Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / verslag gemeenteraad 17 februari 2014

verslag gemeenteraad 17 februari 2014


MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Fillip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

-    Gebruik van de noodwoningen.
-    Straatnaambord Louis Van Doornestraat.

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

-    Voorstel tot het aanleggen van een losloopweide voor honden.

  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:

-    Deelname Open Monumentendag.
-    Oversteek fietspad t.h.v. de Oostveldstraat.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

-    Raverschootstraat.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid:

-    Toelichting dossier fusieziekenhuis.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid:

-    Verstopping rioolmonden.

  • Op vraag van de heer Koen Waterschoot, gemeenteraadslid:

-    Samenwerking met AWV.
-    Gebruik noodwoningen.

  • Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid:

-    Paaltjes P. Bontestraat.


2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 20 januari 2014.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemeen bestuur - klachtenbehandeling - jaarverslag 2013.

Bespreking van het jaarverslag over de klachtenbehandeling 2013 binnen de stad Eeklo.

 

5. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 - vaststelling mandaat.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

6. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 - aanduiding vertegenwoordiger.
De heer Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18.

 

7. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.

 

8. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - brandweerpersoneel - openverklaring bij bevordering van een betrekking van sergeant.
Openverklaring bij bevordering van een betrekking van sergeant bij de dienst brandweer, in toepassing van het organiek reglement voor de organisatie van de stedelijke vrijwilligers brandweerdienst.

 

9. Welzijn - Wereldraad Eeklo - subsidiereglement 2014-2019 - goedkeuring.
Goedkeuring van het voorstel van de Wereldraad Eeklo houdende nieuw subsidiereglement 2014-2019, teneinde de steunaanvragen efficiënter te kunnen beoordelen.

 

10. Wonen en leven - onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond kruispunt Weversstraat/Schietspoelstraat - goedkeuring principe.
Principiële goedkeuring van de onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond van 70,54 m² gelegen op de rechterhoek van het kruispunt van de Weverstraat/Schietspoelstraat.
Verkoopprijs: 5.200 euro, te verhogen met de kosten van het schattingsverslag (272,25 euro) en van het bodemattest van OVAM (50,00 euro).
De opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit het budget 2014.

 

11. Wonen en leven - herbestemming kleine stadswoning B. L. Pussemierstraat 45 - goedkeuring principe verkoop tegen hoogste bod.
Principiële goedkeuring van de openbare verkoop van een kleine leegstaande stadswoning, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 45 te Eeklo, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie D, nummer 137/C/2 met een perceelsoppervlakte van 96 m². De verkoop zal plaats vinden op basis van een instelprijs.
De opbrengst van deze verkoop wordt ter beschikking gesteld van het OCMW.

 

12. Wonen en leven - stadspand Lijnendraaierstraat 8 - goedkeuring principe verkoop tegen hoogste bod.
Principiële goedkeuring van de openbare verkoop van het woonhuis met vergaderruimtes, Lijnendraaierstraat 8 te Eeklo, kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie E, nummer 733/V met een perceelsoppervlakte van 240 m². De verkoop zal plaats vinden op basis van een instelprijs.
De opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit het budget 2014.

 

13. Ondernemen - industrieterrein Nieuwendorpe - braakliggend wederingekocht bedrijfsperceel - goedkeuring principe hoogste bod.
Principiële goedkeuring van de openbare verkoop van een braakliggend perceel nijverheidsgrond, Nieuwendorpe 37 te Eeklo, kadastraal gekend 2e afdeling, sectie F, nummer 466/A en 480/E/ex met een oppervlakte van 3.517,51 m². De verkoop zal plaats vinden op basis van een instelprijs.
De opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit het budget 2014.

 

14. Milieu - visietekst concentratiezone windturbines Maldegem-Eeklo-Kaprijke - goedkeuring.
Goedkeuring van de visietekst ‘concentratiezone windturbines Maldegem-Eeklo-Kaprijke’, naar aanleiding van de beslissing van de deputatie dd. 10 oktober 2010 om een RUP en plan MER te laten opmaken voor twee zoekzones van het addendum PRS, nl. zoekzone “Maldegem-Eeklo” en zoekzone “E40 van Aalter tot Aalst” en van provincieraad dd. 20 juni 2012 omtrent het verder zetten van het proces tot verfijning van de zoekzones voor windenergie en de modaliteiten daartoe.

 

15. Algemeen bestuur - Kerkfabriek O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen en Kerkfabriek Sint-Jozef - goedkeuring meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2014 door de gouverneur - instellen beroep bij de Vlaamse Regering.
Instellen van beroep bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing van de provinciegouverneur dd. 28 januari 2014 houdende
-    inwilliging van het beroep, ingesteld door de kerkfabrieken O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen en Sint-Jozef Eeklo en de bisschoppelijke overheid van het bisdom Gent tegen de beslissingen van de gemeenteraad dd. 18 november 2013
-    goedkeuring van de meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2014, zoals vastgesteld door de kerkraad van de kerfabrieken O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen en Sint-Jozef.

Aan de dagorde toegevoegde punten: 


Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Voorstel tot woonzekerheid van de bewoners van de bejaardenflats boven het Zonneheem.
Dit voorstel wordt verder onderzocht en opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van 24 maart 2014.

 

GEHEIME ZITTING

 

1. Gemeentepersoneel - brandweerpersoneel - aanvaarding ontslag van een vastbenoemd kapitein officier-dienstchef - gunstig advies oppensioenstelling.
 

2. Toelichting dossier fusieziekenhuis.

De toelichting werd gegeven aan de hand van een power point-presentatie.

 


Zoeken