Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / verslag gemeenteraad 20 oktober 2014

verslag gemeenteraad 20 oktober 2014

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1.  Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 • Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid:

- Toestand skatersterrein.

 • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:

- Terugkoppeling overleg gouverneur met Oost-Vlaamse burgemeesters over mogelijk stroomtekort en mogelijkheden tot energiebesparing

- Werkplekleren in het onderwijs.

 • Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid:

- Fout parkeren op Herbakkersplein.

 • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Raverschootstraat – ontmoediging zwaar verkeer en tunnelgarantie onder toekomstige Ring.

 • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

- Zijn er voor de herfst 2014 bladkorven voorzien?

 • Op vraag mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid:

- Aanleg losloopweide voor honden – stand van zaken.

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid:

- Doortocht N9 – persartikel.

 • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid:

- H.D. Lowiestraat – vragen.

 • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid:

- Onderhoud Molenstraat.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 22 september 2014.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemeen bestuur – huishoudelijk reglement en hersamenstelling stedelijke sportraad - goedkeuring.

Goedkeuring van de hersamenstelling en het huishoudelijk reglement voor de stedelijke sportraad.

 

5. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.) – algemene vergadering van 10 december 2014:

 • goedkeuring agenda
 • vaststelling mandaat
 • goedkeuring statutenwijziging
 • goedkeuring kruisparticipatie IVM-IDM
 • goedkeuring activiteiten en strategieën van volgend boekjaar
 • goedkeuring begroting 2015
 • goedkeuring beslissing raad van bestuur IVM betreffende goedkeuring statuten BW2E vzw.

Mandaat aan de vertegenwoordigers van de stad Eeklo tot goedkeuring van de agendapunten.

 

6. Algemeen bestuur – patrimonium – stadspand Lijnendraaierstraat 8 – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.

Goedkeuring lastenkohier openbare verkoop stadspand Lijnendraaierstraar 8 – kad. gekend sectie E tweede afdeling nr. 733/V – opp. 240 m². De verkoop zal plaatsvinden op basis van een instelprijs, gebaseerd op het actuele schattingsverslag van het Aankoopcomité Gent I.

 

7. Algemeen bestuur – patrimonium – perceel stadsgrond hoek Melkerijstraat-Kerkstraat – onderhandse verkoop – goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring ontwerpakte voor de onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond, hoek Kerkstraat/Melkerij, aan de aanpalende eigenaar – kad. gekend sectie D, deel van nrs. 163/B en 181/F/2 – opp. 184,68 m².

Verkoopprijs: 50.000 euro – opbrengst aan te wenden voor de financiering van de investeringsuitgaven opgenomen in de financiële MJP 2014-2019.

 

8. Algemeen bestuur – patrimonium – onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond kruispunt Weversstraat/Schietspoelstraat – goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring ontwerpakte voor de onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond, hoek Weversstraat/Schietspoelstraat, aan de aangelande eigenaar – kad. gekend sectie E, zonder nummer – op. 70,54 m².

Verkoopprijs: 5.200 euro - opbrengst aan te wenden voor de financiering van de investeringsuitgaven opgenomen in de financiële MJP 2014-2019.

 

9. Wonen en leven – Roze – vernieuwen openbare verlichting – goedkeuring ontwerp en kostprijsraming.

Goedkeuring ontwerp en raming Imewo voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de openbare verlichting in de Roze – 38.087,71 euro, BTW en recyclagebijdrage inclusief.

Gunning bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels.

Financiering op het investeringsbudget 2014 op rekening 2014/A-2.4.2/0200-00/224000/BESTUUR/CBS/IE-2.

 

10. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij aanwerving van een betrekking van onderluitenant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.

Openverklaring bij aanwerving van een betrekking van onderluitenant-vrijwilliger, in de voorwaarden van het KB van 19 april 1999 en zijn wijzigingen.

 

11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-majoor-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.

Openverklaring bij bevordering van een betrekking van sergeant-majoor-vrijwilliger, in de voorwaarden van het organiek reglement voor de organisatie van de stedelijke brandweerdienst.

 

12. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 3 betrekkingen van sergeant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.

Openverklaring bij bevordering van 3 betrekkingen van sergeant-vrijwilliger, in de voorwaarden van het organiek reglement voor de organisatie van de stedelijke brandweerdienst.

 

13. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 5 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.

Openverklaring bij bevordering van 5 betrekkingen van korporaal-vrijwilliger, in de voorwaarden van het organiek reglement voor de organisatie van de stedelijke brandweerdienst.

 

14. Veiligheid – gemeentepersoneel - brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepsluitenant – vaststellen van de bevorderingsvoorwaarden.

Openverklaring bij bevordering van een betrekking van beroepsluitenant, in de voorwaarden van het organiek reglement voor de organisatie van de stedelijke brandweerdienst.

 

15. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – vaststelling weddeschaal beroepsluitenant.

Inschrijving van het jaarlijks weddesupplement voor de chef van de brandweerdienst bij de vastgestelde referteweddeschaal PBA2.

 

16. Veiligheid – brandweer - goedkeuring zonale verdeelsleutel hulpverleningszone Meetjesland.

Goedkeuring van het voorstel van de prezoneraad. Het aandeel van de stad Eeklo voor de gemeentelijke dotatie van de Hulpverleningszone Meetjesland wordt vastgesteld op 19,75 %.

 

17. Veiligheid – brandweer – goedkeuring inventaris overdracht roerende goederen hulpverleningszone Meetjesland.

Goedkeuring van de door de prezoneraad voorgestelde waarderingsregels, goedkeuring van de inventaris van de over te dragen roerende goederen, goedkeuring van het huurbedrag -48.458,73 euro/jaar- voor de kazerne Eeklo.

 

18. Veiligheid – brandweer – hulpverleningszone Meetjesland

 • Meerjarenplan 2015-2020 – kennisneming
 • Dotatie 2015 – goedkeuring.

Kennisneming van het meerjarenplan 2015-2020 en goedkeuring van de nettodotatie van 743.175,73 euro voor de begroting 2015.

 

 • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:

19. Materialenscan Eeklose ondernemingen.

Goedkeuring van het voorstel om een promotiecampagne te voeren naar de Eeklose ondernemingen i.v.m. de mogelijkheid tot het laten uitvoeren van een materialenscan, dit in samenwerking met met zelfstandigenorganisaties, werkgeversorganisaties en het Agentschap Ondernemen.

 

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

20. Parkeerprobleem Boelare.

Het voorstel wordt verworpen.

 

21. Plannen m.b.t. het nieuwe zwembad – verzoek tot het houden van een volksraadpleging.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 

GEHEIME ZITTING

1. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel - definitieve benoeming van een beroepsonderluitenant.

2. Veiligheid – stedelijk brandweerkorps – ontslag als luitenant-vrijwilliger.

 

 


Zoeken