Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / agenda gemeenteraad 26 januari 2015

agenda gemeenteraad 26 januari 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 26 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1.  Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Verdwijnen dienstverlening overheidsdiensten/leegstand winkelpanden - wat onderneemt schepencollege?

  • Op vraag van de heer Peier De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Betalend parkeren voor personen met een beperking'

  • Op vraag van mevrouw Hilde iampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Sluiting containerpark tijdens vakantie.

  • Op vraag van de heer Paul Veristraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Stand van zaken Politiegebouw

lmago stad Eeklo.

 

2.  Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 15 december 2014.

3.  Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemene financiering - retributie voor tussenkomsten van de brandweerdienst - opheffing gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2004.

5. Algemeen bestuur/vrije tijd sport ILV Burensportdienst Meetjesland goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht.

6.  Algemeen bestuur - statuten stedelijke seniorenraad - wijziging.

7.  Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - arbeidsreglement - aanpassing.

8.  Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - personeelsformatie - aanpassing.

9.  Algemeen bestuur/wonen en leven - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) - gewijzigde samenstelling.

10. Mobiliteit en werken - Cambio autodelen - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

11. Wonen en leven - ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied ten zuiden van de E34lN49 - voorlopige vaststelling. - toelichtingsnota - stedenbouwkundige voorschriften - kaartenbundel 

12. Welzijn - OCMW - meerjarenplan 20l4-2019 / budget 2015 - kennisneming.

13. Vrije tijd - sport - goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.

14. Vrije tijd - sport - goedkeuring verdeling beleids- en impulssubsidie.

15. Vrije tijd - sport - bouwen nieuw zwembad met integratie BKO - afschaffing deel Burgemeester Lionel Pussemierstraat voor integratie in bouwzone

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

  • op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

1ó. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

 

 

GEHEIME ZITTING

1.  Algemeen bestuur gemeentepersoneel aanstelling wd. stadssecretaris bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 23 december 2014. 


Zoeken