Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / verslag gemeenteraad 23 juni 2014

verslag gemeenteraad 23 juni 2014

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING

 

1.  Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
-    Vraag m.b.t. lokaal integratiebeleid.
  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
-    Vraag over onderzoek naar parasieten in openbare zandbakken.
-    Vraag i.v.m. fietsenstalling station en stand van zaken betreffende dienstregeling NMBS.
  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
-    Vraag i.v.m. de fietsoversteekplaats op het kruispunt Raverschootstraat-Ringlaan.
  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:
-    Renovatie flatjes Zonneheem.
-    Bestemming gebouw Vredegerecht.
  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
-    Windmolens – visie schepencollege.
  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA:
-    Aankondiging programma 11 juliviering.
 
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 mei 2014.
 
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
 
4. Algemeen bestuur - verkoop van het voormalig jeugdpaviljoen aan het Jan Frans Willemsplein voor de realisatie van een duurzaam woonproject – goedkeuring ontwerp verkoopakte.
Goedkeuring ontwerp verkoopakte van de zogenaamde voetafdruk van het voormalilg jeugdpaviljoen, Jan Frans Willemsplein 13 te 9900 Eeklo, aan de NV Lofting Immo, Neerstraat 12B te 2070 Zwijndrecht.
Verkoopprijs: € 825.000, deze opbrengst zal aangewend worden voor de financiering van inversteringsuitgaven uit het budgetjaar 2014 en/of daaropvolgend.

5. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.

Aanpassing van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, in verband met de dienstvrijstelling voor de afname van bloed, bloedplaatjes of plasma.
 
6. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – gedeeltelijke intrekking beslissing dd. 24 maart 2014.
Gedeeltelijke intrekking van de beslissing van 24 maart 2014 in verband met deeltijdse prestaties na ziekte en deeltijdse disponibiliteit wegens ziekte door statutaire personeelsleden.
 
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing specifieke aanwervingsvoorwaarden, selectietechnieken en –commissies en functierelevante evaluatiecriteria diverse functies.
Aanpassing van de specifieke aanwervingsvoorwaarden, selectietechnieken en – commissies en functierelevante evaluatiecriteria voor de functies technisch assistent, administratief medewerker, medewerk(st)er en begeleid(st)er bko, technisch assistent, stafmedewerkers, preventieadviseur, sportpromotor en sportassistent, beroepssergeant en beroepsonderluitenant.
 
8. Algemeen bestuur - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging - integratiedecreet en aanpassing gemeentelijk kamerreglement.
Wijziging van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, i.v.m. de normen voor kamers, in toepassing van de Vlaamse wooncode en het besluit van de Vlaamse regering dd. 12 juli 2013.
 
9. Algemeen bestuur - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging – recyclagepark.
Wijziging van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, voor wat betreft artikel 112 (schrappen aanvoer PMD) en 112bis (invoeren van een retributie voor het aanvoeren van grof huisvuil).
 
10. Algemene financiering – retributiereglement op het aanbrengen van afvalfracties op het recyclagepark – wijziging.
Invoeren van een retributie voor het aanvoeren van grof huisvuil met ingang op 1 oktober 2014.
 
11. Algemeen bestuur – fusieziekenhuis AZ Alma – opstalrecht – verlenging.
Goedkeuring van de ontwerpakte “verlenging recht van opstal Stad Eeklo-AZ Alma”, voor de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015.

12. Mobiliteit en werken - Schuttershof – verkoop van 2 kleine wegoverschotjes aan aangelanden – principieel akkoord.

Principieel akkoord met de onderhandse verkoop aan de aangelanden van 2 restperceeltjes stadsgrond in het Schuttershof.
Verkoopprijs: € 200 voor het 1ste lot (2,03 m²), € 400 voor het 2e lot (4,10 m²); deze opbrengst zal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit het budgetjaar 2014 of daaropvolgend.
 
13. Mobiliteit en werken - aankoop van een minigraafmachine op rupsen en een aanhangwagen voor het transport ervan – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van het bestek, van de lastvoorwaarden en gunningswijze via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Kostenraming: € 55.000 voor de minigraver van 3,5 ton en € 15.000 voor de transportaanhangwagen, beide bedragen inclusief 21% BTW, te financieren op het investeringsbudget 2014, op artikel 2014/G-WEGEN/230.000/0200-00/BESTUUR/CBS/IE-9/U.
 
