Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 16 november 2015

verslag gemeenteraad 16 november 2015

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Tevredenheidsmeting De Lijn – neemt Eeklo deel aan deze enquête?.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Nieuwe personeelsformatie - gemeenteraadscommissie.

- Huisvesting politie.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Verkeersomleiding naar Sint-Laureins vanuit Maldegem.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Evaluatie strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017.

  • Op vraag van de heer Wilfried Van Kerrebroeck, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Herdenkingsmoment op 1 november op de stedelijke begraafplaats.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Intentieverklaring stad Eeklo/bouwbedrijf.


2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 19 oktober 2015.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede – eerste bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – goedkeuring statutenwijziging – vaststelling mandaat.

Goedkeuring van de statutenwijziging + mandaat aan onze vertegenwoordiger tot goedkeuring van dit agendapunt op de algemene van 1 december 2015.


5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – tweede bijzondere algemene vergadering van 1 december 2015 – vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - buitengewone algemene vergadering van 3 december 2015 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

Vertegenwoordiger: de heer Freddy Depuydt, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Karel Temmermanstraat 5.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.


7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Finiwo – buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2015 – vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – buitengewone algemene vergadering dd. 16 december 2015 – goedkeuring agendapunten, fusie-operatie inclusief statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder en vaststelling mandaat.

Goedkeuring van de agendapunten, met o.a. voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders en de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - I.V.M. – algemene vergadering van 9 december 2015 – goedkeuring agenda – vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys - nieuw herwerkte statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing.

Goedkeuring van de nieuwe herwerkte statutenwijziging van TMVW onder voorbehoud van partiële splitsing.

Verlenen van mandaat aan de vertegenwoordiger van de stad Eeklo om de beslissingen vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015 van TMVW goed te keuren.

 

11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Farys – 

- IC TMVW – partiële splitsing – rechtsgevolgen

- Voordracht lid in de raad van bestuur ISV TMVR

- Voordracht lid in het adviescomité ISV TMVR.

Goedkeuring van de partiële splitsing van IC TMVW + rechtsgevolgen.

Voordracht lid in de raad van bestuur ISV TMVR: Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18.

Voordracht lid in het adviescomité ISV TMVR: Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18.

Verlenen van mandaat aan de vertegenwoordiger van de stad Eeklo om de beslissingen vermeld op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2015 van TMVW goed te keuren.

 

12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – FARYS - goedkeuring van de toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van TMVW en aanstelling van een vertegenwoordiger voor het directiecomité voor aanvullende diensten.

Toetreding tot de divisie aanvullende diensten van de intercommunale TMVW.

Kapitaalsinbreng van 4 A-aandelen van 1.000 euro en 4 F-aandelen van 25 euro (1.025 euro), aan te rekenen op de budgettaire post G-FINAN/0030-00/281100/IE-8.

Vertegenwoordiger: Bob D’Haeseleer, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Cocquytstraat 86.

 

13. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkaveling Gulden Sporenstraat.

Goedkeuring, mits enkele opgelegde voorwaarden, van het wegenistracé voor de verkavelingsaanvraag V529/1, gelegen langsheen de Gulden Sporenstraat, kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie D nummers 1015N, 1024A, 1025, 1026A,1026B, 1027, 1028, 1029G2, 1032S, 1061A,1062A, 1063A, 1064A en 1065.

 

14. Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Wilgenpark. 

Goedkeuring van het gewijzigde openbaar  wegenistracé en het opnemen van de gronden in het openbaar domein in de wijk Wilgenpark, kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie A, nummers 839G3, 841M, 843E, 846C, 846D, 846E, 862A3, 862X2, 862Y en 862Z2.

 

15. Wonen en leven – afvalbox voor medisch afval voor de landbouwsector.

Goedkeuring van het voorstel tot samenwerking met de BVBA Vanheede Environmental Services m.b.t. de afvalbox voor het verwijderen van het medisch materiaal voor de landbouwsector.

 

 


Zoeken