Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 23 februari 2015

verslag gemeenteraad 23 februari 2015

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid:

Aanpassing personeelsformatie

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:

Parkeervrij maken van de Mart

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 januari 2015.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemeen bestuur – definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.

Definitieve toekenning van de nieuwe straatnaam “Calvariebergstraat” in de verkaveling aan de Heilig Grafstraat, na openbaar onderzoek en adviesaanvraag bij de adviesraad voor cultuur.

 

5. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

Diverse wijzigingen aan het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, inzonderheid de artikelen 94bis, 94ter en 228.

 

6. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.

Aanvulling met de bepalingen ingevolge beslissing hierboven vermeld onder punt 5.

 

7. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.

Wijziging van artikel 1 van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties, ingevolge de beslissing hierboven vermeld onder punt 5.

 

8. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – verzoek tot het voordragen van een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar.

Verzoek aan de provincieraad Oost-Vlaanderen om een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar voor de dragen, in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

 

9. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen

  • inbreuken verkeer
  • inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer)

goedkeuring.

Goedkeuring voor de duur van één jaar van de protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen, voor inbreuken op het verkeer en inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer), dit in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

 

10. Algemeen bestuur – Finiwo - beslissing tot niet-investering in W4F.

De raad gaat niet in op het voorstel van Finiwo om voor rekening van de stad een investeringsbedrag in Wind4Flanders te onderschrijven.

 

11. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis en rooilijnplan binnen een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van publieke ruimte – P. Lippenslaan/Blommekens – VMSW.

Goedkeuring van het wegenistracé zoals voorzien op de ingediende plannen binnen de verkaveling Blommekens/Polydoor Lippenslaan, kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie D nrs. 11/B, 14G, 9S4, 9T4, 9M2, 3W4, 5L2, 5K2, 5G2 en 10B, mits naleving van verschillende voorwaarden.

 

12. Vrije tijd/financiën – retributie voor het uitlenen van volksspelen/wereldspelen en springkastelen. (cfr. reglement uitleendienst)

Goedkeuring van de retributie voor het uitlenen van volksspelen/wereldspelen en springkastelen via de stedelijke sportdienst.

 

13. Vrije tijd – sport - stedelijke sportdienst – goedkeuring reglement uitleendienst.

Goedkeuring van het reglement voor de uitleendienst van volksspelen en springkastelen.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

14. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

Dit stemming over dit punt wordt uitgesteld.

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert en de heer Peter De Graeve, gemeenteraadsleden, namens N-VA Eeklo:

15. Heraanleggen van het centrum.

Het voorstel wordt verworpen.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

16. Herinrichting van het stadscentrum.

Het voorstel wordt verworpen.

 


Zoeken