Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2016 / agenda gemeenteraad 18 april 2016

agenda gemeenteraad 18 april 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 18 april 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Toepassing artikel 10 gemeentedecreet - verkiesbaarheidsvoorwaarden van een raadslid – hoorzitting en beslissing i.v.m. vervallen verklaren van het mandaat.

2. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

Oplevering en overdracht wegenis bij verkavelingen.

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

Controle op parkeerkaarten minder-mobiele burgers.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Exploitatie van de parking aan de Jachthaven.

 

  • Op vraag van mevrouw Sofie Vermeulen, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

Bereikbaar maken van evenementen.

  

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 21 maart 2016.

4. Mededelingen aan de gemeenteraad.

5. Algemene financiering – retributie op de begraafplaatsconcessies – wijziging.

6. Algemene bestuur - financiën – vaststellen van de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van kasprovisies en innen van geringe dagontvangsten

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – verzoek aan Finiwo om de kapitaalverhoging van Eandis Assets te onderschrijven.

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Eandis Assets – Imewo – algemene vergaderingen dd. 29 april 2016 – goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat - 1jaarverslag - 2jaarrekening - 3kwijting - 4toetreding financieringsintercommunales - 5statutaire benoemingen - 6statutaire mededelingen - Imewo financieel verslag 2015 - Imewo 2015 activiteitenverslag / samenvatting;

9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - jaarvergadering van 14 juni 2016 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger - jaaverslag 2015 - verslag AV 03 12 2015

10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – algemene vergadering van 29 juni 2016 – vaststelling mandaat - jaarrekening 2015 - deelname Eandis Assets - resultatenverdeling 2015 - statutaire benoemingen - verslag commissaris boekjaar 2015verslag raad van bestuur boekjaar 2015

11. Algemeen bestuur – IT - informatieveiligheidsbeleid - beleidstekst – goedkeuring.

12. Wonen en leven – toekennen van nieuwe straatnamen – principebeslissing.

13. Wonen en leven/algemene financiering – belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater voor woningen op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt (her)aangelegd – goedkeuring.

14. Wonen en leven - rioleringsreglement voor constructies en gebouwencomplexen – goedkeuring.

15. Wonen en leven – rioleringsreglement voor verkavelingen – goedkeuring.

16. Wonen en leven – ruimtelijke planning – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Galgenhof-begraafplaats-winkelcentrum” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

17. Wonen leven – ruimtelijke planning – aanstellen ontwerper opmaak RUP Van Damme – politiesite – herziening – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

18. Wonen en leven – consultancy-opdracht conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject “Oostveld” – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

19. Wonen en leven - weigering aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag Verkaveling V533/1 – Molenstraat / J. Geirnaertstraat /  L. Verstraetehof – nv PDF Construct.

20. Welzijn – wijziging huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang.

 

olgende punten worden aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd:

 

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

21. Verlagen tractorsluis Maroyendam.

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

22. Papierslag.

23. Eeklo fietsstad.

 

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

24. Buitenspeeldag 2016. 

 

 


Zoeken