Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 160125

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid - opvolger.

Mevrouw Sofie Vermeulen, wonende te 9900 Eeklo, Roze 107.

 

2. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Waterlekken in Eeklo.

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte,  gemeenteraadslid:

- Toestand wegdek Raverschootstraat.

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Vluchtelingenproblematiek.

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

- Openbare werken.

 

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 14 december 2015.

 

4. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

5. Algemene financiering - contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken - aanslagjaar 2016.

Wijziging van de contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken, aanslagjaar 2016, houdende het heffen van een belasting op de afgifte van regularisatievergunningen/regulariserende meldingen.

 

6. Algemene financiering patrimonium - openbare verkoop kleine stadswoning Burgemeester Lionel Pussemierstraat 45 - aanpassing instelprijs.

Aanpassen van de instelprijs van € 90.000 naar € 60.000 voor de openbare verkoop van de leegstaande stadswoning, gelegen te Eeklo, Burgemeester Lionel Pussemierstraat 45. Notaris Frank De Smet zal verzocht worden om het goed opnieuw op te roepen voor een openbare

verkoop.

 

7. Algemene financiering - patrimonium - openbare verkoop perceel industriegrond Nieuwendorpe 37 - aanpassing instelprijs.

Aanpassen van de instelprijs van € 300.000 naar € 265.000 voor de openbare verkoop van het perceel industriegrond, gelegen te Eeklo, Nieuwendorpe 37. Notaris Filip Boone zal verzocht worden om het goed opnieuw op te roepen voor een openbare verkoop.

 

8. Algemene financiering - patrimonium - Jeneverhuis Van Hoorebeke - afkoop lopende erfpacht - principieel akkoord.

Principieel akkoord voor de afkoop van de lopende erfpacht van het Jeneverhuis Van Hoorebeke te 9900 Eeklo, Van Hoorebekeplein 2 van de huidige erfpachter, de VZW Jeneverhuis Van Hoorebeke.

Afkoopsom: 290.000 euro, alle vergoedingen aan de erfpachter inbegrepen, voorzien in het investeringsbudget 2016, investeringsenveloppe 9, algemene rekening 221.000, beleidsitem 0701-02.

 

9. Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking IGS Westlede - algemene vergadering - aanduiding vertegenwoordiger.

Mevrouw Sofie Vermeulen, wonende te 9900 Eeklo, Roze 107.

 

10 Algemeen bestuur intergemeentelijke samenwerking - Regionaal Landschap Meetjesland - algemene vergadering - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.

De heer Filip Smeet, wonende te 9900 Eeklo, Zonnebloemstraat 22.

 

11 . Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - De Kringwinkel Meetjesland - algemene vergadering - aanduiding vertegenwoordiger.

Mevrouw Sofie Vermeulen, wonende te 9900 Eeklo, Roze 107.

 

12. Algemeen bestuur - gemeentelijke administratieve sancties - protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen

- verlenging

- inbreuken verkeer

- inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer)

goedkeuring.

Goedkeuring van de verlenging van de protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen met ingang van 23 februari 2016, voor inbreuken op het verkeer en inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer), dit in het kader van de

gemeentelijke administratieve sancties.

 

13. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - personeelsformatie - wijziging.

Goedkeuring, met ingang van 1 februari 2016, van de nieuwe personeelsformatie van het statutair en het contractueel personeel.

 

14. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - statutair en contractueel personeel - vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, selectietechnieken en bezoldigingsregeling diverse functies.

Vaststelling specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en vaststelling selectietechnieken, vaststellen evaluatiecriteria en selectieschalen voor verschillende nieuwe functies die zijn voorzien in de personeelsformatie, goedgekeurd onder punt 13.

 

15. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - vervanging stadssecretaris bij gewettigde afwezigheid.

Erkenning van alle leidinggevende stadspersoneelsleden van niveau A om aangesteld te worden als plaatsvervanger van de stadssecretaris voor een periode van maximaal 60 dagen, in geval van gewettigde afwezigheid.

 

16. Wonen en leven - voornemen tot afschaffing restdeel van buurtweg 44 - Balkstraat - advies.

Advies voor de volledige afschaffing van het resterende deel van buurtweg 44, gekend als Balkstraat, gezien deze buurtweg op het terrein volledig verdwenen is en geen enkele functie meer heeft.

 

17 Wonen en leven - RUP woonuitbreidingsgebied Gulden Sporenstraat - definitieve vaststelling.

Definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan woonuitbreidingsgebied Gulden Sporenstraat, na het voeren van een openbaar onderzoek en advies van de bevoegde instanties.

 

18. Welzijn - OCMW

- meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2, 2016-2019

- budgetwijziging 2015-2

- budget 2016

kennisneming.

 

Aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegde punten:

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey. gemeenteraadslid. namens SMS Eeklo:

19. De toekomst van Chalet Heldenpark.

Het voorstel wordt verworpen.

 

20. Politiesite.

Het voorstel wordt verworpen 


Zoeken