Direct naar hoofdmenu / zoekveld

verslag gemeenteraad 26 mei 2014

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN


OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:

-    Buitenschoolse kinderopvang – huurovereenkomst gebouw Athene.

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

-    Evaluatie van het gebruik van Blue Bikes in onze stad.
-    Hoe wordt het groenonderhoud in onze stad opgevolgd?

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS:

-    RUP Van Damme-politiesite – politiegebouw.

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraaslid, namens groen:

-    Kinderopvang vakantiemaanden.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

-    Elektriciteitscabine Raverschootstraat.
-    RUP Van Damme-politiesite – politiegebouw.
-    Betalingsmandaat voor leveren van benodigdheden restaurant.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 28 april 2014.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 18 juni 2014 – vaststelling mandaat.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

5. Algemeen bestuur – Imewo – algemene vergadering van 23 juni 2014 – vaststelling mandaat.
Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

6. Wonen en leven – provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “windplan Eeklo-Maldegem” – advies.
Gunstig advies over het ontwerp PRUP ‘Windlandschap Eeklo-Maldegem’ mits opname van enkele voorwaarden in de stedenbouwkundige voorschriften::

  • Schrapping van de toelichting in art. 3 “Bestaande grote windturbines kunnen in gebruik blijven zolang er een geldige exploitatievergunning voor handen is. Een verlenging van de exploitatievergunning zal niet mogelijk zijn”.
  • Aanvulling in art. 3: de 3 windturbines op het bedrijventerrein Nieuwendorpe op lange termijn, bij vervanging of beperkte herlocatie vergunningsvatbaar blijven.
  • Enkel akkoord met eventuele herlocalisatie van de drie windturbines van het bedrijventerrein Nieuwendorpe naar de lijnopstelling langs de N49, indien eenzelfde aanpak wordt gerealiseerd zoals voor de herlocalisatie van de windturbine van de Zandvleuge naar een perceel ten noorden van de Huysmanshoeve.

 

7. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo - aanslagjaar 2014 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.
Kennisneming van de overeenkomst nr. 14/76 tussen de stad Eeklo en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid betreffende de machtiging aan de stad om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die vanaf 01/01/2014 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, HVKZ of DOSZ, dit in het kader van de algemene belasting Eeklo (belastingvermindering).

 

8. Vrije tijd – vzw Sport+ Eeklo – rekening 2013 – goedkeuring.
Gunstig advies.
Negatief saldo van 5.123,50 euro.

 

9. Welzijn - KomUitPas - reglement - wijziging.
Goedkeuring van het gewijzigd reglement voor de KomUitPas, op voorstel van het lokaal netwerk.

 

10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van een betrekking van onderluitenant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
Openverklaring bij bevordering en vaststellen van de voorwaarden voor een betrekking van onderluitenant-vrijwilliger bij het stedelijk vrijwilligers brandweerkorps.

 

11. Veiligheid - brandweer – vervangingsaankoop twee ambulances – goedkeuring lastvoorwaarden.
Goedkeuring van het bestek, van de lastvoorwaarden en gunningswijze via open offerteaanvraag.
Kostenraming: € 247.000, inclusief 21% BTW, voorzien in het investeringsmeerjarenplanning 2014-2019 op de posten 2014/A-4.3.1/BRAND/0420-00/242000/CBS/BESTUUR/IE-4 en 2015/A-4.3.1/BRAND/0420-00/242000/CBS/BESTUUR/IE-4.

 

12. Natuurontwikkelingsproject Lange Moeiakker – aankoop perceel Moeie 49 – principieel akkoord – goedkeuring ontwerpakte.
Principiële goedkeuring van de ontwerpakte van de aankoop van een voormalige hofstede op en met grond en meegaande landerijen, gelegen Moeie 49 en gesitueerd in het natuurontwikkelingsgebied Lange Moeiakker.
Kostprijs: € 150.000, voorzien op de investeringsbudgetten van 2013 en 2014 op de posten 2013/0330-00/220.000/IE-2/A en 2014/0349-00/220.000/IE-2/A.
De financiering zal gebeuren o.a. met door de Vlaamse regering op 20 juli 2012 beloofde subsidie van maximaal € 321.670 voor de aankoop van te bebossen terreinen in het bosuitbreidingsgebied Lange Moeiakker.

 

13. AWV – aanleg tunnel onder N49 thv verbrandingsoven – minnelijke onteigening 2 perceeltjes stadsgrond – goedkeuring ontwerpakte.
Goedkeuring van de ontwerpakte voor de minnelijke onteigening te algemenen nutte van twee perceeltjes stadsgrond langsheen de Sint-Laureinsesteenweg 8, dienstig voor de aanleg van een tunnel met fietspaden onder de N49-Expressweg en de latere aanleg van een rotonde voor de aansluiting van een verbindingsweg tussen de Sint-Laureinsesteeneg en de R43 “Teut”.
Kostprijs: € 8.425,00, voorzien in de investeringsuitgaven - financiële meerjarenplanning 2014-2019.

 

14. Perceel stadsgrond hoek Melkerij-Kerkstraat – onderhandse verkoop – principiële goedkeuring.
Principiële goedkeuring voor de onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond, gelegen hoek Kerkstraat/Melkerij aan de aanpalende eigenaar om samen te voegen met zijn percelen voor het realiseren van een bouwproject dat past binnen de beoogde kwaliteiten van het BPA nr. 13 “Stassano”.
Verkoopprijs: € 50.000 – de opbrengst zal aangewend worden voor de investeringsuitgaven van de stad, zoals voorzien in de financiële meerjarenplanning 2014-2019.

 

15. Ondernemen – toerisme – kampeerautoterrein jachthaven – goedkeuring overeenkomst.
Goedkeuring van de overeenkomst tussen de stad Eeklo en de Eeklose Yachting en Kampeerautovereniging voor de uitbating van het kampeerautoterrein op de stedelijke jachthaven in 2014  - forfaitaire vergoeding: 1.000 euro.

 

16. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – terrassen - wijziging.
Wijziging van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, onderafdeling 3 meer bepaald de artikelen 15, 16, 17 en 18 met betrekking tot reclameborden en terrassen op de openbare weg.

Volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:
17. Streekplatform Meetjesland - toetreding.
Het voorstel wordt verworpen.


GEHEIME ZITTING

1. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanstellen wd. stedenbouwkundig ambtenaar.

 


Zoeken