Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 14 december 2015

verslag gemeenteraad 14 december 2015

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Rita Gyssels, gemeenteraadslid, namens N-Va Eeklo:

- Voetpad Weverstraat en Hazelaarstraat.

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Asbest in gebouwen.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Plaatsing AED-toestellen.

 

  • Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Concessie chalet Heldenpark.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 16 november 2015.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemene financiering - Politiezone Meetjesland Centrum - stedelijke dotatie 2016 - vaststelling.

Vaststelling van de stedelijke dotatie voor de Politiezone Meetjesland Centrum voor het dienstjaar 2016 op 2.909.519,18 euro, voorzien in het exploitatiebudget 2016 onder budgetrekening G-PZ.5417/0400-00/649300/IE-GEEN.

 

5. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – goedkeuring begrotingswijziging nr. 1-2 voor het dienstjaar 2015 en dotatie 2015.

Goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 2015 en de gewijzigde dotatie van 2015 voor een bedrag van 73.140,32 euro. 

Goedkeuring van de gewijzigde inventaris van de over te dragen roerende goederen en de gewijzigde verrekeningsbijdrage voor de inbreng van de roerende goederen voor de volgende vijf jaar voor een bedrag van 57.244,50 euro.

 

6. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – meerjarenplan 2015-2020 – kennisneming.


7. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – begroting 2016 – goedkeuring dotaties.

Goedkeuring van de stedelijke dotatie voor de Hulpverleningszone Meetjesland voor het dienstjaar 2016 t.b.v. 468.927,57 euro voor de gewone dienst en 163.807,39 euro voor de buitengewone dienst.

 

8. Algemene financiering – Welzijnsband Meetjesland

  • meerjarenplan 2016-2021 – goedkeuring.
  • budget 2016 – kennisneming.

Bijdrage stad Eeklo voor 2016: 20.316,92 euro.

 

9. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budgetwijziging 2015 – kennisneming.

Akteneming van de budgetwijziging 2015 van de Kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 0,00 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 29 september 2015.

 

10. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budget 2016 - kennisneming.

Akteneming van het budget 2016 van de Kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 0,00 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 29 september 2015.

 

11. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – budget 2016 - kennisneming.

Akteneming van het budget 2016 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 27.614,66 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 29 september 2015. 

 

12. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – budget 2016 - kennisneming.

Akteneming van het budget 2016 van de Kerkfabriek Sint-Jozef waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 15.732,16 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 29 september 2015. 

 

13. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Balgerhoeke – budget 2016 - kennisneming.

Akteneming van het budget 2016 van de Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Balgerhoeke waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 11.256,23 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 29 september 2015. 

 

14. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel – budget 2016 – kennisneming.

Akteneming van het budget 2016 van de Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel waarbij de gemeentelijke bijdrage (M-waarde) wordt vastgesteld op 663,59 euro, dit na gunstig advies van het Bisdom Gent dd. 25 augustus 2015.

 

15. Algemeen bestuur – Audio – goedkeuring meerjarenplan 2016-2019 en budget 2016.


16. Algemene financiering - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - vaststelling.


17. Algemene financiering – budgetwijziging 2015/3 - vaststelling.


18. Algemene financiering - budget 2016 - vaststelling.


19. Algemene financiering/algemeen bestuur – gemeentedecreet - bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten en inzake het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen.

Bevoegdheidsverdeling op basis van het investeringsbudget 2016 en in het kader van het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 43 § 2 – 11° a en b.

 

20. Algemene financiering/wonen en leven - milieu – subsidiereglementen voor energiebesparende maatregelen (dak-, en muurisolatie/hoogrendementsglas) - 2016.

Aanpassing en verlenging van het gemeentelijk subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor het dienstjaar 2016.

 

21. Algemene financiering/wonen en leven - milieu – subsidiereglement groendaken – 2016.

Verlenging van het gemeentelijk subsidiereglement voor groendaken voor het dienstjaar 2016.

 

22. Algemene financiering/wonen en leven - milieu - subsidiereglement hemelwaterinstallaties - 2016. 

Verlenging van het gemeentelijk subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen voor het dienstjaar 2016.

