Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 23 maart 2015

verslag gemeenteraad 23 maart 2015MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

  • Op vraag mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Vraag tot het aanleggen van een sterretjesweide.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Verontreiniging in het leidingwater.

Liftsysteem aan het stadhuis.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Agenda van de gemeenteraad van 23 maart 2015.

 

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

775 jaar Eeklo – lunch van de notabelen.

 

  • Op vraag van mevrouw Tineke Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oostveld.

 

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

Lunch met de bedrijfsleiders.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 februari 2015.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemene financiering – wijziging reglement aanpassing voetpaden en opritten – vaststellen retributie.

Wijziging van het reglement van 19 april 1999, waarbij een fortaitair bedrag per m² wordt vastgesteld voor het aanleggen van een voetpad of oprit en een forfaitair bedrag per lm voor de aanpassing van de boordsteen.

 

5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – vzw Netwerk Meetjesland – vernietiging gemeenteraadsbeslissingen dd. 22 september 2014 – kennisneming.

Kennisneming van het ministerieel besluit van 10 februari 2015 houdende vernietiging van de gemeenteraadsbeslissingen van 22 september 2014 inzake de VZW Netwerk Meetjesland.

 

6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio - beslissing toetreding verschillende gemeenten en OCMW’s tot de vereniging Audio - goedkeuring.

Goedkeuring van de beslissingen tot toetreding van verschillende gemeenten en OCMW’s tot de vereniging Audio.

 

7. Algemeen bestuur – Vlaams regeerakkoord/conceptnota Vlaams minister voor Bestuurszaken – inkanteling OCMW in gemeente/stad – beheersovereenkomst inzake integratie/samenwerking stad en OCMW Eeklo – goedkeuring.

Goedkeuring van de beheersovereenkomst inzake integratie/samenwerking stad Eeklo en OCMW Eeklo.

 

8. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – marktreglement – wijziging.

Wijziging van de algemeen politiereglement voor de stad Eeklo met betrekking tot artikel 60 (sluitingsuur van de wekelijkse markt).

 

9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – principebeslissing en wijziging.

Diverse wijzigingen, met ingang van 1 april 2015, van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel, nl. omvormen gesubsidieerd contractuele betrekkingen naar contractuele betrekkingen en het voorzien van statutaire functies en contractuele functies. 

 

10. Mobiliteit en werken – aanleg zuidelijke ringweg en stadspromenade – standpunt inzake het opmaken van een verkeerscirculatieplan op basis van een groeiscenario.

Standpunt inzake het opmaken van een verkeerscirculatieplan voor de stad op basis van een groeiscenario en afstemming van zijn visie op mobiliteit op de 5 strategische doelstellingen van het STOP-principe.

Opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om  een actieplan met de verschillende acties concreet uit te werken op basis van het groeiscenario zonder de zogenamde “knip” als doelstelling voorop te stellen en verder actief te werken aan een snelle vooruitgang van het dossier voor de aanleg van de zuidelijke ringweg.

 

Aan de dagorde toegevoegde punten:

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

11. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

Akkoord met

- het afsluiten van een tijdelijke huurovereenkomst m.b.t. het gebouw aan de Zuidmoerstraat, met een duurtij tot de beëindiging van de werken aan het voormalig jeugdcentrum Beukenhof.

- het voorbereiden van een nieuwe overeenkomst tussen het stadsbestuur en het OCMW voor het definitief onderbrengen van de buitenschoolse kinderopvang in het aangepaste Beukenhofgebouw.

 

12. Parkeerplaatsen Boelare.

Het voorstel is verworpen.

 

13. Behoud van het frietkot op de Markt.

Het voorstel is verworpen. 

 

 


Zoeken