14. Wonen en leven - verkavelingen V463-2 (Graswijk en Granenwijk) en V468 (Philip De Wachterstraat) fase 2 – overname openbaar domein en infrastructuurwerken – goedkeuring ontwerpakte.
Goedkeuring van de ontwerpakte van afstand, houdende kosteloze overdracht aan de stad van de wegenis, infrastructuurwerken en publieke ruimte van de verkavelingen V463-2 (Gras en Granenwijk) en V486 (uitbreiding Philip De Wachterstraat). De overdracht gebeurt om redenen van openbaar nut.
 
15. Wonen en leven - aankoop van een middelzware bestelwagen met dubbele cabine, kiplaadbak en CNG-motor voor activeringsproject EekloNet+ - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Goedkeuring van het bestek, van de lastenvoorwaarden en gunningswijze via een raamovereenkomst van de energie-intercommunale Imewo.
Kostprijsraming: € 50.717,15, inclusief 21% BTW en beheerskosten van de intercommunale inbegrepen, aan te rekenen in het budget 2014 op de post 2014/G-RECY-BEG/242.00/0309-00/BESTUUR/CBS/IE-9/U.
 
16. Veiligheid – stedelijke vrijwillige brandweer – openverklaring van 10 betrekkingen van stagiair-brandweerman-vrijwilliger – aanleggen van een wervingsreserve.
Openverklaring van tien betrekkingen van stagiair-brandweerman-vrijwilliger in de voorwaarden van het gecoördineerd reglement voor de organisatie van de stedelijke vrijwilligers brandweerdienst.
 
17. Veiligheid – stedelijke vrijwillige brandweer – openverklaring van 4 betrekkingen van stagiair-ambulancier-vrijwilliger – aanleggen van een wervingsreserve.
Openverklaring van 4 betrekkingen van stagiair-brandweerman-vrijwilliger in de voorwaarden van het gecoördineerd reglement voor de organisatie van de stedelijke vrijwilligers brandweerdienst.
 
18. Vrije tijd – cultuur – nieuw subsidiereglement adviesraad voor cultuur - goedkeuring.
Goedkeuring van het nieuw subsidiereglement van de adviesraad voor cultuur, dit met ingang van 1 september 2014, goedgekeurd door de bestuursorganen van de adviesraad voor cultuur.
 
19. Vrije tijd – cultuur – huishoudelijk reglement van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.
Wijziging van het huishoudelijk reglement van het CultuurCentrum De Herbakker, na advies van de raad van beheer van het CultuurCentrum De Herbakker, in verband met het gebruik van de infrastructuur door politieke partijen.
 
20. Algemene financiering/vrije tijd – retributie op het gebruik van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker en andere lokalen voor cultureel gebruik – wijziging.
Wijziging van het retributiereglement voor het gebruik van het stedelijk cultuurcentum De Herbakker en andere lokalen voor cultureel gebruik in het Stadskantoor en in de stedelijke bibliotheek, na advies van de raad van beheer van het CultuurCentrum De Herbakker, i.v.m. de openingsuren van de bib, het gebruik van de lokalen door politieke partijen en een kortingtarief voor intergemeentelijke organisaties waarvan de stad deel uitmaakt.
 
21. Vrije tijd - sport – oprichtingsbesluit IVA Sporthome – goedkeuring.
Goedkeuring van de oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap IVA Sporthome, ingevolge de ontbinding van de vzw Sport+ Eeklo.
 
22. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2013 – vaststelling.

Aan de dagorde toegevoegd punt:
  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
23. Teruggave eenmalige administratiekost van 5 euro voor alle Eeklose 65-plussers.
Dit punt werd verworpen.


GEHEIME ZITTING

1. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – definitieve bevordering tot stedenbouwkundig ambtenaar.
2. Veiligheid – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – aanduiding als officier-dienstchef.
3. Veiligheid - gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – beroepspersoneel - bevordering tot beroepssergeant. 

4. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – eervol ontslag sergeant-vrijwilliger – toekenning eretitel van het ambt. 

5. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – eervol ontslag korporaal-vrijwilliger – toekenning eretitel van het ambt. 

6. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – eervol ontslag korporaal-vrijwilliger – toekenning eretitel van het ambt. 

7. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – toekenning eretitel van het ambt.
8. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – toekenning eretitel van het ambt. 

9. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – toekenning eretitel van het ambt.
10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – toekenning eretitel van het ambt. 

11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – toekenning eretitel van het ambt. 

12. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – ontslag brandweerman-vrijwilliger.
13. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – ontslag brandweerman-vrijwilliger. 

 

 


Zoeken