Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 29 juni 2015

verslag gemeenteraad 29 juni 2015MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING


1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 • Op vraag de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Daklozen in Eeklo.

 

 • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- FietsTelWeek van 16 tot 22 september.

 

 • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Helden in het Park.

 

 • Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Hondenweide.

 

 • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Toestand van het wegdek in sommige straten.

 

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Parkeervrij maken van de Markt.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 1 juni 2015.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Algemeen bestuur – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.

Aanpassing met ingang van 1 juli 2015 van de nieuwe rechtspositieregeling van het statutair en contractueel personeel, in verband met het digitaal bekendmaken van interne vacatures voor personeelsleden, samenstelling selectiecommissies en bepalingen i.v.m. brandweerpersoneel die niet langer van toepassing zijn.

 

5. Algemeen bestuur – nieuwe personeelsformatie - wijziging.

Wijziging met ingang van 1 juli 2015 van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractureel personeel, in verband met het personeel van de dienst burgerzaken en de BKO.

 

6. Algemeen bestuur – deontologische code - wijziging.

Uitbreiding van artikel 6 van de deontologische code in verband met de informatieveiligheid.

 

7. Algemeen bestuur – patrimonium – openbare verkoop verlaten kantoorruimte cultuurcentrum in residentie Ravel, P. De Nevestraat 8 – principiële goedkeuring.

Principiële goedkeuring van de openbare verkoop van een goed gelegen in de Pastoor De Nevestraat 8, kadastraal gekend onder Eeklo, 2de afdeling, sectie E, delen van nummers 338/K en 335/T. 

De verkoopprijs wordt geschat op € 257.500. De opbrengst zal aangewend worden voor de financiering van investeringsuitgaven uit het budget 2015 of later.

 

8. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding – jaarrekening 2014 - advies.

Overschot exploitatie: 5.631,30 euro

Overschot investeringen: 383,06 euro

 

9. Algemeen bestuur – Vereniging van Belgische Werelderfgoedsteden (VBWES) – toetreding.

Toetreding tot en goedkeuring van de statuten van de Vereniging van Belgische Werelderfgoedsteden (VBWES).

 

10. Algemeen bestuur – heroriëntatie van de streeksamenwerking tussen de lokale besturen in het Meetjesland.

Goedkeuring van 

 • de uittreding uit de VZW Netwerk Meetjesland, op voorwaarde dat de vzw 50% van de toelage 2015 aan de stad terugbetaalt.
 • het ontslag van de afgevaardigden van de stad in de raad van bestuur en de algemene vergadering 
 • de overeenkomst met Veneco² om de streeksamenwerking in het Meetjesland verder te zetten.

Kostprijs:

 • voor 2015: 8.173,60 euro 
 • voor 2016: 16.437,20 euro.

 

11. Algemeen bestuur – regierol sociale economie – overeenkomst met statutaire draagkracht en huishoudelijk reglement – goedkeuring.

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement en de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende oprichting van een interlokale vereniging inzake de regierol sociale economie tussen de stad Eeklo en de gemeenten Aalter, Assenede, Maldegem en Zomergem.

 

12. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging. 

Diverse wijzigingen aan het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, met betrekking tot de reclameborden en terrassen op de openbare weg (toepassing GAS) en de inzameling van textiel.

 

13. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging. 

Aanvulling met de bepalingen ingevolge beslissing hierboven vermeld onder punt 12 (terrassen).

 

14. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging. 

Wijziging van artikel 1 van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties, ingevolge de beslissing hierboven vermeld onder punt 12 (terrassen).

 

15. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoord tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen – inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer) – goedkeuring bijlage. 

Goedkeuring van de bijlage bij het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties - inbreuken op het strafwetboek (niet-verkeer), voor wat betreft de inwerkingtreding van de inbreuken voorzien onder de punten 3.1.1. en 3.1.2 (diefstal – slagen en verwondingen).

 

16. Algemeen bestuur – gebruik van stedelijke infrastructuur door politieke partijen – wijziging beslissing dd. 28 april 2014.

Aanvulling van het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014, zodat de evenementenhal aan de stedelijke sporthal ook beperkt ter beschikking kan worden gesteld van politieke partijen.

 

17. Algemeen bestuur – AZ Alma – akte recht van opstal – verlenging.

 • Verlenging van het recht van opstal voor de periode 1 juli 2015-30 oktober 2015, mits een cijns van 4.000 euro/maand
 • Goedkeuring van het betalen van een transactiesom van 697.000 euro op een geblokkeerde rekening.

 

18. Mobiliteit en werken – vernieuwen concessie parkeerbeheer – wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden. 

