Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / verslag gemeenteraad 22 september 2014

verslag gemeenteraad 22 september 2014


MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

-    Vlaams regeerakkoord – integratie OCMW.

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

-    Cambio in Eeklo.
-    Bijkomende fietsenstalling station.
-    Heraanplant bomen in straten burgemeesterswijk en Witte Wijk.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

-    Zonneheem - bejaardenflats.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

-    Entente Florale.
-    De Vrombauts(vergeet)put.

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

-    Netheid openbaar domein.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 juni 2014.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemene financiering – retributie op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten – wijziging.
Wijzigen van het retributiereglement voor het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten met ingang van 1 oktober 2014, voor wat betreft de prijs voor de nieuwe verpakkingen PMD-zakken.

 

5. Algemene financiering – retributiereglement voor gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties personeel naar aanleiding van evenementen en innemingen openbare weg – wijziging.
Wijziging van het retributiereglement voor het gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties personeel naar aanleiding van evenementen en innemingen openbare weg met ingang van 1 oktober 2014, voor wat betreft de tarieven voor het gebruik van rolcontainers en afvaleilandjes.

 

6. Algemene financiering – retributie op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur – wijziging.
Aanvulling van het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur met artikel 6bis – tarieven voor gebruik turnzaal BKO De Kinderpoort, dit met ingang van 1 oktober 2014.

 

7. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel – budget 2015 – akteneming.
Akteneming van het budget 2015 van de Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel, na gunstig advies van Bisdom Gent – Dienst Kerkfabrieken van 22 augustus 2014.

 

8. Algemeen bestuur – concessieovereenkomsten TMVW - aanpassing.
Aanpassing van de concessieovereenkomsten met de bepalingen voor het ter beschikking stellen van lokalen binnen deze concessies aan politieke partijen.

 

9. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst stedelijk voetbalstadion – aanpassing.
Aanpassing van de concessieovereenkomst met de bepalingen voor het ter beschikking stellen van deze lokalen aan politieke partijen.

 

10. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst cafetaria cultuurcentrum De Herbakker – aanpassing.
Aanpassing van de concessieovereenkomst met de bepalingen voor het ter beschikking stellen van deze lokalen aan politieke partijen.

 

11. Algemeen bestuur – concessieovereenkomst chalet Heldenpark – aanpassing.
Aanpassing van de concessieovereenkomst met de bepalingen voor het ter beschikking stellen van deze lokalen aan politieke partijen.

 

12. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
Goedkeuring van de aanpassingen van artikel 61 van het arbeidsreglement voor het statutair en (gesubsidieerd) contractueel personeel met bepalingen inzake preventief alcohol- en drugsbeleid.

 

13. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
Wijziging van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel in verband met het upgraden van de functies van administratief assistent en administratief assistent onthaal van niveau D naar niveau C.

 

14. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
Aanpassing van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en het contractueel personeel wordt in verband met de referteweddeschalen voor de functie sportassistent.

 

15. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – administratief personeel – afwijking bevorderingsvoorwaarden administratief medewerker – vaststellen bevorderingsprocedure.
Vaststellen van de bevorderingsprocedure voor het upgraden van de functies administratief assistent en assistent onthaal van D- naar C-niveau.

 

16. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – goedkeuring statuten en overeenkomst.
Goedkeuring statuten en de overeenkomst met de VZW Netwerk Meetjesland voor de duur van 3 jaar (tot 31 december 2017).

 

17. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – aanduiding effectieve vertegenwoordiger.
De heer Freddy Depuydt, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Karel Temmermanstraat 5.

 

18. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – voordracht adviserend lid.
De heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Tieltsesteenweg 36.

 

19. Algemeen bestuur – Netwerk Meetjesland – aanduiding bestuurder.
De heer Freddy Depuydt, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Karel Temmermanstraat 5.

 

20. Mobiliteit en werken – Blue Bike – goedkeuring derde betaler overeenkomst met Blue Mobility.
Verlenging van de derde betaler overeenkomst tussen de stad Eeklo en Blue Mobility voor het gebruik van Blue Bike, voor de periode 1 september 2014-1 september 2015.

 

21. Mobiliteit en werken – Roze – integrale heraanleg – goedkeuring ontwerp – goedkeuring kostprijsraming en aandeel stad Eeklo.
Goedkeuring van het ontwerp van het studiebureau Grontmij voor de integrale heraanleg van de Roze.
Kostprijsraming: € 2.140.985,13, inclusief 21% BTW, deels ten laste van de stad Eeklo (€ 315.089,92) en deels van RioP (€ 1.825.895,20), aan te rekenen op de post DIENSTJAAR/A-2.4.2/0200-00/224000/BESTUUR/CBS/IE-2.
De opdracht zal worden gegund bij wijze van open aanbesteding; de procedure wordt gevoerd door de dienst RioP van de Watergroep.

 

22. Wonen en leven – verlenen recht van overdraaien wieken windturbine Aalschootdreef bij wijze van erfdienstbaarheid – goedkeuring overeenkomst.
Goedkeuring van het vestigen van een erfpacht ten voordele van de BVBA Nimby Projects, Boelare 52 te 9900 Eeklo waarbij toelating wordt verleend om de rotor van een nog op te richten windturbine nabij de Aalschootdreef over deze weg te laten draaien.
Vergoeding van € 3.000 euro/jaar, aan te passen aan de evolutie van het indexcijfer.

 

23. Wonen en leven - gemeentelijke administratieve sancties - bemiddelingsprocedure - verlenging samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring.
Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de stad Eeklo voor de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, dit voor onbepaalde tijd.

 

24. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 2 betrekkingen van adjudant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
Openverklaring van twee betrekkingen van adjudant-vrijwilliger bij het stedelijk vrijwilligers brandweerkorps, in de voorwaarden opgenomen in het organiek reglement.

 

25. Veiligheid - brandweerpersoneel – weddesupplement officier-dienstchef – vaststelling.
Toekenning van een jaarlijks weddesupplement aan de officier-dienstchef van het stedelijk brandweerkorps, in toepassing van het KB van 20 juni 1994 en zijn wijziging.

 

26. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat.
Machtiging aan de BVBA Smitz & C°, Nieuwendorpe 33E te 9900 Eeklo voor de wederverkoop van een onbenut en ongebruikt restperceel van haar bedrijfsterrein, met een oppervlakte van 1.323,33 m², aan de BVBA E & S Recycling, Nieuwendorpe 53 te 9900 Eeklo, in de voorwaarden van de oorspronkelijke verkoopakte dd. 18 juni 1999.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

27. Groenonderhoud, speeltuintje en snelheidsbeperking Louis Van Doornestraat.
Het voorstel wordt verworpen.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

28. Werking Zonneheem.
Goedkeuring van het voorstel tot opschorting van de door het schepencollege genomen beslissingen m.b.t. de werking van het dienstencentrum Zonneheem in afwachting van het advies dat moet uitgebracht worden door de centrumraad.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

29. Het 'groene' kerkhof van Eeklo (en Europa).
Goedkeuring van het voorstel voor een periodiek korter en beter onderhoud over het hele kerkhof, uit respect voor de nabestaanden.

 

 

GEHEIME ZITTING

 

1. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – administratief personeel – aanvaarding ontslag van een vastbenoemd financieel beheerder. .
2. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – bevordering tot onderluitenant-vrijwilliger.
3. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

Mondelinge actuele vraag

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang

-    Erkentelijkheidspremie stedelijke vrijwillige brandweer.

 


Zoeken