Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 21 september 2015

verslag gemeenteraad 21 september 2015MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1.Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Voedseloverschotten / 1 euromaaltijden.

 • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

- Welke regels worden nageleefd bij de eindredactie van Het Eikenblad?

- Zijn er contacten geweest tussen Fedasil en de stad Eeklo i.v.m. de vluchtelingencrisis?

 • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Vluchtelingenproblematiek.

 • Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Toestroom van vluchtelingen naar België.

 • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Omvormen bushalte tot parkeerplaatsen in Balgerhoeke.

 • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Leegstand handelspanden.

 • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens groen:

- Vraag om het belang van goede waterbuffering beter bekend te maken.

 

2.Goedkeuring verslagen gemeenteraad dd. 29 juni 2015 en 17 augustus 2015.


3.Mededelingen aan de gemeenteraad.


4.Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

Wijziging van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, i.v.m. het laten loslopen van honden op die plaatsen waar een specifiek bord hangt.

 

5.Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Toerisme Oost-Vlaanderen vzw – statutenwijziging – goedkeuring.

Goedkeuring van de statutenwijziging van Toerisme Oost-Vlaanderen VZW.

 

6.Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – toetreding verschillende lokale besturen tot de vereniging Audio – goedkeuring.

Goedkeuring van de toetreding van verschillende lokale besturen tot de vereniging Audio.

 

7.Algemeen bestuur – Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen vzw – ontbinding van de vzw – buitengewone algemene vergadering van 23 september 2015.

Goedkeuring van de ontbinding van de VZW Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen op de buitengewone algemene vergadering van 23 september 2015.

 

8.Algemeen bestuur – samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.

De heer Raf Wittock, wonende te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 71.

 

9.Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – wijziging.

Wijziging, met ingang van 1 oktober 2015, van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractureel personeel, inzonderheid in verband met de functie van communicatie- en informatiecoördinator en het diensthoofd burgerzaken.

 

10.Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging. 

Aanpassing van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel met ingang van

 • 1 juli 2015 in verband met het invullen van de mandaatfuncite via aanwerving, via bevordering of via interne personeelsmobiliteit.
 • 1 september 2015 in verband met de functies communicatie- en informatiecoördinator en diensthoofd 1e lijn/burgerzaken.

 

11.Mobiliteit en werken – aanleg van een fietsverbinding langsheen de museumspoorlijn Eeklo-Maldegem – principiële aanvaarding scenario en voorstel tracé. 

Akkoord met het scenario om, samen met het provinciebestuur een fietsverbinding aan te leggen bovenop een door Eandis aan te leggen elektrische middenspanningsleiding tussen het transformatorstation Eeklo-Noord en een onderstation nabij de watertoren in de Peperstraat.

Opdracht aan het college tot het uitwerken van een voorontwerp voor alle ontbrekende fietstrajecten langs de museumspoorlijk Eeklo-Maldegem en het oplossen van de problematiek rond kerkwegel 55, deeltraject tussen Sint-Jansdreef en de Vrouwestraat.

 

12.Wonen en leven – gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) – wijziging samenstelling.

De heer Kristof Hebbrecht, wondende te 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 23 bus 2.

 

13.Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan afvalintercommunale I.V.M. voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark. 

Uitbreiding, met ingang van heden, van de bevoegdheidsoverdracht aan de IVM voor de organisatie van de inzameling en verwekring op het recyclagepark met groenafval en gemengd te storten afval.

 

14.Wonen en leven – onderhandse gebruiksovereenkomst terrein voor hondenlosloopweide – goedkeuring.

Goedkeuring van de onderhandse gebruikersovereenkomst tussen de stad Eeklo en de eigenaar NV Bostoen voor het inrichten van een publiek toegankelijke hondenlosloopweide op het terrein nabij het Gebroeders Van De Woestijneplein (kadastraal perceel nr. 668/A/4 van de sectie F van de 2de afdeling. Het terrein wordt gratis en tijdelijk ter beschikking gesteld van de stad.

 

15.Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe - onderhandse verkoop van een restperceeltje nijverheidsgrond – principieel akkoord.

Goedkeuring van de onderhandse verkoop van een restperceeltje industriegrond (kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie F, nummer 397/02) aan het aanpalend bedrijf T.N.S., Ringlaan 5 te Eeklo.

Kostprijs: 5.822,50 euro, aan te wenden voor de medefinanciering van komende investeringsuitgaven.

 

16.Welzijn/algemene financiering  – OCMW – budgetwijziging 1 2015 – kennisneming.


17.Welzijn/algemene financiering – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2014 – kennisneming.


18.Vrije tijd/cultuur – subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten – wijziging – goedkeuring.

Goedkeuring van het aangepaste subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten, op voorstel van de beoordelingscommissie.

 

Aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegde punten:

 

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

19.Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme? 

Het voorstel wordt verworpen.

 

 • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

20.Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.

Het voorstel zal worden onderzocht.

 

21.De ontsluiting van Balgerhoeke.

Het voorstel wordt verworpen.

 

22.Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.

Gelet op de beslissing onder punt 11 is dit voorstel zonder voorwerp geworden.

 

 • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

23.Bevoegdheid dierenwelzijn.

Schepen bevoegd voor dierenwelzijn: Bob D’Haeseleer.

 

 • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

24.20-20-20 klimaatdoelstellingen – intekenen op burgemeestersconvenant.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de ondertekening van dit convenant.

 

 • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

25.Toekenning van een convenant tot uitbating van een kansspelinrichting klasse II te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 104A aan de bvba Star Matic.

Het punt wordt verschoven naar de geheime zitting.

 

 • Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

26.Personeelsproblematiek Zonneheem.

Over dit punt werd reeds een beslissing genomen in het college van 10 september 2015.

 

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

27.Zonneheem – nu ook censuur?

Het voorstel wordt verworpen.

 

 

GEHEIME ZITTING

 

1.Gemeentepersoneel – decretale graden – aanstelling vervangend stadssecretaris.

2.Wonen en leven – ruimtelijke planning – aanstellen waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar.

 

 • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

3.Toekenning van een convenant tot uitbating van een kansspelinrichting klasse II te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 104A aan de bvba Star Matic. 


Zoeken