Goedkeuring van het bestek voor het uitschrijven van een nieuwe concessieovereekomst voor het beheer van het betalend parkeren in Eeklo. De concessie zal ingaan op 1 januari 2016 en eindigt op 31 december 2025.

 

19. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ruimtelijk uitvoeringsplan woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Gulden Sporenstraat – voorlopige vaststelling.

Voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het Woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Gulden Sporenstraat, na het doorlopen van de voorziene inspraak- en adviesprocedure.

 

20. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de gewijzigde wegenis en rooilijnplan binnen aanvraag verkavelingswijziging V509/2 - Spoorsingel.

Goedkeuring van het gewijzigde wegenistracé bestaande uit het gewijzigde verkavelingsplan, het rooilijnplan, het wegen- en rioleringsplan en bijhorende bestek voor het uitvoeren an de wegenis- en infrastructuurwerken Spoorsingel, kadastraal gekend Eeklo, 1ste afdeling, sectie D, nummers 819D2, 826V2 en 970W2.

 

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

30. RUP Sogeta.

Gelet op de afspraak tot het organiseren van een bewonersvergadering wordt over dit punt niet gestemd.

 

21. Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan IVM voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.

Overdracht van de bevoegdheid voor de organisatie van de inzameling op het recyclagepark en verwerking van afvalstoffen (metalen/schroot, vlak glas, houtafval, zuiver steenpuin, asbest, landbouwfolie, grofvuil en EPS) aan IVM.

 

22. Wonen en leven – ruimtelijke planning – ontwikkeling en uitbouw zorgcentrum Sint-Elisabeth en de Hartwijk – engagementsverklaring – goedkeuring.

Goedkeuring van de engagementsverklaring tussen de VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu en stad Eeklo, in het kader van het te realiseren stadsvernieuwingsproject op de toekomstige site “Hartwijk”.

 

23. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat – aanvulling raadsbesluit van 22 september 2014.

Interpretatie dat het vervreemdingsverbod en het recht van terugkoop van industriegrond, die voortvloeit uit artikel 32 van de wet van 30 december 1970 op de economische expansie, eindigt na een periode van 20 jaar na het verlijden van elke oorspronkelijke verkoopakte.

 

24. Welzijn – buitenschoolse kinderopvang  – wijziging huishoudelijk reglement – goedkeuring.

Goedkeuring, na advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang, van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang, o.a. naamswijzigingen, schrappen busververvoer, wijzigingen conform de dagelijkse werking.

 

25. Welzijn/vrije tijd – wijziging reglement KomUitPas – goedkeuring.

Goedkeuring van de wijzigingen van het reglement voor de KomUitPas, o.a. wat betreft de verdeelsleutel voor het kortingtarief.

Goedkeuring van de overdracht van een deel van het beschikbare budget lokale kinderarmoedebestrijding binnen het OCMW-budget 2014 voor de financiering van het tekort binnenhet KUP-systeem.

Dit reglement treedt in werking van 1 september 2015 en loopt tot 31 december 2019.

 

26. Vrije tijd -– wijziging subsidiereglement Adviesraad voor Cultuur - goedkeuring.

Goedkeuring van het aangepast subsidiereglement en het bijhorende aanvraagformulier van de Adviesraad voor Cultuur, na evaluatie ingevolge 1 jaar werking en rekening houdend met het advies van deze adviesraad, met ingang van 1 juli 2015.

 

27. Vrije tijd – reglement van de ‘Prijs voor Cultuurverdienste’ - goedkeuring.

Goedkeuring van het reglement voor de ‘Prijs voor Cultuurverdienste’, met ingang van 1 juli 2015, gelet op het advies van de Adviesraad voor Cultuur.

 

28. Vrije tijd – erkenningsreglement en reglement beleidssubsidie sportclubs – wijziging. 

Goedkeuring van enkele kleine aanpassingen en verduidelijkingen aan het erkenningsreglement en reglement beleidssubsidie voor sportclubs, na advies van de stedelijke sportraad, dit met ingang van 1 juli 2015.

 

29. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2014 – vaststelling.

 

 

Gelet op het gevorderde uur worden de agendapunten 31 tot en met 35 en punt 1 van de geheime zitting uitgesteld naar de volgende zitting.

 

Volgende punten toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

 

 • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

31. Toepassing gelijkheidsbeginsel = clientelisme? 

 

 • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

32. Gevaarlijke afvalcontainer voor de landbouwsector.

33. De ontsluiting van Balgerhoeke.

34. Fietspad langsheen de spoorwegbedding tussen Zandvleuge, Teut en Vrouwestraat.

 

 • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

35. Bevoegdheid dierenwelzijn.

 

GEHEIME ZITTING

1. Algemeen bestuur – samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging. 


Zoeken