Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / verslag gemeenteraad 15 december 2014

verslag gemeenteraad 15 december 2014

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Zwerfkattenbeleid - GAS-boete voor het voederen van o.a. wilde katten.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Rode Kruis Asielcentrum en centrum voor niet-begeleide jongeren (Fedasil) – toekomstperspectief.

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Bouwen zwembad/sportcomplex – participatie omliggende gemeenten.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 november 2014.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemeen bestuur – Regionale Jeugddienst Meetjesland “Meetjesman” – toetreding gemeente Wachtebeke – goedkeuring.

Goedkeuring van de toetreding van de gemeente Wachtebeke tot de projectvereniging Regionale Jeugddienst Meetjesland.

 

5. Algemeen bestuur - afsprakennota stad Eeklo-OCMW Eeklo – adviesraden/beheersorganen.

Goedkeuring van de afsprakennota tussen de stad Eeklo, het OCMW Eeklo en de bestaande adviesraden/beheersorganen, na verschillende inspraakmomenten. 

 

6. Algemeen bestuur - overeenkomst met AVS – stadsTV 2015-2016-2017.

Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tussen de stad Eeklo en AVS Oost-Vlaamse Televisie voor de audiovisuele ondersteuning van bepaalde facetten van het stedelijk beleid. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van 3 jaar (2015-2017). 

Kostprijs op jaarbasis: 20.352 euro, inclusief BTW (voor 2016 en 2017 wordt dit bedrag geïndexeerd), voorzien op ACT-1/0110-01/615320.

 

7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.

Aanpassing van artikel 60 van het arbeidsreglement voor het statutair en (gesubsidieerd) contractueel personeel met bepalingen inzake het streven naar een rookvrije organisatie. 

 

8. Wonen en leven – Wilgenpark – aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken –samenwerkingsovereenkomst met VMSW, MBV en Aquafin – goedkeuring.

Goedkeuring van de uitgebreide samenwerkingsovereenkomst tussen de VMSW, de MBV, Aquafin NV en de stad Eeklo, voor de studieopdrachten en werken voor de (her)aanleg van de infrastructuur van de verkaveling “Wilgenpark” op zowel het openbaar als het privaat domein, met inbegrip van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

 

9. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van adjudant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden. 

Openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van adjudant-vrijwilliger, in de voorwaarden van het gecoördineerd reglement voor de organisatie van de brandweerdienst.

 

10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden. 

Openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-vrijwilliger, in de voorwaarden van het gecoördineerd reglement voor de organisatie van de brandweerdienst. 

 

11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van korporaal-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden. 

Openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van korporaal-vrijwilliger, in de voorwaarden van het gecoördineerd reglement voor de organisatie van de brandweerdienst. 

 

12. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat – aanvulling raadsbesluit van 22 september 2014. 

Aanvulling van de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2014 waarbij machtiging werd verleend tot werderverkoop van een onbenut restperceel industriegrond gelegen te Eeklo, Ambachtenstraat. Toevoeging in artikel 3 van dit besluit: “Het gebouw en het terrein zullen verhuurd worden aan de met de vennootschap verbonden ondernemingen.”

 

13. Ondernemen – kampeerautoterrein Jachthaven – tijdelijke verlenging exploitatieovereenkomst.

Goedkeuring van een amendement op het dossier houdende verlenging van de overeenkomst tussen de stad Eeklo en de VZW E.Y.K. voor het kampeerautoterrein op het stedelijk deel van de jachthaven voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

 

14. Ondernemen – Jachthaven – exploitatie openluchtrecreatiedomein met kampeerautoterrein en tentenweide – ontwerp concessieovereenkomst – goedkeuring.

Gelet op de goedkeuring van het amendement onder punt 13 vervalt dit agendapunt. 

 

15. Vrije tijd – BKO – wijziging huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek – goedkeuring. 

Goedkeuring van het gewijzigde huishoudelijk reglement en het kwaliteitshandboek van het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang, na goedkeuring door het Lokaal Overleg.

 

16. Vrije tijd – Schatjeseiland – goedkeuring huishoudelijk reglement.

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement voor Schatjeseiland, na goedkeuring door het Lokaal Overleg.

 

17. Algemene financiering - Politiezone Meetjesland Centrum - stedelijke dotatie 2015 - vaststelling.

Vaststelling van de stedelijke dotatie voor de Politiezone Meetjesland Centrum voor het dienstjaar 2015 op 2.824.775,90 euro, voorzien in het exploitatiebudget 2015 onder budgetrekening G-PZ.5417/0400-00/649300/IE-GEEN.

 

18. Algemene financiering – OCMW – stedelijke dotatie 2015 – vaststelling.

Vaststelling van de stedelijke dotatie voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2015 op 1.840.000 euro, voorzien in het exploitatiebudget 2015 onder budgetrekening 2015/G-OCMW/0900-00/649300/BESTUUR/CBS/420/IE_GEEN.

 

19. Algemene financiering - aanpassing 12/2014 meerjarenplan 2014-2019 - vaststelling.

 

20. Algemene financiering – wijziging 1 budget 2014 – vaststelling.

 

21. Algemene financiering - budget 2015 - vaststelling.

 

22. Algemeen bestuur – gemeentedecreet - bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten en inzake het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen. 

