Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / agenda gemeenteraad 19 oktober 2015

agenda gemeenteraad 19 oktober 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 19 oktober 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- ParkeerproblematiekHerbakkersplein.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Uitbating chalet Heldenpark.

  • Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Overzicht werkingskosten dienstencentrum Zonneheem.

  • Op vraag van de heer Luc V andevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Parkeer- en mobiliteitsproblematiek Zandvleuge/Stuifzandstraat. 

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 21 september 2015.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 2 2015 – vaststelling. nota

5. Algemene financiering – forfaitaire bijdrage voor de brandweer voor het jaar 2014 – advies. 

6. Algemene financiering – patrimonium - stadswoning Burgemeester Lionel Pussemierstraat 45 – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.

7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – goedkeuring.

8. Algemeen bestuur – statutair en contractueel personeel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.

9. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

10. Algemeen bestuur – GAS – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.

11. Algemeen bestuur – Gas – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sancties.

12. Mobiliteit en werken - R43 - doortrekking zuidelijke ring rond Eeklo fase 1 – studie – ontwerp samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de stad Eeklo voor samengevoegde opdrachten van diensten – goedkeuring. 

13. Mobiliteit en werken – van auto-rijk naar autoluw centrum: het groeiscenario. 

14. Wonen en leven – voornemen tot afschaffing restdeel van buurtweg 44 – Balkstraat - principebeslissing.

15. Wonen en leven - afkoop van het plantrecht in delen van het Aalstgoed en de Magermansdreef – goedkeuring ontwerpaktes

16. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V527/1 – Broeders Van Liefdestraat.

17. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V528/1 – Zandvleuge 103-105.

18. Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – intercommunale cvba Farys/TMVW.

19. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied (RUP) ten zuiden van de E34/N49 –verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen het RUP definitief worden vastgesteld. - grafisch plan - legende - stedenbouwkundige voorschriften - toelichtende nota.

20. Ondernemen – Jachthaven – openverklaring exploitatie kampeerautoterrein – ontwerp concessieovereenkomst - goedkeuring.

21. Welzijn/algemene financiering – OCMW – jaarrekening 2014 – kennisneming. document

22. Vrije tijd – sport –samenwerkingsakkoord met de gemeente Maldegem.

 

Volgend punt worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 19 oktober a.s.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

23. Studie voor ondergrondse parking en ondergrondse doorrit onder de Markt

 

 

GEHEIME ZITTING

 

1. Algemeen bestuur – provinciale ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes – bijkomende voordracht.

 

 


Zoeken