Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / verslag gemeenteraad 24 maart 2014

verslag gemeenteraad 24 maart 2014MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Onderhoud middenbermen Gentsesteenweg/Centrum/Molenstraat.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Elektriciteitscabine Raverschootstraat.

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:

- Overlast in het stadscentrum.

- Dienstverlening Toerismekantoor.

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Onderhoud middenberm.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Burgemeestersoverleg.

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- PMD-zakken.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 februari 2014.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Gemeentepersoneel - nieuwe rechtspositieregeling - aanpassing.

Aanvulling van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, in verband met toepassingsmodaliteiten van de loopbaanonderbreking voor (gesubsidieerd) contractuele personeelsleden en het deeltijds werken in een toestand van disponibiliteit.

 

5. Gemeentepersoneel - contractueel personeel - vaststelling contingent en bezoldiging vakantiepersoneel.

Vaststelling contingent en bezoldiging voor het vakantiepersoneel in de buitenschoolse kinderopvang voor 2014.

 

6. Wonen en leven - goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag - verkaveling V524/1 – Molenstraat 226.

Goedkeuring onder voorwaarden van het wegenistracé in de verkaveling V524/1 op de percelen grond gelegen in de Molenstraat 226, kadastraal gekend Eeklo, 2de afdeling, sectie E nummer 1/R05 en 1/P256.

 

7. Mobiliteit en werken - IJzerstraat - overdracht om niet van voetpadzone nieuw woonproject - goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de overdracht om niet van de toekomstige voetgangerszone van een sociaal woonproject in de Ijzerstraat. De over te dragen percelen hebben een oppervlakte van 140,46 en 16,77 m². De overdracht gebeurt om redenen van openbaar nut, met name de integratie van de publieke ruimte van een (toekomstig) sociaal huisvestingsproject in het

openbaar domein van de stad.

 

8. Mobiliteit en werken - Schuttershof - overdracht om niet van private delen van de zate van de weg - goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de overdracht om niet van sommige perceeltjes private grond die sedert de aanleg van het Schuttershof deel uitmaken van de zate van deze weg. De overdracht gebeurt om redenen van openbaar nut, nl. de integratie van de wegzate van het Schuttershof in het openbaar domein van de stad.

 

9. Algemene financiering - retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek.

Aanpassing van het retributiereglement op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek met ingang van 1 april 2014.

 

10. Welzijn - BKO - wijziging huishoudelijk reglement - goedkeuring.

Goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van het Initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang die vooral betrekking hebben op de vakantieopvang, dit met ingang van 1 april 2014.

 

11. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Vincentius - jaarrekening 2013 - advies.

Gunstig advies.

Overschot exploitatie: 240.217,08 euro.

Overschot investeringen: 0,00 euro.

 

12. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen - jaarrekening 2013 - advies.

Gunstig advies.

Overschot exploitatie: 13.687,46 euro.

Overschot investeringen: 0,00 euro.

 

13. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Jozef - jaarrekening 2013 - advies.

Gunstig advies.

Overschot exploitatie: 4.939,85 euro.

Overschot investingen: 300,00 euro.

 

14. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Antonius - jaarrekening 2013 - advies.

Gunstig advies.

Overschot exploitatie: 25.760,00 euro.

Overschot investingen: 0,00 euro.

 

15. Algemeen bestuur - Resoc - Streekpact 2013-2018 - goedkeuring.

Goedkeuring van het Streekpact II 2013-2018 “Talentenregio Meetjesland, Leiestreek & Schelde”.

 

16. Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 01/07/2013-31/12/2013 - goedkeuring.

Goedkeuring van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 01/07/2013-31/12/2013.

 

17. Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2014-2017 - goedkeuring. 

Goedkeuring van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 2014-2017.

 

18. Welzijn - seniorenflats Zonneheem - verkoop - principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring voor de verkoop van het woonblok van het Zonneheem, bestaande uit 40 flatjes, de gemeenschappelijke delen en 11 garages met openbare ruimte, dit op basis van een schattingsverslag. De huidige huurovereenkomsten zullen voorafgaandelijk worden omgezet in contracten van levenslange duur.

De opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden voor de financiering van inversteringsuitgaven 2014-219.

 

19. Welzijn - OCMW - jaarrekening 2012.

Goedkeuring van de jaarrekening 2012 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

 

20. Welzijn - OCMW - meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring.

Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

 

21. Welzijn - OCMW - budget 2014 - kennisneming.

Kennisneming van de budget 2014 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

 

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

22. Armoedebestrijding.

Over dit voorstel wordt geen stemming georganiseerd.

 

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

23. Mobiliteit Herbakkersplein.

Over dit voorstel wordt geen stemming georganiseerd.

 

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

24. Bedrijventerrein en ontsluitingsweg Balgerhoeke.

Het voorstel wordt verworpen.

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

25. Tracé ontsluitingsweg Balgerhoeke.

Het voorstel wordt verworpen.

 

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

26. Gebrek aan communicatie en vellen van bomen.

Over dit voorstel wordt geen stemming georganiseerd.

 

 

GEHEIME ZITTING

 

1. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - eervol ontslag onderluitenant-vrijwilliger.

2. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - ontslag ambulancier-vrijwilliger.

3. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

4. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

5. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

6. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

7. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

8. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

9. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

10. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - effectieve indienstneming als brandweerman-vrijwilliger.

11. Veiligheid - stedelijk vrijwilligers brandweerkorps - verlenging stage van een stagiair-brandweerman-vrijwilliger.

 


Zoeken