Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 26 januari 2015

verslag gemeenteraad 26 januari 2015

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

  • Op vraag de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Verdwijnen dienstverlening overheidsdiensten/leegstand winkelpanden – wat onderneemt schepencollege?

  • Op vraag de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Betalend parkeren voor personen met een beperking.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Sluiting containerpark tijdens vakantie.

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Stand van zaken politiegebouw.

- Imago stad Eeklo.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 15 december 2014.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemene financiering – retributie voor tussenkomsten van de brandweerdienst – opheffing gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2004.

Opheffing, met ingang van 1 januari 2015, van het retributiereglement dd. 20 december 2004 voor de tussenkomsten van de brandweerdienst, gelet op het retributiereglement van de Hulpverleningszone Meetjesland dat van toepassing is m.i.v. 1 januari 2015.

 

5. Algemeen bestuur/vrije tijd – sport – ILV Burensportdienst Meetjesland – goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht.

Goekeuring van de gewijzigde overeenkomst met statutaire draagkracht van de lnterlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst, ingevolge het feit dat het provinciebestuur geen deel meer uitmaakt van de vereniging.

 

6. Algemeen bestuur – statuten stedelijke seniorenraad – wijziging.

Wijziging van artikel 4G van de statuten van de stedelijke seniorenraad met betrekking tot het aanduiden van de secretaris van deze raad.

 

7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.

Goedkeuring van de aanpassing van artikel 25 van het arbeidsreglement voor het statutair en (gesubsidieerd) contractueel personeel met betrekking tot  deuurroosters van het personeel van de cultuurdienst.

 

8. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie - aanpassing.

Goedkeuring van de aanpassingen aan de personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel met betrekking tot het omvormen van specifieke betrekkingen met ingang van 1 februari 2015, dit naar aanleiding van verschillende procedures bij interne en externe personeelmobiliteit.

 

9. Algemeen bestuur/wonen en leven - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – gewijzigde samenstelling.

Op vraag van de raad wordt dit punt besproken in de geheime zitting.

 

10. Mobiliteit en werken – Cambio autodelen – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor de duur van 4 jaar tussen de stad Eeklo en de NV Optimobiel Vlaanderen om, met ingang van 1 maart 2015, een Cambio-autodeelproject op te starten in Eeklo.

Kostprijs voor de stad Eeklo: maximum 660 euro/maand, excl. BTW.

Uitgaven: Beleidsitem 290-00, algemene rekening 613630.

 

11. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 – voorlopige vaststelling.

Voorlopige vaststelling van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 (kaartenbundel, toelichtingsnota, grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften).

 

12. Welzijn – OCMW – meerjarenplan 2014-2019 / budget 2015 – kennisneming.

 

13. Vrije tijd – sport – goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.

Erkenning als Eeklose sportclub van de sportverenigingen die een correcte aanvraag indienden en die bijgevolg in aanmerking komen voor subsidiëring.

 

14. Vrije tijd – sport – goedkeuring verdeling beleids- en impulssubsidie.

Toekenning van de beleids- en impulssubsidie aan de desbetreffende sportverenigingen, op basis van het goedgekeurde subsidiereglement.

 

15. Vrije tijd – sport - bouwen nieuw zwembad met integratie BKO – afschaffing deel Burgemeester Lionel Pussemierstraat voor integratie in bouwzone.

Goedkeuring van de afschaffing van het weggedeelte van de Burgemeester Lionel Pussemierstraat, dat als ontdubbelingsweg en toegangsweg parallel loopt met het bestaande sportcomplex. Dit weggedeelte wordt ter beschikking gesteld als bijkomende bouwzone voor de aanbouw van een nieuw zwembad en buitenschoolse kinderopvang volgens de plannen van de ontwerper (ingenieurs- en architectenbureau Essa uit Diest).

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

16. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

Dit punt wordt, op vraag van raadslid Windey, uitgesteld naar de volgende zitting.

 

 

GEHEIME ZITTING

 

1. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanstelling wd. stadssecretaris – bekrachtiging beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 23 december 2014.

2. Algemeen bestuur/wonen en leven - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – gewijzigde samenstelling.

De ingediende kandidatuur wordt niet aanvaard.

 


Zoeken