Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2014 / verslag gemeenteraad 28 april 2014

verslag gemeenteraad 28 april 2014

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

OPENBARE ZITTING

 

1.   Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid:

Fietsenstalling station.

  • Op vraag van de heer Wilfried Van Kerrebroeck, gemeenteraadslid:

Planning toekomstige ontsluiting rond nieuw fusieziekenhuis AZ Alma aan de Ringlaan.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid:

Toezenden verslagen schepencollege aan de gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid:

Standpunt stadsbestuur i.v.m. participatie particuleren in windmolenproject provincie.

Vraag om uitleg in verband met verontreiniging leidingwater.

 

2.   Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 24 maart 2014. 

 

3.   Mededelingen aan de gemeenteraad. 

 

4.   Algemeen bestuur - huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad - wijziging.

Wijziging van artikel 35 van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad i.v.m. het digitaal aanleveren van de samenvattende teksten van de fractieleiders. 

 

5.   Algemeen bestuur - gebruik stedelijke infrastructuur door politieke partijen.

Vaststelling van de regels voor gebruik van lokalen binnen de stedelijke infrastructuur door politieke partijen. 

 

6.   Algemeen bestuur - Intercommunale Westlede - algemene vergadering van 17 juni 2014 - vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten. 

 

7.   Algemeen bestuur - Veneco² - algemene vergadering van 18 juni 2014 - vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten. 

 

8.   Algemeen bestuur - Veneco² - algemene vergadering van 18 juni 2014 - aanduiding vertegenwoordiger.

Mevrouw Odette Van Hamme, voorzitter gemeenteraad, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72.

 

9.   Algemeen bestuur - Veneco² - algemene vergadering van 18 juni 2014 - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.

 

10. Algemeen bestuur - Finiwo - algemene vergadering van 23 juni 2014 - vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

11. Algemeen bestuur - Samenwerking voor Agrarisch Landschap vzw (SVAL) - algemene vergadering - lidmaatschap - aanduiding vertegenwoordiger.

Goedkeuring van het gratis lidmaatschap.Aanduiding van de heer Bob D’Haeseleer, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Snuifmolenstraat 4, als vertegenwoordiger van de stad. 

 

12. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - nieuwe personeelsformatie - wijziging.

Wijziging met ingang van 1 mei 2014 van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel, voor wat betreft de formatie van de dienst sport, de dienst huisvesting en het voorzien van twee halftijdse stafmedewerkers procesbeheer. 

 

13. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - nieuwe rechtspositieregeling - aanpassing.

Aanpassing van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, in verband met het in dienst houden van 65-plussers, het vaststellen van de ziektedagen van statutaire personeelsleden op proef en het reglement op de organisatie van examens. 

 

14. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - statutair en contractueel personeel - vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.

Aanvulling van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, in verband met de referteweddeschalen voor stafmedewerker woonbeleid, stafmedewerker procesbeheer, sportpromotor en sportassistent. 

 

15. Algemeen bestuur - Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding - jaarrekening 2013 - akteneming.

Tekort exploitatie: 2.490,23 euroOverschot investeringen: 3.883,06 euro.

 

16. Algemene financiering - retributie op de foorinrichtingen - wijziging.

Aanpassing van de retributie op de foorinrichtingen, o.a. in verband met de betalingsmodaliteiten en het schrappen van de waarborg.

 

17. Ondernemen - beëindigen convenant Toerisme Oost-Vlaanderen,

Goedkeuring van het voorstel van beëindiging van de convenant tussen de stad Eeklo, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Meetjesland, ingevolge de verhuis van Toerisme Meetjesland naar de Huysmanhoeve.

18. Vrije tijd - jeugdcentrum Kubiek -

Wijziging gebruikersreglement polyvalente zaal - goedkeuring.
Goedkeuring van verschillende wijzigingen aan het gebruikersreglement voor de polyvalente zaal van het jeugdcentrum Kubiek.

19.  Wonen en leven - overeenkomst tussen het OCMW van Gent en de stad Eeklo betreffende de afstand van plantrecht van bomen.
Goedkeuring van de overeenkomst tussen het OCMW van Gent en de stad Eeklo houdende de afstand van plantrecht van 27 bomen in de Kruiskensstraat. 20. Wonen en leven - ruimtelijk uitvoeringsplan van Damme-politiesite - definitieve aanvaarding.
Definitieve aanvaarding van het ruimtelijk uitvoeringsplan Van Damme-Politiesite, na procedure openbaar onderzoek en adviesaanvragen.

21. Welzijn - reglement voor subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid tot de sociale grondrechten (lokaal sociaal beleid) - wijziging.

Goedkeuring van het gewijzigd reglement voor de productiesubsidies Lokaal Sociaal Beleid, op voorstel van de stuurgroep.

22. Welzijn - samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo/Rode Kruis afdeling Eeklo “Hartveilige stad”

periode 2012-2015 - goedkeuring.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Eeklo en het Rode Kruis-afdeling Eeklo m.b.t. “Hartveilige stad” voor de periode van 2012-2015. Aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegde punten:

 

Op vraag van het college van burgemeester en schepenen:

23.  Voorstel van nieuwe dienstregeling NMBS vanaf december 2014 – indienen van motie.
Motie n.a.v. de aangekondigde nieuwe dienstregeling van de NMBS vanaf december 2014. De gemeenteraad vraagt de voorgestelde dienstregeling aan te passen in functie van de noden van Eeklo en de regio en met behoud van de piekuurtreinen. Het stadsbestuur vraagt hierover dringend een overleg met de NMBS.

 

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
24.  Buitenspeeldag 2 april 2014.
Over dit punt werd niet gestemd, omdat het geen echt voorstel van besluit is.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
25.  Realisatie van de promenade – voorstel tot oprichting van een commissie ad hoc.
Het voorstel wordt verworpen.

 

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
26.  Activatie van Buurtinformatienetwerken in probleembuurten.
Over dit voorstel wordt niet gestemd omdat het intiatief tot oprichting van een BIN niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.

 

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

27.  Parkeermogelijkheden in Eeklo.

Over dit voorstel werd niet gestemd, omdat het niet concreet is.

 

 


GEHEIME ZITTING

 

1.    Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - administratief personeel - definitieve benoeming van een directeur personeel en interne organisatie.

2.    Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - aanstelling vervangend stadssecretaris - bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen dd. 8 april 2014.

3.    Veiligheid - brandweerpersoneel - vastbenoemde kapitein-dienstchef - voeren van de eretitel van het ambt.

 

 

 


Zoeken