 

23. Algemene financiering - opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2016.


24. Algemene financiering - aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2016.


25. Algemene financiering - algemene belasting Eeklo - aanslagjaar 2016.


26. Algemene financiering - belasting op de wedkantoren - aanslagjaar 2016.


27. Algemene financiering - belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten - aanslagjaar 2016.


28. Algemene financiering - belasting op de motorbrandstofverdelers - aanslagjaar 2016.


29. Algemene financiering - belasting op de terrassen op de openbare weg - aanslagjaar 2016.


30. Algemene financiering - belasting op de nachtwinkels - aanslagjaar 2016.


31. Algemene financiering - belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2016.


32. Algemene financiering - contantbelasting op de ontgravingen - aanslagjaar 2016.


33. Algemene financiering - contantbelasting op het sluitingsuur - aanslagjaar 2016.


34. Algemene financiering - contantbelasting op reclame met luidsprekers - aanslagjaar 2016.


35. Algemene financiering - contantbelasting op de plaats- en marktrechten - aanslagjaar 2016.


36. Algemene financiering - contantbelasting op de aanplakborden - aanslagjaar 2016.


37. Algemene financiering - contantbelasting op het takelen en bewaren van voertuigen - aanslagjaar 2016.


38. Algemene financiering - contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken - aanslagjaar 2016.


39. Algemene financiering - contantbelasting op de hinderlijke inrichtingen - aanslagjaar 2016.


40. Algemene financiering - contantbelasting op het weghalen van sluikstorten - aanslagjaar 2016.


41. Algemene financiering - activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied - aanslagjaar 2016.


42. Algemene financiering - leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2016.


43. Algemene financiering - belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - aanslagjaar 2016.


44. Algemene financiering - belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen en op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen - aanslagjaar 2016. 


45. Algemeen bestuur – Wereldraad Eeklo – addendum subsidiereglement 2014-2019. 

Goedkeuring van het addendum aan het subsidiereglement van de Wereldraad 2014-2019 met betrekking tot de verdeling van stadstoelage voor ontwikkelingssamenwerking.

 

46. Algemene financiering – subsidieverdeling voor culturele activiteiten - periode september 2014/augustus 2015 – nominatieve toekenning.

Nominatieve toekenning van de subsidie voor culturele activiteiten voor een periode september 2014-augustus 2015, op voorstel van de algemene vergadering van de adviesraad voor cultuur dd. 19 november 2015.

 

47. Algemene financiering – retributie op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten – aanvulling.

Aanvulling van het retributiereglement op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten i.v.m. de stukprijs (2,00 euro) van een beluchtingsstok voor compostvaten of -bakken, dit met ingang van 1 januari 2016.

 

48. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – aanpassing.

Aanpassing van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en het contractueel personeel, dit met ingang van 1 januari 2016, i.v.m. de online sollicitatie, de samenstelling van de selectiecommissie voor functies op niveau E en de specifieke bevorderingsvoorwaarden voor medewerk(st)er BKO.

 

49. Wonen en leven – stedelijk subsidiereglement – afkoppeling riolering op privaat terrein – scheiding hemel- en afvalwater – aanpassing.

Goedkeuring van diverse aanpassingen aan het stedelijk subsidiereglement voor de afkoppeling riolering op privaat terrein en scheiding van hemel- en afvalwater, dit met ingang van 1 januari 2016.

 

50. Wonen en leven – RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 – definitieve vaststelling.

Definitieve vaststelling van het RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49, na het doorlopen van de procedure zoals voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

51. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – onderhandse verkoop van een restperceeltje nijverheidsgrond – goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring van de ontwerpakte van de verkoop van een restperceeltje nijverheidsgrond in de industriezone Nieuwendorpe aan het aanpalende bedrijf T.N.S., Ringlaan 5 te 9900 Eeklo, dit voor de verkoopprijs van 5.822,50 euro (85 euro/m²).

 

52. Algemeen bestuur - ontslag van een gemeenteraadslid – kennisneming. 

Mevrouw Rosita Meiresonne, wonende te 9900 Eeklo, Kaaistraat 82.

 

Volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: 

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

53. Opstarten van een cameraproject.

Gelet op het antwoord van de burgemeester wordt over dit punt niet gestemd.

 


Zoeken