Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / verslag gemeenteraad 20 januari 2014

verslag gemeenteraad 20 januari 2014

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

-    AZ Alma - fusieziekenhuis - ruil van de gronden.
-    Gebruik van stadsgebouwen door politieke partijen.
Deze vraag werd behandeld bij agendapunt 21.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

-    Huurgelden politiegebouw.
-    Parkeermogelijkheden rond de Dekanale kerk.

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

-    Kostprijs opruimen zwerfvuil in Eeklo.
-    Aanpakken van kansarmoede in Eeklo.

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:

-    Streekplatform+ Meetjesland.

  • Op vraag van de heer Koen Waterschoot, gemeenteraadslid:

-    Sociaal beleid.


2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 16 december 2013.

 

3. Algemeen bestuur - Comité internationale samenwerking - goedkeuring beheersovereenkomst.
Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de stad Eeklo en de VZW Comité Internationale Samenwerking (CIS).

 

4. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 - vaststelling mandaat.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

5. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 - aanduiding vertegenwoordiger.
De heer Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18.

 

6. Algemeen bestuur - Veneco² - jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.

 

7. Algemeen bestuur - verkoop perceeltje stadsgrond achteraan Zandvleuge 74 - goedkeuring verkoopsovereenkomst.
Goedkeuring verkoopsovereenkomst van een perceeltje stadsgrond van 56,25 m² achteraan het perceel Zandvleuge 74 te Eeklo aan de echtgenoten Willy Vincke en Denise Banckaert, voor de prijs van 7.500 euro, te verhogen met de kosten van het schattingsverslag (484,00 euro) en van het opmetingsplan (786,50 euro). De opbrengst van de verkoop zal gebruikt worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit het budget 2014.

 

8. Algemeen bestuur - personeel - aanpassing organogram - goedkeuring.
Wijziging van de personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel, wat betreft ICT en technische dienst.

 

9. Algemeen bestuur - personeel - aanpassing rechtspositieregeling - goedkeuring.
Wijziging van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, o.a. in verband met de samenstelling van selectiecommissies, examenprogramma’s, het toekennen van een gevarentoelage en de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor informatiebeheerder, administratief medewerker cultuurcentrum en begeleider activeringsproject.

 

10. Veiligheid - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein - wijziging.
Wijziging, op voorstel van de marktleider, van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, inzonderheid de artikelen met betrekking tot ambulante acitiviteiten op de openbare markt en op het openbaar domein, met ingang van 1 februari 2014.

 

11. Mobiliteit en werken - principieel akkoord vervolgtraject - actieprogramma trage wegen.
Verderzetting van de samenwerking met het Regionaal Landschap Meetjesland voor het vervolgtraject - actieprogramma van trage wegen plan.

 

12. Wonen en leven - samenwerkingsovereenkomst met Kringwinkel Meetjesland vzw - verlenging - periode 1 januari 2014/31 december 2019.
Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Eeklo en de Kringwinkel Meetjesland VZW voor een periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2019.

 

13. Wonen en leven - stedelijk reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes - wijziging.
Wijziging van het stedelijk reglement voor de aanleg van geveltuintjes, in vervanging van zijn besluit van 28 april 2008.

 

14. Wonen en leven - gemeentelijke administratieve sancties - bemiddelingsprocedure - verlenging samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de stad Eeklo in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit, dit met ingang van 1 februari 2013 en is geldig voor onbepaalde tijd.

 

15. Vrije tijd - stedelijke sportdienst - goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.
De sportverenigingen die een correcte aanvraag indienden, worden erkend als Eeklose sportvereniging en komen in aanmerking voor subsidiëring.

 

16. Vrije tijd - stedelijke sportdienst - goedkeuring verdeling beleidssubsidie en impulssubsidie.
Toekenning van de beleids- en impulssubsidie aan de desbetreffende sportverenigingen zoals omschreven het subsidiereglement.

Aan de dagorde toegevoegde punten:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

17. Wijziging huishoudelijk reglement Cultuurcentrum De Herbakker.
Dit punt wordt niet gestemd; het wordt eerst voorgelegd aan de beheerraad van het CC De Herbakker.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

18. Parkeerretributie - optrekken gratis parkeerkwartier.
Het voorstel wordt afgewezen.

 

19. Toekennen gratis vuilniszakken.
Het voorstel wordt afgewezen.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Bouwplannen MBV in de Roze.
Aangezien de beslissingsbevoegdheid inzake individuele bouwdossiers een expliciete bevoegdheid is van het college van burgemeester en schepenen wordt over dit agendapunt niet gestemd.

Op vraag van de heer Fillip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
21. Gebruik stadsgebouwen of concessiegebouwen door politieke fracties.
Het voorstel wordt afgewezen.

 

 

GEHEIME ZITTING

1. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - eervol ontslag adjudant-vrijwilliger.

 


Zoeken