Direct naar hoofdmenu / zoekveld

verslag gemeenteraad 1 juni 2015MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN


OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

  • Op vraag de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Heldenpark - hinderlijke greppels met boomstammen.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Cocquytstraat – organisatie zomerbar.

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Huisvuil – verband tussen prijs vuilzakken, afschaffen jaarlijkse ophaling+ betalend maken aanleveren grof vuil en toename sluikstorten.

 

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Ombudsdienst.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Toestand stedelijke begraafplaats.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Klacht kortparkeren – antwoord schepencollege.

 

  • Op vraag van Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens groen:

Fietspunt station.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 april 2015.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 1 2015 – vaststelling.

Wijziging van het investeringsbudget.

 

5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - IVM – algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 17 juni 2015.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten, alsook goedkeuring van de statutenwijziging en de voorgenomen kapitaalverhoging.

 

6. Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking – Imewo – jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststellen mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Finiwo – algemene jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - jaarvergadering dd. 30 juni 2015 – vaststellen mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding vertegenwoordiger.

De heer Christophe De Waele, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Rietstraat 18.

 

10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 300.

 

11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - TMVW – statutenwijziging - goedkeuring.

Goedkeuring van de voogestelde statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW).

 

12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – algemene vergaderingen dd. 29 juni 2015.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van de algemene vergaderingen van TMVW en TMVR geagendeerde punten.

Aanduiding vertegenwoordigers:

1ste vertegenwoordiger: Mevrouw Tineke Verstraete, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 35.

2de vertegenwoordiger: Mevrouw Odette Van Hamme, voorzitter gemeenteraad, wonende te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 72.

Plaatsvervangers:

1ste plaatsvervangende vertegenwoordiger: De heer Marc Windey, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Kriekmoerstraat 111.

2de plaatsvervangende vertegenwoordiger: De heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Rabautstraat 80.

 

13. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Imewo – heropenstelling kapitaalverhoging.

Goedkeuring van de heropenstelling van de tijdens het laatste trimerster van 2014 aangeboden kapitaalverhoging door de opdrachthoudende vereniging Imewo, waarbij door de stad als volgt ingeschreven wordt:

267.436,90 euro:

-129.066,30 euro voor de activiteit elektriciteit (vertegenwoordigd door 5.000 aandelen Ae)

-138.370,60 euro voor de activiteit gas (vertegenwoordigd dor 5.000 aandelen Ag).

 

14. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Finiwo – kapitaalverhoging van Publi-T.

Verzoek aan Finiwo om voor rekening van de stad de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een proportioneel toegewezen bedrag van 340.242,12 euro.

 

15. Wonen en leven – ruimtelijke planning - verkaveling V496 – Gauberg – ontwerpakte overdracht openbaar domein – goedkeuring.

Goedkeuring van de ontwerp akte van afstand voor de kosteloze overdracht aan de stad van de wegenis, infrastructuurwerken en publieke ruimte van de verkaveling V496 ‘Gauberg’ kadastraal gekend onder Eeklo, 2de afdeling, sectie E, nummers 3/02G2 en 1/F4, met een respectievelijke oppervlakte van 220 m² en 650 m².

 

16. Veiligheid – onderhoudscontract brandbestrijdingsinfrastructuur – goedkeuring.

Goedkeuring van het contractvoorstel van De Watergroep voor het onderhoud van de brandbestrijdingsinfrastructuur van de stad Eeklo voor een periode van 5 jaar, stilzwijgend verlengbaar.

Jaarlijkse kostprijs: 24.093,52 euro, inclusief 21% BTW, voorzien op de jaarlijkse exploitatiebudgetten, 201x/G-WEGEN/0630-00/616080/BESTUUR/CBS/IE-GEEN.

 

17. Vrije tijd - P.O.B. – samenaankoop van boeken, audiovisuele materialen en Nederlandstalige strips door Comeet als aankoopcentrale – goedkeuring.

Goedkeuring van de raamovereenkomst voor de aankoop van stripverhalen, boeken, audiovisuele materialen voor kinderen en volwassenen voor de stedelijke openbare bibliotheek via een groepsaankoop georganiseerd door de regionale vereniging Cultuuroverleg Meetjesland - Comeet.

Kostprijs voor Eeklo: 93.000 euro, inclusief BTW, voor de 2016, 2017 en 2018, aan te rekenen op de budgettaire post 201x/G-BIBLIOTH/0703-00/616171/BESTUUR/CBS/EI-GEEN.

 

Aan de dagorde toegevoegd punt:

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

18. Geplande heraanpak van het Parkplein.

Gelet op het antwoord van schepen D’Haeseleer dat de wadi in het nieuwe plan niet meer wordt opgenomen, wordt over dit punt niet gestemd.

 

 


Zoeken