Bevoegdheidsverdeling op basis van het investeringsbudget 2015, in het kader van het gemeentedecreet. 

 

23. Wonen en leven - milieu – subsidiereglementen voor energiebesparende maatregelen (dak-, en muurisolatie/hoogrendementsglas) - 2015. 

Verlenging van het gemeentelijk subsidiereglement voor isolatie en winddicht onderdak en hoogrendementsglas voor het dienstjaar 2015.

 

24. Wonen en leven - milieu - subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen - 2015. 

Aanpassing en verlenging van het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen voor het dienstjaar 2015.

 

25. Wonen en leven - milieu - subsidiereglement voor groendaken - 2015. 

Verlenging van het gemeentelijk subsidiereglement voor groendaken voor het dienstjaar 2015.

 

26. Algemene financiering - algemene belasting Eeklo - aanslagjaar 2015.

27. Algemene financiering - belasting op de wedkantoren - aanslagjaar 2015.

28. Algemene financiering - belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten - aanslagjaar 2015.

29. Algemene financiering - belasting op de motorbrandstofverdelers - aanslagjaar 2015.

30. Algemene financiering - belasting op de terrassen op de openbare weg - aanslagjaar 2015.

31. Algemene financiering - belasting op de nachtwinkels - aanslagjaar 2015.

32. Algemene financiering - belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2015.

33. Algemene financiering - contantbelasting op de ontgravingen - aanslagjaar 2015.

34. Algemene financiering - contantbelasting op het sluitingsuur - aanslagjaar 2015.

35. Algemene financiering - contantbelasting op reclame met luidsprekers - aanslagjaar 2015.

36. Algemene financiering - contantbelasting op de plaats- en marktrechten - aanslagjaar 2015.

37. Algemene financiering - contantbelasting op de aanplakborden - aanslagjaar 2015.

38. Algemene financiering - contantbelasting op het takelen en bewaren van voertuigen - aanslagjaar 2015.

39. Algemene financiering - contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken - aanslagjaar 2015. 

40. Algemene financiering - contantbelasting op de hinderlijke inrichtingen - aanslagjaar 2015.

41. Algemene financiering - contantbelasting op het weghalen van sluikstorten - aanslagjaar 2015.

42. Algemene financiering - activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied - aanslagjaar 2015.

43. Algemene financiering - leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2015.

44. Algemene financiering - belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - aanslagjaar 2015.

45. Algemene financiering - belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen en op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen - aanslagjaar 2015.

46. Algemene financiering - opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2015.

47. Algemene financiering - aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2015.

48. Algemene financiering – retributie op het gebruik van zelfreinigende toiletten op het grondgebied van Eeklo.

 

49. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budgetwijziging 2014 - kennisneming.

Akteneming van de budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 0,00 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 10 oktober 2014.

 

50. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budget 2015 - kennisneming.

Akteneming van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar waarbij de gemeentelijk bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 0,00 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 10 oktober 2014.

 

51. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – budget 2015 - kennisneming.

Akteneming van het budget 2015 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 15.058,91 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 5 september 2014.

 

52. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – budget 2015 - kennisneming.

Akteneming van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef waarbij de gemeentelijk bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 14.988,67 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 5 september 2014.

 

53. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Balgerhoeke – budget 2015 - kennisneming.

Akteneming van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 5.059,16 euro, dit na gunstig advies van het Bisdrom Gent dd. 5 september 2014.

 


GEHEIME ZITTING

 

1. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – bevordering tot beroepskapitein.

De heer Patrick Wallaert, wonende te 9900 Eeklo, Essenstraat 7.

2. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot sergeant-majoor-vrijwilliger.

De heer Johan Van Landschoot, wonende te 9900 Eeklo, Koningin Astridplein 36 bus 1.

3. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot sergeant-vrijwilliger.

De heer Joachim Meiresonne, wonende te 9900 Eeklo, Schaperijstraat 85.

4. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot sergeant-vrijwilliger.

De heer Nicolas Pontieu, wonende te 9900 Eeklo, Bagnolsstraat 11.

5. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot sergeant-vrijwilliger.

De heer Peter Vermeire, wonende te 9900 Eeklo, Hugo Verrieststraat 7a.

6. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot korporaal-vrijwilliger.

De heer Chris Vermeire, wonende te 9900 Eeklo, Dullaert 41.

7. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot korporaal-vrijwilliger.

De heer Peter Bosschaerts, wonende te 9900 Eeklo, Molenstraat 15 bus 2.

8. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot korporaal-vrijwilliger.

De heer Davy Heirman, wonende te 9900 Eeklo, Roze 125.

9. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot korporaal-vrijwilliger.

De heer Thomas Van Landschoot, wonende te 9900 Eeklo, Koningin Astridplein 36 bus 1.

10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot korporaal-vrijwilliger.

De heer Bart Roesbeke, wonende te 9900 Eeklo, Joseph Geirnaertstraat 8.

11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – aanstelling op proef van een onderluitenant-vrijwilliger.

De heer Tom Roesbeke, wonende te 9900 Eeklo, Lekestraat 98.

 


Zoeken