Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 27 april 2015

verslag gemeenteraad 27 april 2015

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

  • Op vraag de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

Aanplanten toekomstbomen.

 

  • Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Heldenpark – problematiek wadi.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Financiering Huysmanhoeve.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Agenda gemeenteraad 27 april 2015.

Verkeer en herstel van de Moerstraat + problematiek Maroyendam.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Parkeerproblematiek Boelare.

 

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

Fietsenstalling station.

 

  • Op vraag van raadslid Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

Slechte staat wegdek – procedure bij ongeval.

 

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Verkeerscirculatieplan - dossier Ring.

 

- Op vraag van de heer Gertjan Blomme, namens CD&V:

Stand van zaken aankoop ladderwagen gemeente Nevele.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 maart 2015.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2015 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.

Kennisneming van de overeenkomst nr. 15/24 tussen de stad Eeklo en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid betreffende de machtiging aan de stad om mededeling te bekomen van de lijst van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, die vanaf 01/01/2015 voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV, HVKZ of DOSZ, dit in het kader van de algemene belasting Eeklo (belastingvermindering).

 

5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede - algemene vergadering dd. 2 juni 2015 – vaststelling mandaat.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

 

6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – ILV Meetjeslandse Burensportdienst – goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2014.

Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2014 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst.

 

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.

 Goedkeuring van de wijzigingen aan de overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland:

• Artikel 5: verlenging van de overeenkomst tot en met 31 december 2018.

• Artikel 6 § 2 wordt vervangen door: De interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland wordt ontbonden van zodra de activiteiten die in de schoot van deze interlokale vereniging uitgevoerd worden, kunnen worden overgedragen naar een eventueel nog op te richten intergemeentelijk samenwerkingsverband voor het Meetjesland, zonder verlies van de bovenlokale financiering.

 

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – subsidieaanvraag Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.

Goedkeuring van de subsidieaanvraag voor het project Wooncentrum Meetjesland en deelname aan dit project voor de periode 2015-2018. De nodige kredieten, bepaald in punt 7.3 van de subsidieaanvraag, worden voorzien in het budget van de stad.

 

9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2014 – advies.

Overschot exploitatie: 274.094,95 euro

Saldo investeringen: 0,00 euro

 

10. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2014 – advies.

Overschot exploitatie: 1,61 euro

Saldo investeringen: 0,00 euro

 

11. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2014 – advies.

Overschot exploitatie: 27.816,74 euro

Saldo investeringen: 0,00 euro

 

12. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2014 – advies.

Overschot exploitatie: 6.830,43 euro

Saldo investeringen: 0,00 euro

 

13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.

Wijziging met ingang van 1 mei 2015 van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en contractueel personeel, houdende het voorzien van een stafmedewerker personeelsbeleid en een stafmedewerker secretariaat en een coördinator dienstverleningsconcept, alsook schrapping van de functies verantwoordelijke personeelszaken en verantwoordelijke personeelsbeleid.

 

14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.

Aanpassing van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel ingevolge de nieuwe functies voorzien onder punt 13.

 

15. Wonen en leven – Beeldkwaliteitsplan Eeklo centrum – goedkeuring.

Goedkeuring van het beeldkwaliteitsplan Beeldend Eeklo, dat als toetsingskader zal worden gebruikt voor het afleveren van vergunningen en het ontwikkelen van projecten in het publieke domein. De aanbevelingen van p. 107 t.e.m. p. 126, opgenomen in het beeldkwaliteitsplan, vormen de basis voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Gabarit Centrum. 

 

16. Welzijn - aankoop van 2 elektrische bolderkarren voor de stedelijke BKO’s – goedkeuring initiatief – vaststellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

Goedkeuring van de aankoop van 2 elektrrische bolderkarren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels.

Kostprijsraming: 17.000 euro, inclusief 21% BTW, te voorzien bij de eerstvolgende budgetwijziging op de posten 2015/G-BKO/610500/945-02 en -945-06.

Een provinciale subsidie voor Oost-Vlaamse mobiliteitsprojecten wordt aangevraagd.

 

17. Vrije tijd – vzw Sport+ - goedkeuring eindafrekening.

Goedkeuring van de eindafrekening en sluiting van de vereffening en ambtsbeëindiging van de vereffenaar van de VZW Sport+. Het resterende netto-actief (111.268,42 euro) dient aan de stad Eeklo te worden overgedragen, zoals bepaald in de statuten van de VZW.

 

Volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 27 april a.s.

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

18. Het nieuwe sport/zwembadcomplex.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 

GEHEIME ZITTING

1. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – administratief personeel – aanvaarding ontslag van een vastbenoemd directeur personeel en interne organisatie.

Aanvaarding van het ontslag van een vastbenoemd directeur personeel en interne organisatie de heer Christophe Van Goey met ingang van 1 september 2015.

 


Zoeken