Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2016 / agenda gemeenteraad 24 oktober 2016

agenda gemeenteraad 24 oktober 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 24 oktober 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

 1.  Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 

 2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 12 september 2016.

 

 3.  Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

 4. Algemene financiering – brandweer – forfaitaire bijdragen 2015 – advies.

 

 5. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken, functierelevante evaluatiecriteria en bezoldigingsregeling diverse functies.

 6. Algemeen bestuur – arbeidsreglement – aanpassing. 

 

 7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking – goedkeuring (TMVS).

 

 8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IVM – algemene vergadering dd. 7 december 2016.

 

 9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Veneco² - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2016 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.

 

10. Mobiliteit en werken – addendum samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo/Groep Intro – Fietspunt.

 

11. Wonen en leven – ruimtelijke planning - goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkaveling Verkaveling V536/1 – Burg. L. Pussemierstraat 155 – nv Groep Huyzentruyt.

 

12. Wonen en leven – ruimtelijke planning - voorlopige vaststelling RUP De Hartwijk. 

 

13. Wonen en leven – ruimtelijke planning – weigering aanleg en uitrusting van de wegenis in de verkavelingsaanvraag V535 Arch & Teco Architecture and Planning.

 

14. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie O.-L.-Vrouw Hemelvaart – budget 2017 – kennisneming.

 

15. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Jozef – budget 2017 – kennisneming.

 

16. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Antonius van Padua – meerjarenplanwijziging – kennisneming.

 

17. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Antonius van Padua – budgetwijziging 2016 – kennisneming.

 

18. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Antonius van Padua – budget 2017 – kennisneming.

 

19. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Vincentius Martelaar – budgetwijziging 2016 – kennisneming.

 

20. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo – Parochie St. Vincentius Martelaar – budget 2017 – kennisneming.

 

21. Algemene financiering – Kerkfabriek Zomergem – Oostwinkel – parochie Sint-Jans-Onthoofding – budget 2017 – kennisneming.

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 24 oktober a.s.:

 

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

22. Aanpassing parkeerplaatsen mindervaliden volgens sted. verordening

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

23. De uitbating van de chalet in het Heldenpark.

 

 


Zoeken