Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 19 oktober 2015

verslag gemeenteraad 19 oktober 2015

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Parkeerproblematiek Herbakkersplein.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Uitbating chalet Heldenpark.

 

  • Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Overzicht werkingskosten dienstencentrum Zonneheem.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Parkeer- en mobiliteitsproblematiek Zandvleuge/Stuifzandstraat.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 21 september 2015.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 2 2015 – vaststelling.


5. Algemene financiering – forfaitaire bijdrage voor de brandweer voor het jaar 2014 – advies. 

Gunstig advies aan het voorstel van de gouverneur dd. 10 september 2015 tot berekening van de forfaitaire bijdrage voor de brandweer voor het jaar 2014, dit op basis van de kosten van 2013.

 

6. Algemene financiering – patrimonium - stadswoning Burgemeester Lionel Pussemierstraat 45 – goedkeuring lastenkohier openbare verkoop.

Goedkeuring van het ontwerp verkoopdossier voor de openbare verkoop van een woning, gelegen Burgemeester Lionel Pussemierstraat 45 te Eeklo, kadastraal gekend onder de sectie D, 1ste afdeling, nummer 137/C/2 met een perceelsoppervlakte van 96 m².

De verkoopprijs wordt ingesteld op € 90.000, exclusief alle kosten en verschuldigde rechten.

 

7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – goedkeuring.

Dit punt wordt uitgesteld.

 

8. Algemeen bestuur – statutair en contractueel personeel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.

Dit punt wordt uitgesteld.

 

9. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

Diverse wijzigingen aan het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, die betrekking hebben op de GAS-reglementering, inzonderheid de gemengde inbreuken op het verkeer en gemengde inbreuken op het Strafwerkboek (niet-verkeer).

 

10. Algemeen bestuur – GAS – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.

Wijziging van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties, op basis van de beslissing hierboven vermeld onder punt 9.

 

11. Algemeen bestuur – GAS – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sancties.

Aanvulling van de vroegere beslissingen met betrekking tot de gemengde inbreuken op het verkeer en de gemengde inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer). 

 

12. Mobiliteit en werken - R43 - doortrekking zuidelijke ring rond Eeklo fase 1 – studie – ontwerp samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de stad Eeklo voor samengevoegde opdrachten van diensten – goedkeuring. 

Goedkeuring van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse gewest, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de stad Eeklo i.v.m. de samengevoegde opdrachten van diensten gerelateerd aan de aanleg van de zuidelijke ring R43 rond Eeklo en de herinrichting van de N9 te Eeklo.

 

13. Mobiliteit en werken – van auto-rijk naar autoluw centrum: het groeiscenario. 

Visie met betrekking tot de ontwikkeling van de mobiliteit in Eeklo, met een gefaserde uitvoering van het groeiscenario/stappenplan.

 

14. Wonen en leven – voornemen tot afschaffing restdeel van buurtweg 44 – Balkstraat - principebeslissing.

Principeel akkoord voor de afschaffing van het nog resterend deel van buurtweg 44 “Balkstraat”, waardoor deze buurtweg volledig afgeschaft wordt. Dit deeltje is sedert vele jaren volledig verdwenen en heeft geen enkele functie meer.

 

15. Wonen en leven - afkoop van het plantrecht in delen van het Aalstgoed en de Magermansdreef – goedkeuring ontwerpaktes. 

Goedkeuring van de ontwerpaktes voor de afkoop van het plantrecht langsheen het Aalstgoed (deeltje van de percelen kadastraal gekend Eeko, 1ste afdeling, sectie C nummers 379A, 380A en 367D) en de Magermansdreef (deeltje van de percelen kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie C nummer 738C/2, 747B, 740C en 741F). 

Afkoopsom:

  • voor het Aalstgoed: €1.191,00
  • voor de Magermansdreef: €3,00 per lopende meter.

 

16. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V527/1 – Broeders Van Liefdestraat.

Goedkeuring, mits enkele opgelegde voorwaarden, van het wegenistracé voor de verkavelingsaanvraag V527/1 gelegen Broeders Van Liefdestraat, kadastraal gekend Eeklo, 2de afdeling, sectie F nummer 613C.

 

17. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V528/1 – Zandvleuge 103-105.

Goedkeuring, mits enkele opgelegde voorwaarden, van het wegenistracé voor de verkavelingsaanvraag V528/1, gelegen in de Zandvleuge 103-105, kadastraal gekend Eeklo, 2de afdeling, sectie E nummers 73B2, 73Z en 73/02/D.

 

18. Wonen en leven – goedkeuring gewijzigde wegenis binnen de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – intercommunale cvba Farys/TMVW.

Goedkeuring aan de wijziging van het openbaar wegenistracé door het opheffen van de parallelweg tussen de huidige sporthal en de aangrezende parking langsheen de Burgemeester Lionel Pussemierstraat. Deze wijziging maakt deel uit van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van de cvba Farys/TMVW tot het bouwen van een zwembad en een buitenschoolse kinderopvang.

 

19. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied (RUP) ten zuiden van de E34/N49 –verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen het RUP definitief worden vastgesteld.

Verlenging van de termijn waarbinnen het RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 moet worden vastgesteld met 60 dagen

 

20. Ondernemen – Jachthaven – openverklaring exploitatie kampeerautoterrein – ontwerp concessieovereenkomst - goedkeuring.

Goedkeuring van de ontwerp concessieovereenkomst voor de uitbating van het kampeerautoterrein op de jachthaven voor de kalenderjaren 2015 t.e.m. 2022, na een open oproep tot kandidaatstelling.

 

21. Welzijn/algemene financiering – OCMW – jaarrekening 2014 – kennisneming.

 

22. Vrije tijd – sport – samenwerkingsakkoord met de gemeente Maldegem.

Goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met de gemeente Maldegem voor diverse sportprojecten.

 

Aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd punt:

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

23. Studie voor ondergrondse parking en ondergrondse doorrit onder de Markt.

Gelet op de bespreking wordt over dit punt niet gestemd.

 

 

GEHEIME ZITTING

 

1. Algemeen bestuur – provinciale ambtenaren belast met het opleggen van administratieve geldboetes – bijkomende voordracht.

De raad wijst mevrouw Anna Bracke, juriste bij de provinciale administratie van de provincie Oost-Vlaanderen, aan als bijkomende ambtenaar voor het opleggen van administratieve geldboetes en dit met ingang van heden.

 

 


Zoeken