceeltjes restgrond – goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring ontwerpakte voor de onderhandse verkoop van 2 perceeltjes restgrond in het Schuttershof aan:

 • consoorten Morbée – kadastraal gekend onder sectie E, deel van nummer 1181/D/2, met een oppervlakte van 2,03 m², voor de prijs van 200 euro;
 • de heer Dirk Debbaut – kadastraal gekend onder sectie E, deel van nummer 1181/D/2, met een oppervlakte van 4,10 m², voor de prijs van 400 euro.

De opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit het budgetjaar 2014 of daaropvolgend.

 

20. Mobiliteit en werken – Schuttershof – overdracht om niet van een deel van de wegzate – goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring ontwerpakte voor de overdracht om een perceeltje private grond dat sedert de aanleg van het Schuttershof deel uitmaakt van een zate van deze weg. De overdracht gebeurt namens de echtgenoten Morbée-Craeye uit Gent. Het perceeltje is kadastraal gekend onder Eeklo, 2e afdeling van de sectie E, nummer 1180/K/5, met een oppervlakte van 100 m².

 

21. Wonen en leven – aankoop van een containervrachtwagen met CNG-motor – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Goedkeuring van de de aankoop van een containervrachtwagen met CNG-motor, via de raamovereenkomst van de energie-intercommunale.

Kostprijs: € 125.000, exclusief 21% BTW, aan te rekenen op de budgettaire post 2015/A-1.9.2/G-RECY.BEG/0309-00/242000/CBS/BESTUUR/IE9.

 

22. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – braakliggend wederingekocht bedrijfsperceel – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.

Goedkeuring van het ontwerp van lastenboek voor de openbare verkoop van een braakliggend perceel nijverheidsgrond Nieuwendorpe 37 te Eeklo, kadastraal gekend onder de sectie F van de 2de afdeling, nummer 466/A, met een oppervlakte van 3.517,51 m².

De instelprijs bedraagt € 300.000 en deze opbrengst zal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit het budgetjaar 2014 of daaropvolgend.

 

Aan de agenda toegevoegd van de gemeenteraad:

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

23. Het geplande zwembad – vraag tot het bekomen van subsidies.

Dit punt wordt –op vraag van raadslid Windey- uitgesteld.

 

24. Politiegebouw – motie van wantrouwen.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

25. Inrichten van twee parkeerplaatsen in de Boelare.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo

26. Toekomstig seniorenbeleid in de stad Eeklo.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 

GEHEIME ZITTING

1. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – decretale graden – aanstelling vervangend secretaris – bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 14 oktober 2014.

De heer Christophe Van Goey, directeur personeel en interne organisatie, wonende te 9940 Evergem, Raphael Suylaan 14.

2. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – bevordering tot beroepsluitenant.

De heer Patrick Wallaert, wonende te 9900 Eeklo, Essenstraat 7.

3. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot adjudant-vrijwilliger.

De heer Tom Roesbeke, wonende te 9900 Eeklo, Lekestraat 98.

4. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot adjudant-vrijwilliger.

De heer Johan Van Damme, wonende te 9900 Eeklo, Boekweitstraat 11.

5. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Lander Hendrickx, wonende te 9900 Eeklo, Gulden Sporenstraat 33.

6. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Laurens Cocquyt, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 72.

7. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Bart De Dauw, wonende te 9991 Adegem, Veldekens 112.

8. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Rutger Grijp, wonende te 9900 Eeklo, Pieter Van Deputtestraat 21.

9. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Sander De Waele, wonende te 9900 Eeklo, Vrombautstraat 73.

10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Bram Vande Walle, wonende te 9900 Eeklo, Garenstraat 12a.

11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Dieter Wytinck, wonende te 9900 Eeklo, Wolstraat 11.

12. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Emiel Schoenaers, wonende te 9900 Eeklo, Karel Stroostraat 8.

13. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Bert De Coster, wonende te 9900 Eeklo, Vlamingstraat 67.

14. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

De heer Fréderique Bossuyt, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 91/2.

15. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-ambulancier-vrijwilliger.

Mevrouw Joyce Roegiers, wonende te 9971 Lembeke, Eeklostraat 67.

16. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-ambulancier-vrijwilliger.

De heer Dieter Wytinck, wonende te 9900 Eeklo, Wolstraat 11.

17. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-ambulancier-vrijwilliger.

Mevrouw Brigitte De Vlaeminck, wonende te 9900 Eeklo, Tarwestraat 51.

18. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – indienstneming stagiair-ambulancier-vrijwilliger.

De heer Wesley De Pannemaeker, wonende te 9900 Eeklo, Ghevers 29.

19. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – aanleggen van een wervingsreserve voor stagiair-ambulancier-vrijwilliger.

De heer Laurens Cocquyt, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 72.

20. Veiligheid - vrijwillige brandweer - herbenoeming met ingang van 1/9/2014 van een brandweerman-vrijwilliger met prestaties als ambulancier tot brandweerman-ambulancier.

De heer Didier Steenbeke, wonende te 9900 Eeklo, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 63.

21. Veiligheid – vrijwillige brandweer - bijkomende aanstelling met ingang van 1/10/2014 van 4 brandweermannen-vrijwilliger als stagiair-ambulancier-vrijwilliger.

De heer Bert De Kezel, wonende te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 65 bus 003.

De heer Bart Van Landschoot, wonende te 9900 Eeklo, Molenstraat 103 bus 0003.

De heer Jens Dobbelaere, wonende te 9900 Eeklo, Roze 42 bus 002.

De heer Davy Meiresonne, wonende te 9900 Eeklo, Bagnolsstraat 5. 


Zoeken