Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 160229

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Communicatie – GOPRESS – uitbreiden met automatisch persoverzicht.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Ronde punten in Eeklo.

- Afbraak zonevreemd gebouw in landbouwgebied.

 

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

- Vraag tot verbeteren fietstraject naar nieuw ziekenhuis.

- Stand van zaken i.v.m. hondenlosloopweide.

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Hindernissen op voetpaden in het stadscentrum.

 

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

- Welke middelen onderneemt het schepencollege om het “kraken” van leegstaande panden en woningen te ontraden?

 

  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Gezond en vegetarisch eten.

- Actualiseren GNOP.

 

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Verkeersveiligheid - doortocht N9.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 25 januari 2016.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.

Aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden waarbij voor de betrekking van diensthoofd secretariaat de specifieke diploma’s worden vervangen door een algemene formulering: “houder zijn van een licentiaat/masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A”, dit met ingang van 1 maart 2016.

 

5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW (IC) - algemene vergadering dd. 11 april 2016 – goedkeuring agendapunten.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de aan de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.


6. Algemeen bestuur – samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.

Ter vervanging van wijlen Wilfried Van Durme wordt mevrouw Rita Van Den Hende, wonende te Eeklo, Raashekke 12, aangesteld als lid van de raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker.


7. Wonen en leven – ruimtelijke planning – weigeren van het wijzigen van de openbare wegenis in aanleg – verkaveling V524/3 – Calvariebergstraat. 

Niet goedkeuring van het tracé van de openbare wegenis, inzonderheid met betrekking tot de wijziging van de parkeerplaatsen op het openbaar domein in de verkaveling V524/3 Calvariebergstraat.

 

8. Wonen en leven/algemene financiering – huisvesting - reglement geldigheidsduur conformiteitsattest – aanslagjaar 2016. 

Regeling van de geldigheidsduur van de conformiteitsattesten die voor woningen op het grondgebied van Eeklo worden afgeleverd.


9. Wonen en leven – huisvesting – verzoekschrift gedeeltelijke vrijstelling van adviesverplichting (gedeeltelijke ontvoogding).

Indienen van een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling van de adviesverplichting voor 50 % in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning bij het agentschap Wonen-Vlaanderen, met ingang van de vrijstelling vanaf de goedkeuring door de minister van huisvesting.

 

Toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 29 februari a.s.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

10. Principebeslissing tot fusie.

Principieel besluit om in te gaan op de kans die door de Vlaamse regering geboden wordt om over te gaan tot vrijwillige fusie met nog nader te bepalen aangrenzende gemeenten. Daartoe zal het stadsbestuur van Eeklo de nodige initiatieven nemen om voorbereidende gesprekken aan te gaan met de haar omringende gemeenten met als doel: de realisatie van een fusie tegen uiterlijk 1 januari 2019.’

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

11. Inspraakprocedure verkavelingsdossiers.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 


Zoeken